Perdophen 400mg Tabletten 30 stuks

Perdophen op basis van ibuprofen 400 mg, is een pijnstillend en koortswerend middel

aangewezen bij het verlichten van pijn en koortstoestanden
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts ofapotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op metuw arts of apotheker. 

Hoe gebruiken en hoeveel? 
- Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:1 tablet om de 4 à 6 uur tot de symptomen zijn verdwenen.Nooit meer dan 3 tabletten per dag innemen.Neem PERDOPHEN niet langer dan 5 dagen bij pijn of 3 dagen bij koorts zonder uw arts teraadplegen. 

Als dit geneesmiddel bij adolescenten (tussen 12 en 18 jaar) voor meer dan 3 dagen isvereist, of als de symptomen erger worden, moet een arts worden geconsulteerd. 
Om PERDOPHEN sneller te doen werken, neemt u het geneesmiddel bij voorkeur met eenbeetje water in.
 Als u last hebt van uw maag, kunt u het geneesmiddel innemen met watvoedsel. 

- Bij patiënten met een verminderde nierfunctie: het kan nodig zijn om de dosis te verlagenof om de behandeling met PERDOPHEN stop te zetten.
 
ToedieningswijzeFilmomhulde tabletten
voor oraal gebruik. 

Heeft u te veel van PERDOPHEN gebruikt? 
Wanneer u te veel van PERDOPHEN heeft gebruikt of ingenomen, neem dan contact op metuw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Zelfs bij vermoeden van intoxicatieen wanneer nog geen symptomen aanwezig zijn, zodat snel de nodige maatregelen kunnengenomen worden. Zeg om welk geneesmiddel het gaat en hoeveel er werd ingenomen. 
Te hoge doses van dit geneesmiddel kunnen de volgende verschijnselen veroorzaken:
slaperigheid, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, oorsuizen, hoofdpijn en zeldennierstoornissen, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en voorkamerfibrillatie.. 
In ernstige gevallen zal uw arts meteen de nodige maatregelen nemen. 

Informatie voor de arts: 
maagspoeling of inductie van braken kan aangewezen zijn, gevolgddoor toediening van actieve kool.

Bent u vergeten PERDOPHEN te gebruiken? 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.Als u stopt met het gebruik van PERDOPHENNiet van toepassing. 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? 
Neem dan contact op metuw arts, apotheker of verpleegkundige.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt nietiedereen daarmee te maken. 
De vaakst voorkomende bijwerkingen zijn:
duizeligheid, slapeloosheid, vermoeidheid,hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen zoals diarree, maagbrand, buikpijn, winderigheid,constipatie, braken en misselijkheid, zwarte stoelgang, bloedbraken, stomatitius ulcerosa,vergergering van colitis en de ziekte van Crohn en huiduitslag. Maagzweren, perforatie ofmaagdarmbloedingen, soms fataal, voornamelijk bij bejaarden, kunnen voorkomen (zie rubriek 4.4). 

Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn:
 bloedingen in het spijsverteringskanaal,overgevoeligheidsreacties (huiduitslag en zwelling), een astma-aanval, een verslechteringvan de nierfunctie of gehoor- en visusstoornissen. 

Zeer zelden kunnen afwijkendebloedwaarden of leverfunctiestoornissen voorkomen.Indien erge pijn in de bovenbuik, bloedbraken of zwarte stoelgang zich voordoen, debehandeling stoppen en een arts raadplegen.Bij regelmatig gebruik kunnen op lange termijn nierstoornissen optreden. 

Voor de frequentie van optreden van bijwerkingen worden volgende uitdrukkingen gebruikt:
- zeer vaak: treft meer dan 1 gebruiker op 10 
- vaak: treft 1 tot 10 gebruikers op 100 
- soms: treft 1 tot 10 gebruikers op 1000zelden: treft 1 tot 10 gebruikers op 10.000 
- zeer zelden: treft minder dan 1 gebruiker op 10.000 
- niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens nietworden bepaald. 

Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
Zelden: problemen in de bloedcelaanmaak – eerste tekenen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkigewondjes in de mond, griepachtige klachten, ernstige uitputtingsverschijnselen, neus- enhuidbloedingenIndien deze gevallen zich voordoen, de behandeling onmiddellijk stoppen en een arts raadplegen.Elke zelfmedicatie met pijnstillers of koortswerende geneesmiddelen (antipyretischegeneesmiddelen) mag niet gebeuren.

Immuunsysteemaandoeningen
 Soms: angio-oedeem. 
Zelden: anafylactische reactie en overgevoeligheidsreacties. 

Zenuwstelselaandoeningen 
Vaak : hoofdpijnHartaandoeningen.
Zelden: hartaanval (“hartinfarct”), beroerte, hartfalen en hartkloppingen. 

Bloedvataandoeningen 
Soms: bloedingen (niet van gastro- intestinale aard). 
Zelden: hoge bloeddruk.

Maagdarmstelselaandoeningen 
Vaak: misselijkheid en braken. 
Soms: constipatie, diarree, maagdarmsymptomen zoals maagbrand, maag- en buikpijn. 
Zelden: winderigheid, maagdarmontsteking, maagdarmbloedingen, maagdarmzweren (soms metbloeding of perforatie), oraal discomfort ( lokaal branderig gevoel of irritatie) en ontseking van depancreas. 

Lever- en galaandoeningen 
Zelden: leverbeschadiging (voornamelijk bij langdurige behandeling). 

Huid- en onderhuidaandoeningen 
Soms: jeuk en huiduitslag. 
Zelden:- ernstige huidreacties, zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (bv. erythemaexsudativum multiforme). Uitzonderlijk onstaan ernstige huidinfecties en complicaties van dezachte weefsels tijdens varicella (waterpokken). - Blaasvormige huidreactie, ook Stevens Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse. 

Nier- en urinewegaandoeningen 
Zelden: nierontsteking, nefrotisch syndroom, nierfalen, nierfunctiestoornis en renale papillairenecrose. 
Zeer zelden: minder urine-uitscheiding dan normaal en zwelling (ook acuut nierfalen is mogelijk),nierbeschadiging of verhoogde ureumconcentraties in het bloed (eerste tekenen zijn: minder urineuitscheidingdan normaal, een algemeen beroerd gevoel)Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen.

Zoals voor alle geneesmiddelen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden. 
Soms: gepaard met huiduitslag en jeuk. 
Zelden:onderkoeling .
Zeer zelden: 
- Sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong enstrottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand.
- Verergering van astma.Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen voorkomen, isonmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk. 
- Niet bekend: pijn of reacties op de plaats van toediening (alleen met suppo’s). 

Oogaandoeningen
Zelden: troebel of verstoord zicht.

Infecties en parasitaire aandoeningen 
Zelden: symptomen van aseptische meningitis bij patiënten met bestaande auto-immuunziekten –eerste tekenen zijn: stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie.

 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Zelden: astmatische symptomen en bronchospasmen.

De werkzame stof in PERDOPHEN is: ibuprofenlysinaat. 
PERDOPHEN 400 mg, filmomhulde tabletten bevatten 684 mg ibuprofenlysinaat(gelijkwaardig aan 400 mg ibuprofen) per tablet. 

De andere stoffen in PERDOPHEN filmomhulde tabletten zijn povidone, microkristallijnecellulose, magnesiumstearaat, hypromellose, hydroxypropylcellulose en titaniumdioxide(E171
 Wanneer mag u PERDOPHEN niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vindenin rubriek 6. 

- U bent allergisch voor een ander niet-steroïdaal ontstekingsremmend middel (zoalsaspirine of ibuprofen).
Bij patiënten die overgevoelig zijn voor andere niet-steroïdaleontstekingsremmende geneesmiddelen kunnen kruisreacties optreden.

 - Als u een maagzweer of een zweer aan het begin van de dunne darm hebt.- Als u ooit maagdarmbloeding of perforatie vertoonde die samengingen met eerder gebruikvan NSAID’s.

- Als u ooit last van kortademigheid, astma, lopende neus of netelroos hebt gehad na hetgebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (zoals aspirine ofibuprofen). 

- Als u minder dan 12 jaar oud bent.- Als u in het derde trimester van uw zwangerschap bent (zie rubriek Zwangerschap). 

- Als u lijdt aan ernstig leverfalen, nierfalen of hartfalen. 

- Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodesen andere collageenaandoeningen). 

- Net voor of na een hartoperatie. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met PERDOPHEN?
 
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt. 
- Als u aan astma lijdt of hebt geleden. Kortademigheid kan voorkomen indien u astma, eenchronisch lopende neus, bijholte- of voorhoofdholte ontsteking, neuspoliepen ofallergische aandoeningen heeft of gehad heeft. 

- Als u darmproblemen heeft of gehad heeft (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn). 

- Als u een maagzweer hebt gehad. 

- Als u stolling- of bloedingstoornissen hebt gehad. 

- Als u ooit hoge bloeddruk en/of hartfalen heeft gehad. 

- Als u ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen heeft. 

- Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer PERDOPHEN gebruikt wordt onmiddellijkna een belangrijke heelkundige ingreep.

- Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden herleid door de laagste dosering tegebruiken tijdens een zo kort mogelijke periode.

- Als u hart-, nier- of leverfalen heeft en u vochtafdrijvende geneesmiddelen gebruikt, of naveel vochtverlies, dient de diurese en de nierfunctie gecontroleerd te worden. 

- Bij langdurig gebruik is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over hetalgemeen kan het dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie vanverschillende pijnstillers, leiden tot blijvende schade met risico op nierfalen (analgetischenefropathie).

- Als de pijn of de koorts verergert of als er andere symptomen verschijnen, moet u debehandeling stopzetten.

- Als u waterpokken heeft.

Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een kleinverhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen doses ofduur van de behandeling niet overschrijden.Bespreek de behandeling met uw arts of apotheker voordat u PERDOPHEN inneemt als u:
 - hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, eenbypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg vannauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief ‘mini-beroerte’ of transiënteischemische attack ‘TIA’) heeft gehad.
 
- Hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis methartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

- Als u andere NSAID geneesmiddelen inneemt (inclusief COX-2 inhibitoren).

- Als u maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie gehad heeft die samen gingen met hetgebruik van dit geneesmiddel. Deze aandoeningen worden niet noodzakelijkvoorafgegaan door waarschuwingstekenen of beperken zich niet enkel tot patiënten meteen voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen. Ze kunnen fataal zijn. Wanneer maagdarmbloeding of maagzweer voorkomen, moet de behandeling onmiddellijk gestoptworden. 

- Ernstige huidreacties (zoals Stevens-Johnson syndroom) werden uiterst zeldengerapporteerd in combinatie met het gebruik van NSAID’s. Het gebruik vanPERDOPHEN moet onmiddellijk gestopt worden bij de eerste tekenen van huiduitslag,letsels van de slijmvliezen of andere tekenen van allergische reacties.

 - Bij langdurig gebruik van hoge doses voor aandoeningen die niet in deze bijsluitervermeld staan, kan hoofdpijn onstaan. Deze hoofdpijn dient niet behandeld te worden metnog hogere doses.
 
- Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen,is hetaangewezen bij het optreden van alle ongewone buikpijn (vooral maagdarmbloeding) eenarts te consulteren vooral bij het begin van de behandeling. 

- Er is een risico op nierfunctiestoornis bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten. 

- Als u allergisch bent aan aspirine. Ibuprofen kan bij deze patiënten ernstige allergischereacties veroorzaken. De symptomen hiervan kunnen zijn: netelroos, zwelling van hetaangezicht, astma (piepende ademhaling), shock, rood worden van de huid, huiduitslag ofvorming van blaren. Als één van deze symptomen optreedt moet u onmiddellijk stoppenmet de behandeling en een arts of apotheker raadplegen. 

- Perdophen kan de bloeverdunnende werking van aspirine verminderen.

- In combinatie met alcohol is er een verhoogde kans op maag-darmbloedingen.Oudere personen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van het geneesmiddel.

Bijgebruik van hoge dosissen of bij langdurig gebruik van ibuprofen bij oudere patiënten dientde nierfunctie opgevolgd te worden. 

PERDOPHEN kan het moeilijker maken om zwanger te worden. U moet uw artswaarschuwen indien u momenteel bezig bent om zwanger te worden. 

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassingis, of dat in het verleden is geweest. 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast PERDOPHEN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geledengedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaatgebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.PERDOPHEN kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld: 

- Bloedverdunners (dat zijn middelen die bloedstolling voorkomen, bijv.aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine) 
- Bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, beta-blokkers zoals atenolol,angiotensine-II receptor-antagonisten, zoals losartan) 

In het bijzonder, licht hen in als u de volgende geneesmiddelen neemt: 
- Andere niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen (zoals aspirine of ibuprofen)of corticosteroïden, aangezien dit de maag-darm bijwerkingen (zoalsspijsverteringsstoornissen of diarree) kan versterken 
- Bloedverdunners (zoals warfarine), aangezien NSAID’s het effect van dezegeneesmiddelen kunnen versterken.
- Anti-bloedplaatjesaggregatiemiddelen (zoals acetylsalicylzuur) en selectieveserotonineheropname inhibitoren (geneesmiddel tegen depressie), aangezien dit het risicovoor bijwerkingen van het maagdarmstelsel kan verhogen. 
- Bloeddrukverlagende geneesmiddelen en urineafdrijvende geneesmiddelen, aangezien NSAIDshet effect van deze geneesmiddelen zouden kunnen verlagen en er zou een mogelijk verhoogdrisico voor de nieren zijn. Zorg er in dit geval voor dat u voldoende drinkt tijdens de dag. 
- Lithium (een geneesmiddel tegen depressie). Gelijktijdig gebruik met PERDOPHEN kanleiden tot een stijging van de lithiumspiegels in het serum;
- Methotrexaat (een geneesmiddel tegen kanker of reuma). Gelijktijdig gebruik metPERDOPHEN kan leiden tot een stijging van de methotrexaatspiegels. 
- Tacrolimus (een geneesmiddel dat de immuunreactie onderdrukt), aangezien het risico voorniertoxiciteit toegenomen is. 
- Cyclosporine (een geneesmiddel dat de immuunreactie onderdrukt), aangezien er beperkt bewijs isvoor een toegenomen risico voor niertoxiciteit. 
- Fenytoïne. Gebruik van een hoge dosis PERDOPHEN kan het effect van fenytoïneverhogen. 
- Vochtafdrijvende geneesmiddelen, aangezien combinatie met PERDOPHEN devochtafdrijvende werking kan verminderen.
- Hyperkaliëmerende geneesmiddelen. Gelijktijdig gebruik met PERDOPHEN kanhyperkaliëmie veroorzaken.- Enkele andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op, of beïnvloed worden door, debehandeling met PERDOPHEN. Raadpleeg daarom altijd uw arts of apotheker voordat uPERDOPHEN in combinatie met andere medicijnen gebruikt. 

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het gebruik van alcohol kan het risico op maag-darm bijwerkingen verhogen. 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Zwangerschap
Het gebruik van PERDOPHEN tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen.Zoals voor alle geneesmiddelen moet u uw arts raadplegen voor het gebruik vanPERDOPHEN als u zwanger bent of meent te zijn.Gebruik PERDOPHEN niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd hetgebruik van dit geneesmiddel in de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij de artsanders adviseert.

Borstvoeding
Het gebruik van PERDOPHEN tijdens de borstvoeding wordt niet aanbevolen.Zoals voor alle geneesmiddelen moet u uw arts raadplegen voor het gebruik vanPERDOPHEN als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
PERDOPHEN kan bij bepaalde gevoelige patiënten duizeligheid of vermoeidheidteweegbrengen. Als u zich duizelig voelt, mag u geen wagen besturen en moet u vermijdenmachines te gebruiken of andere gevaarlijke activiteiten uit te oefenen die waakzaamheid vereisen.
Merk Perdophen
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Perdophen 400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.