Hyperreact zuigtabletten Zuigtabletten 14 stuks

Op basis van cetirizine, in de vorm van kauwtabletten. Geschikt voor allergische rhinitis, oculaire of chronische urticaria.

Bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar, is Hyperreact aangewezen
- voor het verlichten van neus- en oogklachten van seizoensgebonden en chronische allergische rinitis.
- voor het verlichten van chronische netelroos (chronische idiopathische urticaria).
De zuigtablet in uw mond opzuigen tot deze uiteengevallen is.Kan met of zonder water worden ingenomen.
Gebruik bij volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar:
10 mg eenmaal daags onder de vorm van 1 tablet.
Gebruik bij kinderen van 6 tot 12 jaar:
5 mg tweemaal daags onder de vorm van een halve tablet tweemaal daags.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereendaarmee te maken.Sinds het geneesmiddel op de markt is gekomen, werden de volgende bijwerkingen gemeld: Defrequenties worden als volgt gedefinieerd: Zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000,<1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbaregegevens niet worden bepaald).- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:zeer zelden: trombocytopenie (lage bloedplaatjesgehaltes)- Hartaandoeningen:zelden: tachycardie (te snel kloppend hart)- Oogaandoeningen:zeer zelden: accommodatiestoornis, wazig zicht, oculogyratie (ogen die ongecontroleerderonde bewegingen maken)- Maagdarmstelselaandoeningen:vaak: droge mond, misselijkheid, diarreesoms: buikpijn- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:vaak: vermoeidheidsoms: asthenie (extreme vermoeidheid), onwelzijnzelden: oedeem (zwelling)3/5Bijsluiter- Immuunsysteemaandoeningen:zelden: allergische reacties, sommige ernstig (zeer zelden)- Lever- en galaandoeningen:zelden: abnormale leverfunctie- Onderzoeken:zelden: gewichtstoename- Zenuwstelselaandoeningen:soms: paresthesie (abnormale gevoelswaarneming van de huid)zelden: krampaanvallenzeer zelden: syncope (flauwvallen), tremor (beven), dysgeusie (gewijzigde smaak), dyskinesie(afwijking of stoornis van vrijwillige bewegingen), dystonie (spierspasmen en abnormalehouding)niet bekend: amnesie (gedeeltelijk of totaal geheugenverlies), geheugenstoornis- Psychische stoornissen:vaak: slaperigheidsoms: opwindingzelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, slapeloosheidzeer zelden: tics- Nier- en urinewegaandoeningen:zeer zelden: abnormale eliminatie van urine- Ademhalingsstoornissen:vaak: faryngitis, rinitis- Huid- en onderhuidaandoeningen:soms: pruritus (jeuk), uitslagzelden: netelrooszeer zelden: oedeem, erythema fixatum
10 mg cetirizinedihydrochloride
betadex (E459) Povidon natrium K25Cyclamate (E952) in poedervorm cellulose (E460) citraat monosodium (E331) Microkristallijne cellulose (E460) Magnesiumstearaat (E470b) Aroma apple (bevat maltodextrine en arabische gom (E414)) & nbsp;
Overgevoeligheid voor cetirizinedihydrochloride, aan hydroxyzine, de piperazinederivaten of aan één van de andere hulpstoffen vermeld in rubriek 6.1. De patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis met een afstand van minder dan creatinine tot 10 ml/min.
Merk Neocare
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Luchtwegen, Neus
Werkzaam bestanddeel Cetirizine
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal

Hyperreact zuigtabletten is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.