Mylan Ranitidine 75mg Tabletten 20 stuks

Geneesmiddel op basis van ranitidine, remt de productie van maagzuur. Voor het behandelen van maagpijn, maagontsteking, ... .

Ranitidine Mylan 75 mg zijn filmomhulde tabletten en verkrijgbaar in doordrukstrips met telkens 6 of
7 of 10 filmomhulde tabletten in verpakkingen van 6 of 10 of 12 of 20 of 28 tabletten.
De tabletten bevatten ranitidine, een H2-receptorantagonist. H2-receptorantagonisten verminderen de
hoeveelheid zuur in de maag en verlichten zo door zuur veroorzaakte symptomen van pyrosis (“het
zuur”).
Ranitidine Mylan 75 mg wordt gebruikt voor een kortdurende behandeling van de symptomen van
pyrosis (“het zuur”).
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.
Debe tragarse los comprimidos enteros con un poco de agua.
Uso en adultos y niños de 12 años y mayores
Úlceras duodenales, úlceras gástricas y esofagitis por reflujo
La dosis recomendada es de 150 mg dos veces al día o 300 mg una vez al día después de cenar o al acostarse.Dependiendo de la respuesta al tratamiento, el médico puede aumentar su dosis a 300 mg dos veces al día.
Debería sentir el beneficio del medicamento rápidamente, sin embargo el tratamiento debe durar por lo menos durante 4 semanas y el médico puede que le recomiende que continúe tomando sus comprimidos hasta 12 semanas.
Prevención de úlceras duodenales
La dosis recomendada es de 150mg o 300 mg una vez al día después de comer o al acostarse.
Síndrome de Zollinger-Ellison
La dosis recomendada es de 1 comprimido de 150 mg tres o cuatro veces al día, aunque puede que su médico aumente esta dosis.
Uso en niños de entre 3 y 11 años
El médico debe indicar la cantidad de medicamento que ha de tomar, basándose en el peso del niño y la indicación. Este medicamento debe tomarse exactamente como diga el doctor.
Para el tratamiento de úlceras, la dosis recomendada es de 2 mg por cada kg de peso corporal del niño, tomado dos veces al día durante 4 semanas o, en algunos casos, hasta 8 semanas. Su doctor puede aumentar la dosis a 4 mg por cada kg de peso, hasta un máximo total de 300 mg al día.
Para el tratamiento del reflujo esofágico, la dosis recomendada es de 2,5 mg por cada kg de peso corporal del niño, administrado dos veces al día. Su doctor puede incrementar la dosis a 5 mg por cada kg de peso, hasta un máximo total de 600 mg al día.
Dependiendo del peso del niño estos comprimidos pueden no ser adecuados. Con el fin de dar a su hijo la dosis correcta, su médico puede escoger una forma farmacéutica más apropiada de este medicamento. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.
Problemas renales
Si tiene problemas de riñón su médico puede cambiar su dosis.
Zoals alle geneesmiddelen kan Ranitidine Mylan 75 mg bijwerkingen hebben.
Zeer vaak (>1/10)
Vaak (>1/100, <1/10)
Soms (>1/1000, <1/100)
Zelden (>1/10000, <1/1000)
Zeer zelden (<10000)

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zelden: vermindering van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose) en alle cellen (pancytopenie)
in het bloed, soms met onvolledige (aplasie) of onvoldoende (hypoplasie) ontwikkeling van het
beenmerg.
Zeer zelden: vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes (leukopenie) en verlaagd aantal
bloedplaatjes (thrombocytopenie) (gewoonlijk omkeerbaar).

Psychische stoornissen
Zelden: mentale verwardheid (omkeerbaar), opwinding, depressie en hallucinaties. Deze werden in
het bijzonder waargenomen bij patiënten met een ernstige ziekte en bij bejaarden.

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: hoofdpijn (soms ernstig) en duizeligheid.
Zelden: onwillekeurige bewegingsstoornissen.

Oogaandoeningen
Zelden: omkeerbaar wazig zicht.

Hartaandoeningen
Zelden: ongewoon langzame of snelle hartslag en AV-block.

Bloedvataandoeningen
Zeer zelden, met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen: ontsteking van de bloedvaten.

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: misselijkheid, constipatie en diarree.

Lever- en galaandoeningen
Soms: tijdelijke veranderingen in de resultaten van de leverfunctietesten.
Zelden: ontsteking van de lever met of zonder geelzucht (gewoonlijk omkeerbaar), acute ontsteking
van de alvleesklier.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zelden: erythema multiforme (vlekkige uitslag over het lichaam), haaruitval en jeuk.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Zelden: gewrichts- en spierpijn.

Nier- en urinewegaandoeningen
Zelden: lichte stijging van het serumcreatinine.
Zeer zelden: interstitiële nefritis (nierontsteking).

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Zelden: impotentie en verlies van libido bij mannelijke patiënten.
Zeer zelden, met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen: zwelling en/of last van de
borsten bij mannen (sommige symptomen verdwenen, ook al werd ranitidine verder gegeven).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak: vermoeidheid.
Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties (netelroos, angioneurotisch oedeem, koorts,
bronchospasme, spasme van het strottehoofd, lage bloeddruk, anafylactische shock, toename van
het aantal rode bloedcellen, pijn in de borst), soms na een enkele dosis.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
De werkzame stof is ranitidinehydrochloride. Elke filmomhulde tablet bevat 83,75 mg ranitidinehydrochloride,
wat overeenstemt met 75 mg ranitidine.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, colloïdaal
anhydrisch siliciumdioxide, magnesiumstearaat en talk. De omhulling van de tablet bevat castorolie en
Opadry OY-S-54902 roos, dat hypromellose, talk, titaniumdioxide (E171) en rood ijzeroxide (E172) bevat, en
drukinkt - Opacode-S-1-8152HV zwart. Die drukinkt bevat Shellac, zwart ijzeroxide E172, n-butylalcohol,
soyalecithine MC dun en antischuimmiddel DC 1510.
Gebruik Ranitidine Mylan 75 mg niet:
· als u ooit een allergische reactie (huiduitslag, jeuk, zwelling of ademmoeilijkheden) vertoonde op
ranitidine of één van de bovenvermelde hulpstoffen die in de tabletten zitten
· als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft
· als u jonger bent dan 16 jaar.

Pas goed op met Ranitidine Mylan 75 mg:
· als u lijdt aan een nierziekte
· als u lijdt aan een leverziekte
· als u lijdt aan porfyrie
· als u symptomen van indigestie vertoont en vermagert zonder het te willen
· als u van middelbare leeftijd bent of ouder en u symptomen van indigestie vertoont die nieuw zijn
of onlangs zijn veranderd
· als u ooit een peptisch ulcus (maag- of duodenumzweer) heeft gehad
· als u om één of andere reden onder medisch toezicht staat
· als u ooit een behandeling met ranitidine heeft gekregen die niet werkte
· als u geneesmiddelen neemt voor artritis zoals aspirine en ibuprofen
· als u nog andere geneesmiddelen neemt die door een dokter werden voorgeschreven of die u bij
een apotheek of elders hebt gekocht. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van Ranitidine Mylan 75 mg in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Ranitidine Mylan 75 mg in combinatie met voedsel en drank
Ranitidine Mylan 75 mg kan de effecten van alcohol verhogen.

Zwangerschap

Over gebruik tijdens de zwangerschap zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend. Vraag uw arts
of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Ranitidine wordt in de moedermelk uitgescheiden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u
een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er werden geen effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken,
waargenomen.
Zeldzame bijwerkingen (zie rubriek 4. Mogelijke Bijwerkingen), die het zenuwstelsel en de ogen
aantasten, zouden deze vaardigheden nadelig kunnen beïnvloeden. Ranitidine Mylan 75 mg kan de
effecten van alcohol verhogen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ranitidine Mylan 75 mg
Niet van toepassing.

Gebruik van Ranitidine Mylan 75 mg in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook
als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
· procaïnamide (een geneesmiddel om een abnormale hartslag te behandelen)
· theofylline (wordt gebruikt bij de behandeling van astma)
· ketoconazol (een middel tegen schimmels)
· glipizide (een geneesmiddel om suikerziekte te behandelen)
· als u antacida of sucralfaat (geneesmiddelen om zweren te genezen) neemt, moet u Ranitidine
Mylan 75 mg minstens twee uur vóór die geneesmiddelen innemen.
Merk Mylan
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagontsteking, Maagzuur
Effect Maagzuurproductie remmen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ranitidine
Generisch middel? available

Mylan Ranitidine 75mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.