02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Chat met ons

Toon alle thema's »

Algemeen Wedstrijdreglement

Artikel 1            Inleiding

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die Viata (mede) organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, Youtube).

Acties en wedstrijden via social media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google Plus) worden op geen enkele manier geassocieerd, gesponsord, goedgekeurd of beheerd door deze kanalen.

Artikel 2            Deelnemingsvoorwaarden

2.1.      Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen van dit reglement.

2.2       De deelname aan de wedstrijd is gratis en verplicht de deelnemer in geen geval tot een aankoop.

2.3       Iedere deelnemer mag slechts één keer meedoen.

2.4       In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd van Viata, met uitzondering van medewerkers van Viata en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Artikel 3            Wedstrijdverloop

3.1       De deelnemers moeten één wedstrijdvraag beantwoorden. De vraag is terug te vinden op de Facebook pagina: Viata - online apotheek. De vraag dient in de comments sectie van de post op Facebook te worden beantwoord. Indien de vraag niet volledig is beantwoord, is de deelname niet geldig.

3.2       Tussen de deelnemers die de wedstrijdvraag correct hebben beantwoord, zal een winnaar gekozen worden door een jury, opgesteld door Viata.

3.3       De winnaar van de wedstrijd zal via een Facebook post bekend worden gemaakt.

Artikel 4            Prijs

4.1       De prijs is beperkt tot de (“naakte”) prijs zoals die nader is omschreven. Geenszins kan worden verondersteld dat Viata bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.2       Viata kan op elk ogenblik om inhoudelijke redenen, de prijs wijzigen.

4.3       Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.4       De gewonnen prijs kan in geen geval worden omgeruild voor andere producten of diensten. De toekenning van de prijs kan in geen geval worden betwist, behoudens een ernstige of opzettelijke fout van Viata.

4.5       De gewonnen prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.6       Als de deelnemer een prijs gewonnen heeft, wordt hiervoor via Facebook Messenger contact opgenomen met de deelnemer. Indien de winnaar niet binnen 2 werkdagen na de einddatum van de wedstrijd reactie geeft, dan vervalt de prijs.

4.7       De prijs wordt uiterlijk binnen 1 week na het ontvangen van de persoonlijke gegevens per post verzonden naar het door de winnaar opgegeven adres .

Artikel 5            Winnaars

5.1       De winnaar zal verzocht worden om persoonlijke gegevens zoals de volledige naam/adres/woonplaats beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs.

5.2       Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

5.3       Als de wedstrijd door technische problemen of overmacht vroegtijdig wordt stopgezet, zullen de winnaars worden gekozen uit de mensen die al hebben deelgenomen aan de wedstrijd.

5.4       De aanduiding van de winnaars kan in geen geval worden betwist, behoudens ernstige of opzettelijke fout van Viata.

Artikel 6            Aansprakelijkheid

6.1       Viata is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

6.2       Viata kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van de prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd dan is Viata niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet of op een later tijdstip afhaalt.

6.3       Viata kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

6.4       Indien Viata genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Viata hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.5       De deelnemers verbinden zich ertoe in hun social media-uitingen de rechten van anderen (bv. auteursrechten, privacyrechten) en de wetgeving in het algemeen te respecteren. De deelnemers zijn zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van hun social media-uitingen en Viata kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op rechten van anderen of op de wet, wanneer Viata deze social media-uitingen reproduceert of verder verspreidt.

Artikel 7            Privacy

7.1       Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Viata kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

7.2       In het kader van deze wedstrijd kan de deelnemer zaken delen via social media. Viata heeft daar geen invloed op, en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en voor de persoonlijke privacy-instellingen van de gebruikers. Gebruikers moeten dus zelf het privacybeleid van Facebook en andere erop nalezen en hun privacy-instellingen zo zetten dat ze beantwoorden aan hun wensen.

7.3       Viata heeft het recht om de naam en voornaam van de winnaars in de kijker te zetten via alle middelen en/of media voor verspreiding voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. De deelnemers geven hiertoe hun kosteloze toestemming. Dit gebruik wordt beperkt voor een periode van één jaar vanaf het einde van deze wedstrijd. Indien en voor zover vereist, doen de deelnemers afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent.

Artikel 8            Wetgeving

8.1       De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Belgische rechtbank.