Bisolaclar 600mg Citroen Bruistabletten 20 stuks

Voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard gaan met een teveel aan slijm.In de vorm van bruistabletten met citroensmaak.

10,60
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel vandaag, woensdag geleverd

Kan worden gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen die gepaard gaan met een teveel aan slijm en is aangewezen bij volwassenen.
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen:
Neem één 600 mg bruistablet eenmaal per dag in.

Gebruik bij kinderen
Bisolaclar mag niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 2 jaar en is niet aanbevolen voor
kinderen in de leeftijd van 2 tot 11 jaar.

Los de bruistablet op in een half glas water. Drink de oplossing onmiddellijk op.
Neem dit geneesmiddel niet langer dan 5 dagen in zonder een arts te raadplegen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker
of het Antigifcentrum (070/245.245).
U kunt last hebben van misselijkheid, braken en diarree.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u vergeten bent een bruistablet in te nemen en het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de
vergeten bruistablet dan over en volg het doseringsschema zoals beschreven onder “Hoe neemt u dit
middel in?”. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als u één van de volgende zeer ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan onmiddellijk met het gebruik
van Bisolaclar en neem contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de afdeling spoedeisende hulp
van een ziekenhuis in uw buurt. 

Deze bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (treden bij maximaal 1 op de
10.000 mensen op):
* Shock (snelle daling van de bloeddruk, bleekheid, agitatie, zwakke pols, klamme huid,
verminderd bewustzijn) door een plotselinge verwijding van de bloedvaten als gevolg van
ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).
* Plotselinge ophoping van vocht in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong) met
ademhalingsproblemen en/of jeuk en huiduitslag, vaak als gevolg van een allergische reactie
(angio-oedeem).

Vertel het uw arts als u één van de volgende bijwerkingen krijgt. Deze bijwerkingen maken deel uit
van een overgevoeligheidsreactie voor de werkzame stof van dit geneesmiddel en komen soms voor
(treden op bij maximaal 1 op de 100 mensen):
* Beklemd gevoel door verkramping van de spieren in de luchtwegen (bronchospasmen).
* Ademhalingsproblemen, kortademigheid of beklemd gevoel op de borst (dyspneu).

Andere bijwerkingen
Soms (treden op bij maximaal 1 op de 100 mensen):
* Overgevoeligheidsreacties zoals versnelde hartslag (tachycardie), jeuk (pruritus), huiduitslag
met ernstige jeuk en vorming van plekken (urticaria).
* Hoofdpijn.
* Oorsuizingen (tinnitus).
* Ontsteking van de slijmvliezen in de mond (stomatitis).
* Buikpijn (abdominale pijn).
* Misselijkheid, braken.
* Diarree.
* Koorts (pyrexie).
* Daling van de bloeddruk.

Zelden (treden op bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)
* Verteringsstoornis met zuurbranden (dyspepsie).

Zeer zelden (treden op bij maximaal 1 op de 10.000 mensen)
* Bloeding. 

Niet bekend (kunnen met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
* Zwelling van het gezicht.
Als u maag- of darmzweren ontwikkelt, of als u die in het verleden heeft gehad, kan acetylcysteïne een
ongewenst effect hebben op de slijmvliezen in uw maag-darmkanaal.
 
De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne. Elke bruistablet bevat 600 mg acetylcysteïne.
De andere stoffen in dit middel zijn: watervrij citroenzuur (E330), ascorbinezuur (E300),
natriumcitraat (E331), natriumcyclamaat (E952), natriumsacharine (E954), mannitol (E421),
natriumwaterstofcarbonaat (E500), natriumcarbonaat (E500), lactose en citroensmaak (bevat
sorbitol).
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het nationale meldsysteem:
België
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxemburg
Website: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.

Merk Bisolaclar
Aflevervorm Bruistabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Bisolaclar 600mg Citroen is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.