Azicalm Labima 50MG Tabletten 20 stuks

Geneesmiddel op basis van difenhydramine hydrochloride, wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van allergische oorsprong: rhinitis, conjunctivitis en netelroos.

Antihistaminicum.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

De aanbevolen dosering is 1 tablet 3 x per dag. De dosering moet worden verlaagd bij
bejaarde patiënten en bij patiënten met nier- en/of leverfalen.

Gebruik bij kinderen
Kinderen van 6 tot 12 jaar:
De aanbevolen dosering is een halve tablet 's morgens en 's avonds, of één enkele tablet 's avonds.


Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u te veel van Azicalm heeft gebruikt of dit geneesmiddel per ongeluk heeft ingeslikt,
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).
• Kinderen: De belangrijkste symptomen omvatten: excitatie met opwinding, hallucinaties,
ataxie, coördinatiestoornissen, athetose (onwillekeurige bewegingen van de ledematen) en
stuipen. De volgende symptomen treden op met intervallen: beven en verwijding van de
pupillen, roodheid van de huid (gezicht) en koorts. Deze frequente tekens wijzen op een
vergiftiging met atropine. Het eindstadium gaat gepaard met coma die verergert tot een
cardiorespiratoire collaps. De dood kan binnen 2 tot 96 uur intreden.

• Zuigelingen en jonge kinderen: De accidentele inname door kinderen en zuigelingen kan
leiden tot ademhalingsstoornissen die soms fataal zijn.

• Volwassenen: De symptomen zijn verschillend: depressie en coma kunnen voorafgaan aan
een fase met excitatie en stuipen. Koorts en roodheid van de huid zijn zeldzamer.

• Behandeling: De behandeling is symptomatisch en gebeurt door toediening van actieve kool
om difenhydramine in het darmkanaal te binden; eventueel ademhalingsondersteuning of
kunstmatige beademing en toediening van anticonvulsiva.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

• Wegens de sterke sedatieve werking van difenhydramine kan overdag slaperigheid optreden.
Men dient hier rekening mee te houden wanneer men een voertuig bestuurt of machines
bedient.
• Anticholinerge effecten: droge mond, accommodatiestoornissen, constipatie, urineretentie,
verwardheid of excitatie bij bejaarden.
• Spijsverteringsintoleranties.
• Zelden: bepaalde vormen van dyskinesie werden beschreven na langdurige toediening van
antihistaminica.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De werkzame stof in dit middel is difenhydramine hydrochloride (DCI) 50 mg.  De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, maïszetmeel, gelatine, colloïdaal siliciumdioxide, algininezuur, talk, magnesiumstearaat.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
· Verband houdend met het anticholinerg effect:
o In geval van nauwe hoekglaucoom.
o In geval van problemen met de urinebuis en de prostaat, wegens het risico op
urineretentie.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen
Dien Azicalm niet toe aan kinderen jonger dan 6 jaar wegens het risico op fatale
ademhalingscomplicaties.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Er moet rekening worden gehouden met het additief atropine-achtige effect in geval van
combinatie met andere anticholinergica (andere antihistaminica, neuroleptica, anticholinerge
middelen tegen de ziekte van Parkinson, atropine-achtige antispasmodica, disopyramide,
tricyclische antidepressiva).
Potentialisering van middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken (slaapmiddelen,
verdovingsmiddelen).

Gebruikt u naast Azicalm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?
Potentialisering van middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken (alcohol).

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er wordt aanbevolen Azicalm niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en de
borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De sedatieve effecten van difenhydramine kunnen de patiënt ongeschikt maken om een voertuig te
besturen en/of machines te bedienen (vooral bij het begin van de behandeling).
Azicalm bevat lactose
Indien uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Azicalm
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Huid, Neus, Ogen
Werkzaam bestanddeel Overige
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal

Azicalm Labima 50MG is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.