Toux-San 1mg/ml rode vrucht-citrus suikervrij Siroop 120ml

Geneesmiddel voor een prikkelende,niet-productieve hoest in de vorm van een siroop. Smaak van rode vruchten en citroen.Suikervrij. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Toux-San Dextromethorphan is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij een behandeling van een
droge hoest zonder slijmvorming. Het bestrijdt niet de onderliggende oorzaak van de hoest.
Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Bijwerkingen zijn ingedeeld volgens orgaansysteem met evaluatie van de frequentie: zeer vaak
(≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer
zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Allergische reacties: opzwellen van gezicht en ledematen (angio-oedeem), samentrekken van de
luchtpijptakken (bronchospasmen)
Maagdarmstelselaandoeningen
Misselijkheid, braken, verstopping (constipatie)
Oogaandoeningen
Pupilverwijding
Psychische stoornissen
Soms: manie (overdreven opgewektheid) en hallucinaties (waarnemingen van dingen die er niet zijn)
Zenuwstelselaandoeningen
Soms: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, stoornis in de tonus van de spieren
Opgewondenheid, verwardheid
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: gefixeerde huiduitslag
Allergische reacties: huiduitslag, jeuk, netelroos
Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties
Zeer zelden: misbruik is opgetreden
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Toux-San Dextromethorphan 1 mg/ml en 3 mg/ml siroop
* De werkzame stof is dextromethorfan. Dit is aanwezig in de vorm van dextromethorfan
hydrobromide respectievelijk aan 1,0 mg/ml en 3,0 mg/ml.
* De andere stoffen in Toux-San Dextromethorphan siroop zijn: glycerol, ethanol 96°,
propylparahydroxybenzoaat (E216), methylparahydroxybenzoaat (E218), propyleenglycol,
vloeibare sorbitol (E420) en water. Zie ook rubriek “Toux-San Dextromethorphan bevat”.
* Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 1 mg/ml siroop bevat ook nog natriumsaccharine en
rode vruchten- en citroenaroma.
* Toux-San Dextromethorphan Suikervrij 3 mg/ml siroop bevat ook nog natriumsaccharine en
grenadine-aroma.
* Toux-San Dextromethorphan met Honing 3 mg/ml siroop bevat ook nog honing, honingaroma
en karamel-vanille aroma.

Hoe ziet Toux-San Dextromethorphan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Toux-San Dextromethorphan is een siroop in een glazen fles van 120 ml. De verpakking bevat
eveneens een doseerdop in polypropyleen gegradueerd van 2,5 ml tot 30 ml.
Wanneer mag u Toux-San Dextromethorphan niet gebruiken?
1* U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
2* Bij ademhalingsproblemen.
3* Bij hoest ten gevolge van astma.
4* Bij gelijktijdige behandeling met mono-amine-oxidaseremmers (geneesmiddelen tegen
depressie).
5* Bij gelijktijdige inname van alcohol.
6* Bij kinderen jonger dan 6 jaar.
7* Tijdens de borstvoedingsperiode.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toux-San Dextromethorphan?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Toux-San Dextromethorphan gebruikt.
1* Als de hoest langer aanhoudt dan 4 tot 5 dagen en/of bij koorts, raadpleeg dan uw arts.
2* Als u nier- of leverproblemen hebt, raadpleeg dan uw arts omdat de dosis verminderd moet
worden.
3* Bij een hoest met slijmvorming mag u geen middel innemen dat de hoest remt, zoals Toux-San
Dextromethorphan. Het natuurlijk verwijderen van slijmen door te hoesten dient immers
behouden te blijven.
4* Het is weinig zinvol middelen die de hoest remmen, zoals Toux-San Dextromethorphan, samen in
te nemen met middelen die het ophoesten van slijmen bevorderen (expectorantia) of met middelen
gebruikt bij vastzittende hoest door taai slijm (mucolytica).
5* Alvorens een middel dat de hoest remt in te nemen, moeten andere oorzaken van hoest worden
onderzocht door uw arts.
6* Gedurende de behandeling is het gebruik van alcoholische dranken af te raden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Toux-San Dextromethorphan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts als u van plan bent Toux-San Dextromethorphan samen met één van onderstaande
geneesmiddelen in te nemen:
- Mono-amine-oxidaseremmers (middelen tegen depressie). Gelijktijdige inname kan het
serotoninesyndroom uitlokken: zeer hoge koorts, spierstijfheid, krampen ter hoogte van het
strottenhoofd en apnoe (tijdelijk ophouden van de ademhaling).
- Narcotische analgetica (sterk werkzame pijnstillers), middelen tegen depressie, neuroleptica
(middelen tegen ernstige geestesziektes), slaapverwekkende antihistaminica (middelen tegen
overgevoeligheidsreacties), benzodiazepines en barbituraten (middelen met rustgevende en
slaapverwekkende eigenschappen), clonidine (een bloeddrukverlagend middel) en
aanverwanten. Sommige bijwerkingen van deze stoffen kunnen versterkt worden bij
gelijktijdige inname.
- Codeïne en andere afgeleiden van morfine. Bij gelijktijdige inname is er een risico op het
onderdrukken van de ademhaling en het kan ook leiden tot verstopping.
- Bèta-blokkers (bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of
verhoogde oogdruk) én u lijdt ook aan astma. Gelijktijdig gebruik kan de luchtpijptakken
vernauwen.
- Alcoholische dranken en geneesmiddelen die alcohol bevatten. Alcohol kan het kalmerend effect
versterken.
- Fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine (geneesmiddelen gebruikt bij depressie),
amiodarone, quinidine (geneesmiddelen gebruikt bij hartritmestoornissen) en haloperidol
(geneesmiddelen gebruikt bij geestesziekte). Raadpleeg in dat geval uw arts.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Alcohol kan de slaapverwekkende eigenschappen van dextromethorfan versterken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Aangezien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, is het gebruik van Toux-San Dextromethorphan
tijdens te zwangerschap af te raden.
Toux-San Dextromethorphan mag niet gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u last heeft van slaperigheid of duizeligheid na inname van Toux-San Dextromethorphan bestuur
dan geen voertuigen en/of bedien geen machines. De inname van alcohol kan dit effect nog versterken.

Toux-San Dextromethorphan bevat
- Deze geneesmiddelen bevatten kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per
maximale dosis per keer.
- parahydroxybenzoaten (bewaarmiddelen: propylparahydroxybenzoaat (E216) en
methylparahydroxybenzoaat (E218)). Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht
vertraagd).
- sorbitol (E420). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem
dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Toux-San Dextromethorphan siroop kan door diabetici gebruikt worden.
Merk Touxsan
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Toux-San 1mg/ml rode vrucht-citrus suikervrij is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.