Rennie Liquo zonder suiker Zakjes 20x10 ml

Geneesmiddel op basis van hydrotalcite tegen brandend maagzuur en zure oprispingen in de vorm van een drinkbare suspensie in zakjes. Voor volwassenen.

RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER behoort tot de groep van de antacida (= 
zuurbinders).

RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER is een geneesmiddel voor de korte termijn 
behandeling van verschijnselen (symptomen) van maag – en duodenumzweer (duodenum= 
twaalfvingerige darm), maagontsteking (gastritis) en overmatig zuurgehalte (hyperaciditeit).

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 
te maken.
Ongewenste effecten gerapporteerd in postmarketing rapporten en waarvoor de frequentie van optreden 
niet geëvalueerd kon worden: 
Maagdarmstelselaandoeningen: braken, zachte en/of frequente stoelgang, diarree
Immuunsysteemaandoeningen: allergische reacties
Onderzoeken: verlaagde fosfor gehalte in het serum, hypermagnesiëmie
Bij patiënten met nierfunctiestoornissen kan aluminium in het lichaam vastgehouden worden, wat zou 
kunnen leiden tot osteomalacie (onvoldoende verkalking van het bot) en encefalopathie (beschadiging 
van de hersenen).
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- De werkzame stof in dit middel is hydrotalcite, 10 ml suspensie bevat 1g hydrotalcite.
- De andere stoffen in dit middel zijn natriumcarmellose, colloïdaal siliciumdioxide, bentoniet, 
  kaneelaroma, natriumsaccharine, pepermuntaroma, gezuiverd water.

Elk zakje RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER 10% suspensie voor oraal gebruik 
bevat 10 ml suspensie voor oraal gebruik. Een verpakking bevat 20 of 50 zakjes van 10 ml suspensie 
voor oraal gebruik. 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor hydrotalcite of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze 
stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- U lijdt aan ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende nierwerking)
- U lijdt aan hypofosfatemie (te laag fosfaatgehalte van het bloed)
- U lijdt aan myasthenia gravis (spierzwakte)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER 
SUIKER gebruikt:
- Als u lijdt aan nierfunctiestoornissen. Bij patiënten met nierfunctiestoornissen kan magnesium of 
aluminium in het lichaam vastgehouden worden, wat zou kunnen leiden tot nadelige effecten (ter 
hoogte van het zenuw - en spierstelsel of het hartvaatstelsel).
Als u er niet zeker van bent of één van deze punten op u van toepassing is, neem dan contact op 
met uw arts of apotheker voordat u RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER 
gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER nog andere geneesmiddelen, 
of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere 
geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
Algemeen kan men stellen dat alle zuurbinders een wisselwerking met om het even welk gelijktijdig 
toegediend geneesmiddel kunnen vertonen.
Geneesmiddelen waarvan RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER de werking kan 
verminderen zijn de volgende:
• H2-antihistaminica: dit zijn geneesmiddelen gebruikt bij maag – en darmaandoeningen.
• Tetracyclines: dit is een bepaalde klasse antibiotica, d.w.z. geneesmiddelen voor het behandelen 
van bacteriële infecties.
• Hartglycosiden: dit zijn geneesmiddelen die de samentrekkingen van het hart versterken.
• Anticholinergica: dit zijn geneesmiddelen gebruikt bij de ziekte van Parkinson.
• β-blokkers: geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen, hartkramp of verhoogde bloeddruk 
te behandelen.
• Quinolonen (vb. ofloxacine, ciprofloxacine): dit is een bepaalde klasse antibiotica, d.w.z. 
geneesmiddelen voor het behandelen van bacteriële infecties (zie hieronder).
• Salicylaten (vb. acetylsalicylzuur): dit zijn pijnstillende en koortswerende geneesmiddelen, ook 
gebruikt bij sommige ziekten van hart/ hersenen en bloedvaten.
• Ketoconazol: een geneesmiddel tegen schimmelinfecties (zie hieronder)
• Chenodesoxycholaten: dit zijn geneesmiddelen gebruikt bij galaandoeningen.
Er doen zich interacties voor bij gelijktijdig gebruik van proton-pomp-inhibitoren.
Indien u andere geneesmiddelen moet innemen, doe dit dan minstens 1 uur voor of minstens 2 uur na de
inname van RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER.
Gelijktijdige inname van RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER met zure dranken, 
zoals fruitsappen of wijn, kan leiden tot een ongewenste verhoging van de aluminiumabsorptie vanuit 
de darm.
Wanneer het een quinolone betreft, neem het quinolone minstens 2 uur voor de inname van 
RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER of ongeveer 6 uur na de inname van 
RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER.
Neem RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER best tenminste 2 uur na de inname van 
ketoconazol. 
In geval van twijfel vraag dan eerst advies aan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol ?
Gelieve de rubriek “Hoe gebruikt u dit middel” te lezen. 
Er wordt aangeraden om RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER ½ uur na de maaltijd 
in te nemen.
De gelijktijdige toediening van het geneesmiddel met zuurbevattende dranken zoals vruchtensappen of 
wijn leidt tot een ongewenste stijging van aluminiumabsorptie vanuit de darmen. 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Wegens ontbreken van gegevens, wordt langdurig gebruik tijdens de zwangerschap afgeraden. 
Raadpleeg uw arts bij herhaaldelijk gebruik van hydrotalcite van langer dan twee weken.
Voorzichtigheid dient geboden bij gebruik tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen effecten van RENNIELIQUO HYDROTALCIT ZONDER SUIKER bekend op de 
rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Merk Rennie
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur
Effect Maagzuur neutraliseren
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Colloïdaal siliciumdioxide, Hydrotalcite, Natriumcarmellose

Rennie Liquo zonder suiker is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.