Agyrax Tabletten 50 stuks

Geneesmiddel ter preventie en behandelen van misselijkheid, braken, duizeligheid ten gevolge van reisziekte en bij zwangerschapsmisselijkheid.

Geneesmiddel tegen misselijkheid, braken en duizeligheid.
Agyrax is aangewezen voor de preventie en symptomatische behandeling van misselijkheid, braken en duizeligheid die verband houden met reisziekte.
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
Misselijkheid, braken en duizeligheid die verband houden met reisziekte:
• De aanbevolen dosis is 1 tot 2 tabletten één uur voor het vertrek en vervolgens om de 24 uur tijdens de volledige duur van de reis.
Wijze van toediening
• Slik de tabletten met een beetje vloeistof in.
Aanpassing van de dosering
• Bij ouderen:
Ouderen moeten de behandeling starten met halve dosissen die geleidelijk aan worden verhoogd volgens de aanwijzingen van de arts.
• Bij personen met nierfalen:
De dosis wijzigt niet bij deze personen, omdat het product niet via de nieren wordt verwijderd.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u Agyrax moet innemen.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen werden waargenomen:
• Zeer vaak: slaperigheid of sedatie
• Vaak: gevoel van een droge mond
• Zelden: gezichtsstoornissen, misselijkheid en braken, gewrichtspijn (artralgie)
De frequentie van de andere bijwerkingen is niet bekend:
• Hartaandoeningen: hartkloppingen, versnelling van het hartritme (tachycardie)
• Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: oorsuizingen, auditieve hallucinaties, duizeligheid
• Oogaandoeningen: visuele hallucinaties, dubbel zien (diplopie), troebel zicht
• Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn, verstopping, diarree, droge mond, misselijkheid, braken
• Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid, zwakte
• Immuunsysteemaandoeningen: ernstige allergische reactie (anafylactische shock)
• Onderzoeken: gewichtstoename
• Voedings- en stofwisselingsstoornissen: anorexia, verhoogde eetlust
• Zenuwstelselaandoeningen: sufheid, hoofdpijn, duizeligheid, verstoorde gevoelswaarneming (paresthesie), toestand van verlaagd bewustzijn (sedatie), slaperigheid, evenwichtsstoornissen (inclusief het syndroom van Parkinson), beven
• Psychische stoornissen: angst, euforie, prikkelbaarheid, hallucinaties, slapeloosheid, gedragsstoornissen
• Nier- en urinewegaandoeningen: moeilijkheden om te plassen (dysurie), vaak plassen (polyurie), onvolledige blaaslediging (urineretentie)
• Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: droge keel, droge neus, bloedneus (epistaxis), kramp van de bronchiën (bronchospasmen)
• Bloedvataandoeningen: daling van de bloeddruk (hypotensie) • Huid- en onderhuidaandoeningen: huiduitslag (rash en netelroos), lichtgevoeligheid (fotosensibiliteit)
Wanneer een niet-ernstige bijwerking optreedt, moet de dosis verlaagd worden ten koste van de werking, of ’s avonds voor het slapengaan ingenomen worden als het om slaperigheid gaat.
Wanneer een ernstige bijwerking optreedt, moet de behandeling onderbroken worden.
- De werkzame stof in dit middel is meclozine. Elke tablet Agyrax 25 mg bevat 25 mg meclozinehydrochloride.
- De andere stoffen in dit middel zijn: watervrij colloïdaal siliciumdioxide – maïszetmeel – calciumstearaat – lactose – talk – polyvidon K 30.
Wanneer mag u Agyrax niet innemen?
• U bent allergisch voor meclozine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
• In geval van prostaatproblemen.
• In geval van nauwehoekglaucoom.
• Bij personen met leverfalen.
• Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Agyrax?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Agyrax inneemt.
• bij toediening aan patiënten met urineretentie (onvolledige blaaslediging), verstopping van het maagdarmstelsel of van de urinewegen, glaucoom, vergroting van de prostaat, verminderde darmmotiliteit, myasthenie (overmatige spierzwakte), dementie of in geval van behandeling met monoamine-oxidaseremmers.
• bij toediening aan oudere patiënten en aan personen die een voertuig dienen te besturen of een gevaarlijke machine dienen te gebruiken (risico op sedatie).
• bij toediening aan oudere personen en in geval van dementie, omdat dit geneesmiddel tekenen van verwardheid kan veroorzaken of verergeren.
AGYRAX
• wanneer u gebruik maakt van geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, slaapmiddelen of kalmeermiddelen.
• het gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden bij patiënten met galactoseintolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie (zeldzame erfelijke aandoeningen).
• als u een allergietest moet ondergaan, moet de behandeling 4 dagen op voorhand worden stopgezet om te voorkomen dat de resultaten worden beïnvloed.
• in geval van langdurig gebruik kan dit geneesmiddel het ontstaan van tandcariës bevorderen.
Kinderen
Het gebruik van Agyrax bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt afgeraden.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Agyrax nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Agyrax kan de werking van andere geneesmiddelen versterken:
• alcohol of andere geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken (kalmeermiddelen, slaapmiddelen),
• geneesmiddelen met vergelijkbare eigenschappen (antidepressiva, antihistaminica, ...).
Waarop moet u letten met alcohol?
Vermijd gelijktijdig gebruik van alcohol en Agyrax.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
• Op basis van de huidige kennis mag Agyrax gebruikt worden tijdens de zwangerschap. De gebruiksduur moet echter zo kort mogelijk gehouden worden en de dosis mag niet meer zijn dan strikt noodzakelijk, met een maximale dosis van 50 mg per dag.
• Omdat het geneesmiddel waarschijnlijk overgaat in de moedermelk, moet gebruik tijdens de borstvoeding vermeden worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Inname van Agyrax kan de rijvaardigheid en het vermogen om gevaarlijke machines te bedienen, beïnvloeden. Agyrax kan slaperigheid veroorzaken, vooral tijdens de eerste dagen van de behandeling.
Agyrax bevat lactose (een soort suiker)Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uwarts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Agyrax
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Misselijkheid
Effect Helpt bij reisziekte, Vermindert misselijkheid
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Overige
Generisch middel? not available

Agyrax is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.