Acetylcysteine Apotex 600mg Zakjes 14 stuks

Zakjes 14 stuks
6,24
6,24
Op voorraad
Slijmoplossend geneesmiddel voor een productieve hoest, in de vorm van instant poederzakjes. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Geneesmiddel (op basis van acetylcysteïne) voor het vloeibaar maken van slijmen (lost
slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor
het behandelen van chronische bronchitis.
Het wordt gebruikt voor :
A. Chronische bronchitis : om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te
verminderen.
B. Het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de
ademhalingswegen worden gevormd.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bijwerkingen
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna
weergegeven :
Zeer vaak : ≥ 1/10; vaak : ≥1/100, < 1/10; soms : ≥ 1/1000, < 1/100; zelden : ≥ 1/10000, <
1/1000; zeer zelden : < 1/10000.
- Maagdarmstelselaandoeningen :
Vaak : misselijkheid. Soms : ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Zelden :
braken. Zeer zelden : diarree.
- Huid- en onderhuidaandoeningen :
Soms : netelroos (urticaria). Zelden : huiduitslag (rash).
- Ademhalingsstelselaandoeningen :
Soms : overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop
(rhinorroe) . Zeer zelden : vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).
- Immuunsysteemaandoeningen :
Zeer zelden : overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk,
netelroos, huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash),
vochtophoping (oedeem) in het aangezicht.
- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen :
Zeer zelden : duizeligheid.
- Hartaandoeningen :
Zeer zelden : versnelde hartwerking (tachycardie).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg
Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne.
De andere bestanddelen zijn : aspartaam, -caroteen (E160), sinaasappelaroma,  sorbitol
(E420).

Hoe ziet ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg er uit en wat is de inhoud van de
verpakking
Doos met 8, 14, 30, 60 of 90 zakjes die een granulaat voor drank bevatten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg niet in
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylcysteïne of voor één van de andere
bestanddelen van ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg.

Wees extra voorzichtig met ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg
· Als u astma heeft omdat acetylcysteïne, bij toediening via aërosol, vernauwing van de
luchtwegen kan uitlokken.
· Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de
luchtwegen door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden
gehouden.
· Als u aan fenylketonurie lijdt : raadpleeg de rubriek “Belangrijke informatie over enkele
bestanddelen van ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg”.
· Als u een onbehandelde actieve maagzweer heeft, vermijdt u best het gebruik van
acetylcysteïne; patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben moeten, in geval
van zware maagklachten, hun arts raadplegen.
· Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek "Gebruik met andere
geneesmiddelen" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- en ijzerzouten of calciumzouten
kunnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de
inname van acetylcysteïne en van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te
kiezen.
De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die
bacteriën vernietigt) nl. amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampacilline,
thiamfenicol en amoxycilline in associatie met clavulaanzuur, stelt geen problemen.
Het wordt niet aanbevolen ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg, eenmaal opgelost, te
mengen met andere geneesmiddelen.

Gebruik met voedsel en drank
Geen specifieke gegevens.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is
voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit
product tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het
reactievermogen kan wijzigen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ACETYLCYSTEINE APOTEX
600 mg
· Het granulaat voor drank bevat sorbitol. Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde
suikers niet verdraagt (bv. zeldzame erfelijke aandoening van fructose-intolerantie),
contacteer dan uw arts vooraleer dit geneesmiddel in te nemen.
· Als u aan fenylketonurie lijdt, mag u ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg granulaat
voor drank niet innemen, omdat dit geneesmiddel aspartaam bevat, een zoetstof die een
bron van fenylalanine bevat en schadelijk kan zijn bij mensen met fenylketonurie.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Apotex
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Bronchitis, Luchtwegen, Slijmoplossend
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Acetylcysteine Apotex 600mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek