Dafalgan Pediatrie 80mg Zetpillen 12 stuks

Geneesmiddel voor baby's van 5-8 kg op basis van paracetamol, ter bestrijding van pijn en koorts. In de vorm van zetpillen.

Farmacotherapeutische groep
Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend).
Het is voorbehouden voor kinderen jonger dan 10 jaar.

Therapeutische indicaties
DAFALGAN zetpillen wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.
Zoals elk geneesmiddel kan DAFALGAN zetpillen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Informeer onmiddellijk uw arts als u een teken van een allergische reactie waarneemt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld nadat het middel in de handel is gebracht. De
frequentie van deze bijwerkingen is echter onbekend:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Trombocytopenie (vermindering van het aantal bloedplaatjes in het bloed),
Neutropenie (vermindering van het aantal neutrofiele granulocyten),
Leukopenie (vermindering van het aantal  witte bloedcellen).

Immuunsysteemaandoeningen

Anafylactische shock,
Oedeem van Quincke (zwelling van weefsels, vooral in het gezicht en in de luchtwegen),
Overgevoeligheidsreactie (allergie)

Hartaandoeningen

Verlaagde bloeddruk (hypotensie)

Maagdarmstelselaandoeningen
Diarree
Buikpijn

Lever- en galaandoeningen

Verhoging van de leverenzymen

Huid- en onderhuidaandoeningen

Urticaria
Erytheem (roodheid)
Rash (huiduitslag)

Onderzoeken (biologische tests)
Daling van de INR (verband met het naleven
van behandelingen met anticoagulantia)
Stijging van de INR
Krijgt uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt het een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof is paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn: semisynthetische glyceriden.

Hoe ziet DAFALGAN zetpillen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De DAFALGAN zetpillen zijn wit, glad en glanzend.
DAFALGAN zetpillen is beschikbaar in dozen van 12 zetpillen in een blisterverpakking.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· In geval van overgevoeligheid (allergie) van het kind voor paracetamol, fenacetine of één van
de andere stoffen die in DAFALGAN zetpillen zitten.
· Zonder het advies van uw arts, als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de
lever of van de nieren hebben gewezen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden en de behandeling
mag niet verlengd worden zonder medisch advies.
· Bij langdurige behandeling of een behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nieren
leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
· Als het kind lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede,
moet u vermijden om dit geneesmiddel herhaaldelijk toe te dienen.
· Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
· Als bepaalde laboratoriumtests aan het kind worden voorgeschreven, kunnen deze worden
verstoord.
· Als het kind al andere geneesmiddelen inneemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op het kind van toepassing is of
dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt uw naast DAFALGAN zetpillen nog andere geneesmiddelen, of heeft dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmideelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft. Het is namelijk mogelijk dat DAFALGAN zetpillen of de andere
medicatie minder efficiënt werken dan verwacht, of uw kind kunt gevoeliger zijn voor de
bijwerkingen
· DAFALGAN zetpillen mag gedurende een beperkte tijd samen met middelen tegen reuma
gebruikt worden, maar kan beter niet samen gebruikt worden met alcohol, anti-epileptica of
kalmeringsmiddelen met barbituraten.
· DAFALGAN zetpillen mag gecombineerd worden met bloedverdienners, maar het gebruik
van paracetamol gedurende een langere tijd kan het gevaar op bloedingen verhogen en vereist
een regelmatige medische controle.
· De absorptie van paracetamol kan toenemen in combinatie met metoclopramide (een
geneesmiddel tegen misselijkheid en braken) en kan verminderen in combinatie met
colestyramine (een geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed vermindert) of
actieve kool.
· Als het kind diflunisal gebruikt (tegen pijn), dient u uw arts te raadplegen alvorens
DAFALGAN zetpillen toe te dienen.
· Dit geneesmiddel bevat paracetamol: hiermee moet rekening worden gehouden wanneer
andere geneesmiddelen op basis van paracetamol worden gebruikt, om de aanbevolen
dagelijkse dosis niet te overschrijden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.
Merk Dafalgan
Aflevervorm Zetpillen
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor baby's
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Rectaal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Dafalgan Pediatrie 80mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.