Asa Sandoz 100mg Tabletten 60 stuks

Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur (aspirine) in de vorm van tabletten, om dagelijks in te nemen als bloedverdunner.

Farmacotherapeutische categorie
Asa Sandoz behoort tot de familie van “plaatjesaggregatieremmers”.
· Therapeutische indicaties
- Behandeling in geval van een hartinfarct, instabiele angina pectoris, coronaire
overbrugging, angioplastiek van de kransslagaders en derivatie voor extrarenale
epuratie.
- Preventie van recidief in geval van hartinfarct, hersenberoerte of een ander
hersenaccident, syndroom van Kawasaki.
- Preventie van hartaanval bij risicopersonen (familiale voorgeschiedenis van
atherosclerose, diabetes, jicht, hoge bloeddruk, ziekte van de vetten). Bij
risicopersonen moet de behandeling worden beschouwd als een aanvullende
behandeling.
Zoals alle geneesmiddelen kan Asa Sandoz 100 mg tabletten bijwerkingen veroorzaken,
hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

- Mogelijke bijwerkingen zijn: misselijkheid, braken, diarree, maag- of darmbloeding,
maag- of darmzweer, inwendige bloedingen die bloedarmoede kunnen veroorzaken.
- Soms treden de volgende bijwerkingen op: ademhalingsmoeilijkheden, huidreacties,
oedeem, anafylactische shock of spasmen van de luchtpijptakken. Die symptomen treden
vooral op bij mensen met astma, netelroos of chronische rinitis.
- Er werd een slechte werking van de nieren waargenomen, vooral bij mensen die al een
ziekte van de nieren, hartstoornissen, cirrose, een nefrotisch syndroom hadden of bij
mensen die werden behandeld met diuretica.
- Er zijn geïsoleerde gevallen gemeld van stijging van de levertransaminasen, te weinig
suiker in het bloed, ernstige huidreacties en stoornissen van de samenstelling van het
bloed.
- Bij langdurige inname van hoge doseringen werden tekenen van salicylisme
waargenomen. Gehoorsdaling is daar een eerste teken van. Die symptomen kunnen
worden gevolgd door vermoeidheid, dorst, snelle ademhaling en braken. Oude mensen
zijn gevoeliger. Zet in dat geval de behandeling stop en raadpleeg een arts.
- Dit geneesmiddel vermindert de urinezuurexcretie.
- Er werden bloedingssyndromen waargenomen met een toename van de bloedingstijd. Die
werking houdt 4 tot 8 dagen na stopzetting van acetylsalicylzuur aan. Dat kan een
bloedingsrisico veroorzaken in geval van een heelkundige ingreep

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat bevat Asa Sandoz 100 mg tabletten
Het werkzame bestanddeel is acetylsalicylzuur in een dosering van 100 mg per
tablet.
De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, gepregelatiniseerd
zetmeel, watervrij colloïdaal siliciumdioxide en stearinezuur.

Hoe ziet Asa Sandoz 100 mg tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Tablet.
Asa Sandoz 100 mg tabletten: witte, ronde, eenzijdig convexe tablet met een
breukstreep aan een kant.
Verpakkingen met 30, 60, 100 tabletten in een blisterverpakking (PVC-PVDC/Al).
Ziekenhuisverpakkingen: 100x1 en 250x1 tabletten.
Gebruik Asa Sandoz niet
- als u een zweer hebt aan uw maag of uw twaalfvingerige darm.
- als u een neiging vertoont tot bloedingen.
- als u wordt behandeld met antistollingsmiddelen (coumarine, heparine, ..).
- als u een tekort hebt aan glucose-6-fosfaatdehydrogenase.
- als u astma hebt of als u allergisch bent voor salicylaten, niet-steroïdale
ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) of tartrazine.
- als uw nieren zeer slecht werken.
- als u zwanger bent, vooral tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
- als uw lever slecht werkt, vooral bij een langdurige behandeling met hoge doseringen.
- als u bloedingen hebt.

Wees extra voorzichtig met Asa Sandoz
- Als u een allergie (hooikoorts, netelroos ...) of een chronische infectie van de luchtwegen
hebt, als u allergisch bent voor niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen, is
voorzichtigheid geboden bij het innemen van dit geneesmiddel. Er zou een astma-aanval
kunnen optreden.
- Als u metrorragie of menorragie vertoont (overvloediger of langer menstrueel
bloedverlies), is voorzichtigheid geboden bij de inname van dit geneesmiddel.
- Als u een spiraaltje gebruikt (zie rubriek “Gebruik van Asa Sandoz samen met andere
geneesmiddelen”).
- Als u al een zweer hebt gehad aan uw maag of twaalfvingerige darm, als u
spijsverteringsstoornissen hebt of als u al bloedingen hebt gehad, is voorzichtigheid
geboden bij het innemen van dit geneesmiddel.
- Als uw lever of uw nieren slecht werken, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen
bij de inname van dit geneesmiddel.
- Als u jicht hebt, is voorzichtigheid geboden bij de inname van dit geneesmiddel.
- Neem geen hogere dan de voorgeschreven doseringen in gedurende lange tijd.
- Als u symptomen van salicylisme vertoont (gehoorsdaling, vermoeidheid, dorst, snelle
ademhaling, braken), moet u de behandeling stopzetten. Oudere mensen zijn gevoeliger.
- Als u zwanger bent, moet u de behandeling stopzetten.
- Dit geneesmiddel mag niet worden toegediend aan kinderen jonger dan 12 jaar tenzij de
arts iets anders voorschrijft.
- Als u een tandextractie moet ondergaan of net hebt ondergaan of als u een heelkundige
ingreep moet ondergaan, is voorzichtigheid geboden bij de inname van dit geneesmiddel.
- Dit geneesmiddel mag niet worden ingenomen met een alcoholhoudende drank.
Raadpleeg uw arts als een van de bovenvermelde waarschuwingen op u van toepassing is of
ooit geweest is.

Gebruik van Asa Sandoz met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Dit geneesmiddel verhoogt:
- de werking van antistollingsmiddelen (coumarine, heparine).
- het bloedingsrisico bij gelijktijdige behandeling met cortisonderivaten..
- in hoge dosering de werking van geneesmiddelen tegen suikerziekte.
- de bijwerkingen van methotrexaat.
- in hoge dosering de werking van digoxine en barbituraten.
- de werking van lithium.
- het effect van sulfamiden en geneesmiddelen die een sulfamide bevatten.
- het effect van valproïnezuur.

Dit geneesmiddel vermindert de werking van:
- spironolacton en andere aldosteronantagonisten.
- furosemide en andere lisdiuretica.
- uricosurica.
- antihypertensiva
- α-interferon.
Als u tevens een spiraaltje gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de doeltreffendheid
van het spiraaltje kan verminderen.

Combinatie met andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen met inbegrip van
pyrazolonen wordt ontraden.

Gebruik van Asa Sandoz met voedsel en drank

Neem dit geneesmiddel niet in met een alcoholhoudende drank.
Inname van alcoholhoudende dranken verhoogt de toxiciteit van dit geneesmiddel voor de
maag.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel mag niet worden ingenomen tijdens de zwangerschap, vooral niet tijdens de
laatste 3 maanden.
Dit geneesmiddel mag niet worden ingenomen tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hier bestaan geen gegevens over.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Asa Sandoz
Niet van toepassing.
Merk Sandoz
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Bloedstolling
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Generisch middel? available

Asa Sandoz 100mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.