Spidifen 400mg Tabletten 24 stuks

Geneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van deelbare tabletten. Geschikt bij koorts, tandpijn, menstruatiepijn, hoofdpijn en bij andere matige pijn.

6,60
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel vandaag, overmorgen geleverd

Wat is Spidifen 400 mg tabletten ?
Het actieve bestanddeel van Spidifen 400 mg tabletten is ibuprofen. Ibuprofen behoort tot de groep
van de zogenaamde niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) die pijnstillende,
koortswerende en ontstekingsremmende eigenschappen hebben.
Bij tandpijn is een relevante pijnverlichting waarneembaar binnen 25-30 minuten.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
Spidifen 400 mg tabletten kan gebruikt worden voor de symptomatische verlichting van pijn in de
volgende situaties:
· tandpijn
· hoofdpijn
· koorts
· menstruatiepijn zonder aanwijsbare oorzaak (primaire dysmenorrhoea)
Zoals elk geneesmiddel kan Spidifen 400 mg tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Frequenties van bijwerkingen :
zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 patiënten)
vaak (bij meer dan 1 op 100 patiënten en bij minder dan 1 op 10 patiënten)
soms (bij meer dan 1 op 1000 patiënten en bij minder dan 1 op 100 patiënten)
zelden (bij meer dan 1 op 10000 patiënten en bij minder dan 1 op 1000 patiënten)
zeer zelden (bij minder dan 1 op 10000 patiënten, incl. “niet gekend” (kan niet geschat worden
vanuit de beschikbare gegevens)).

De meest voorkomende ongewenste effecten zijn spijsverteringsstoornissen en diarree.

Geneesmiddelen zoals Spidifen 400 mg tabletten (NSAID’s) kunnen in verband worden gebracht met
een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Oedeem, hypertensie en
hartfalen werden gerapporteerd in associatie met NSAID-behandeling.

Mogelijke bijwerkingen zijn in de tabel hieronder gerapporteerd volgens het systeem orgaanklasse en
frequentie. Krijgt u last van een van deze bijwerkingen, neem dan contact op met u arts.

Maagdarmstelselaandoeningen
- Gestoorde spijsvertering, diarree:  Zeer vaak
- Buikpijn, misselijkheid: Vaak
- Maagdarmzweren, maagdarmbloeding: Soms
- Verstopping: Zelden
- Anorexia: Niet gekend

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
- Waterzucht (oedeem): Niet gekend

Hartaandoeningen
- Hartfalen: Niet gekend

Bloedvataandoeningen
- Te hoge bloeddruk: Niet gekend

Zenuwstelselaandoeningen
- Hoofdpijn, duizeligheid: Vaak
- Gehoorstoornissen: Zelden

Huid- en onderhuidaandoeningen
- Huidproblemen, huiduitslag: Vaak
- Jeuk, netelroos, puntvormige bloedingen, zwelling ter hoogte van het gezicht en de ledematen: Soms
- Reacties met blaarvorming, erythema multiforme, exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse, allergische vasculitis: Zeer zelden

Bloed- en lymfestelaandoeningen
- Te laag aantal bloedplaatjes, te laag aantal witte bloedcellen, bloedarmoede door beschadiging van het beenmerg: Zelden

Nier- en urinewegaandoeningen
- Bloedwateren: Zelden
- Nierontsteking, niernecrose, nierfalen: Zeer zelden

Lever- en galaandoeningen
- Leverstoornissen: Zelden

Immuunsysteemaandoeningen
- Allergische reactie: Soms
- Anafylaxie: Zelden

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
- Astma, verergerde astma, bronchospasme, kortademigheid: Zelden

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is ibuprofen (als L-ariginezout). Eén tablet bevat 400 mg
ibuprofen.
· De andere stoffen in dit middel zijn L-arginine, natriumbicarbonaat, crospovidon en
magnesiumstearaat. De filmcoating bestaat uit hypromellose, saccharose, titanium dioxide
(E171) en macrogol 4000.

Hoe ziet Spidifen 400 mg tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Een kartonnen doosje Spidifen 400 mg tabletten bevat aluminium blisterverpakking met 5 of 6 tabletten.
Tabletten, in de vorm van een capsule, met een breukstreep aan één zijde.
Een kartonne doosje bevat 6, 10, 12, 20, 24, 30 of 48 tabletten
Niet alle genoemde verpakkingsgrooteten worden in de handel gebracht.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken
· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of één van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten.
· Wanneer u overgevoeligheidsreacties (bijv. astma aanvallen, vernauwing van de luchtwegen door
kramp (bronchospasme), ontsteking van het neusslijmvlies (rhinitis), huiduitslag heeft gehad na
eerder gebruik van ibuprofen of andere pijnstillers (NSAIDs) zoals acetylsalicylzuur.
· As u een voorgeschiedenis heeft van maagdarmbloeding of –perforatie, gerelateerd aan een
behandeling met NSAIDs.
· Als u terugkerende zweren of bloedingen in de maag of darm (twee of meer verschillende
episodes van bewezen verzwering of bloeding) heeft of heeft gehad.
· Als u andere bloedingen zoals hersenbloeding of colitis ulcerosa (zweer in de dikke darm) heeft.
· Als u de neiging hebt te bloeden.
· Als u een ernstige stoornis in de werking van de nieren en/of de lever heeft.
· Als u meer dan 6 maanden zwanger bent (zie ook “Zwangerschap”).
· Als u ernstig hartfalen heeft (onvoldoende pompwerking van het hart).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Geneesmiddelen zoals Spidifen 400 mg tabletten kunnen in verband worden gebracht met een
klein verhoogd risico op hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de
ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer wordt gebruikt. Gebruik niet meer dan de
aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling.
· Als u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad of denkt dat u hiervoor tot een risicogroep
behoort (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, diabetes of een hoge cholesterolspiegel heeft of
als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u een geneesmiddel
inneemt.
· Het gebruik van Spidifen 400 mg tabletten gelijktijdig met NSAIDs moet vermeden worden.
Bijwerkingen kunnen geminimaliseerd worden door de laagste werkzame dosis gedurende de
kortst mogelijk periode nodig om de symptomen te controleren, te gebruiken. Lange-termijn
gewoontegebruik van pijnstillers kan hoofdpijn en nierproblemen veroorzaken.
· Als u bejaard bent, aangezien u een verhoogd risico kunt hebben op bijwerkingen.
· Ernstige gastro-intestinale bijwerkingen (bloeding, verzwering en perforatie) werden
gerapporteerd bij het gebruik van NSAIDs op ieder moment van de behandeling. U moet uw arts
onmiddellijk contacteren als er ernstige maagdarmklachten optreden. Als u een voorgeschiedenis
heeft van maagdarmzweren, in het bijzonder indien gecompliceerd met bloeding of perforatie,
dan moet u uw arts contacteren vooraleer dit geneesmiddel in te nemen.
· Als u een voorgeschiedenis heeft van maagdarmziekten (ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn)
aangezien hun toestand kan verergeren. U moet uw arts contacteren als er abdominale symptomen
optreden.
· Als u stollingsproblemen, lever-, hart- of nierproblemen heeft.
· Als u een hoge bloeddruk of hartaandoeningen heeft, omdat vochtretentie en vochtophoping
kunnen optreden.
· Als u astma heeft of overgevoelig (allergisch) bent voor bepaalde stoffen. Omdat Spidifen 400
mg tabletten spasmen ter hoogte van de bronchen kan veroorzaken.
· Als u een infectie heeft. De typische kenmerken van een infectie, zoals pijn, zwelling en
roodheid, worden onderdrukt door de ontstekingsremmende eigenschappen van Spidifen 400 mg
tabletten, zodat u een infectie minder snel zou kunnen opmerken. Wees alert voor dit effect.
· Als u lijdt aan een ziekte gekenmerkt door een vernietigen van de vezels die de huid, organen en
beenderen ondersteunen (collageenziekte, zoals systemische lupus erythematosus).
· Als u gedurende lange tijd pijnstillers gebruikt. Hoofdpijn en nieraandoeningen kunnen optreden.
· Als u zwanger wilt worden, aangezien er enig bewijs is dat NSAIDs een verminderde vrouwelijke
vruchtbaarheid kunnen veroorzaken door een effect op de ovulatie. Dit is omkeerbaar bij het
stoppen van de behandeling. Spidifen 400 mg tabletten kan moeilijkheden om zwanger te worden
veroorzaken. U moet uw arts informeren als u plant zwanger te worden of problemen heeft om
zwanger te worden.
· Als u gezichtsstoornissen zou ontwikkelen bij het gebruik van dit product. Stop dan de
behandeling en contacteer uw oogarts.
· als een leverfunctietest gepland is, omdat NSAIDs de resultaten kunnen beïnvloeden.
· als u een huidreactie zou ontwikkelen gedurende het gebruik. Stop de behandeling en contacteer
uw arts bij het eerste optreden van huiduitslag, beschadiging van de slijmvliezen of ieder ander
teken van overgevoeligheid.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Wat moet u vermijden bij de inname van dit geneesmiddel ?
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine),
bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, betareceptorblokkerende
medicijnen, angiotensine II-antagonisten) en zelfs bepaalde andere
geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed
worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.

De bloeddrukverlagende effecten van zogenaamde betablokkers en ACE-inhibitoren of van sommige
vochtafdrijvende middelen zoals furosemide en thiazidediuretica kan verminderd zijn, wat betekent
dat bijkomende medicatie of hogere dosissen van deze geneesmiddelen nodig kan zijn.

De vorming van maagdarmzweren kan versterkt worden door gelijktijdig gebruik van
bijnierschorshormonen (corticosteroïden) (stoffen die onder andere een ontstekingsremmend effect
hebben).

Spidifen 400 mg tabletten kan de bloedwaarden van digoxine (cardiaal glycoside, gebruikt bij
hartfalen of ritmestoornissen), fenytoïne (gebruikt bij epilepsie) of lithium (stof gebruikt bij sommige
psychische aandoeningen) verhogen. Daarom kan Spidifen 400 mg tabletten hun bijwerkingen
versterken.

Het risico op maagdarmzweren of een –bloeding kan verhoogd zijn bij het gelijktijdig gebruik van
Spidifen 400 mg tabletten met andere NSAIDs, zoals acetylsalicylzuur of bijnierschorshormonen.

Spidifen 400 mg tabletten kan de bloedwaarden van methotrexaat (gebruikt bij bepaalde rheumatische
aandoeningen en tumoren) verhogen.

Gelijktijdig gebruik met stoffen die de bloedstolling tegengaan (zoals aspirine, ticlopidine,
clopidogrel, dipyridamol) kan het risico op maagdarmbloeding verhogen.

Gelijktijdig gebruik met selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRIs, bv. fluoxetine, paroxetine,
sertraline) kan ook het risico op maagdarmbloeding verhogen.

Gelijktijdig gebruik met zidovudine (antiviraal geneesmiddel) kan het risico op bloeduitstortingen in
de weefsels (haematoma) of in een gewricht (haemarthrose) bij sommige HIV-seropositieve patiënten
verhogen.

Gelijktijdig gebruik van Spidifen 400 mg tabletten met tacrolimus (stoffen gebruikt bij
transplantaties) kan de toxiciteit ter hoogte van de nier verhogen.

Spidifen 400 mg tabletten kan het effect van orale hypoglykemiërende stoffen en insuline (gebruikt bij
suikerziekte) verhogen. Het kan nodig zijn de dosis aan te passen.

Spidifen 400 mg tabletten kan sommige laboratoriumresultaten beïnvloeden.

Gelijktijdig gebruik met lage dosissen acetylsalicylzuur (gebruikt ter preventie van
bloedklontervorming in de vaten) kan de effecten van acetylsalicylzuur verminderen.
Gebruikt u naast Spidifen 400 mg tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De tablet moet met een glas water (200 ml) worden ingenomen.
Als u een gevoelige maag heeft, wordt het aanbevolen dat Spidifen 400 mg tabletten ingenomen wordt
tezamen met voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
· Zwangerschap
Als u zwanger bent, vertel dit aan uw arts of apotheker, omdat het mogelijk is dat Spidifen 400 mg
tabletten niet voor u geschikt is. U mag Spidifen 400 mg tabletten enkel gedurende de eerste 6
maanden van de zwangerschap gebruiken na advies van uw arts en enkel wanneer het werkelijk
noodzakelijk is.
Spidifen 400 mg tabletten mag zeker niet gebruikt worden tijdens de laatste 3 maanden van de
zwangerschap.
Mocht u tijdens de therapie met Spidifen 400 mg tabletten zwanger worden, raadpleeg dan uw arts.
· Borstvoeding
Kleine hoeveelheden ibuprofen kunnen worden gevonden in moedermelk; het is niet waarschijnlijk
dat deze hoeveelheid bij de zuigeling enig effect veroorzaakt.
Het is niet nodig de borstvoeding te onderbreken bij een kortdurende behandeling met Spidifen
400 mg tabletten aan de aanbevolen dosering.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u duizeligheid of hoofdpijn zou ontwikkelen na de inname van Spidifen 400 mg tabletten, bestuur
geen voertuig of bedien geen machine totdat u zich weer beter voelt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Spidifen 400 mg tabletten bevat saccharose. Elke filmomhulde tablet bevat 16,7 mg saccharose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Spidifen 400 mg tabletten bevat 82,7 mg natrium per dosis. Hiermee moet rekening worden gehouden
bij patiënten op een gecontroleerd natriumdieet.

Merk Spidifen
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Cat Keyword Vakantie
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Spidifen 400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.