Niquitin 4mg mint Zuigtabletten 72 stuks

Nicotine vervangende zuigtabletten met muntsmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met stoppen of verminderen met roken.

NiQuitin Mint zuigtabletten worden gebruikt om mensen te helpen te stoppen met roken. Een
dergelijke behandeling wordt nicotinevervangende therapie genoemd.
Het is de nicotine in sigaretten die u lichamelijk verslaafd kan maken aan sigaretten.
· NiQuitin Mint zuigtabletten helpen u bij het stoppen met roken doordat ze u een deel van de
nicotine geeft die u anders via sigaretten binnenkrijgt.
· Deze nicotine verlicht een aantal van de onplezierige verschijnselen die kunnen optreden bij
mensen die proberen te stoppen met roken, zoals een ziek gevoel of prikkelbaarheid.
· De nicotine kan ook het verlangen naar een sigaret verlichten en u helpen de drang om een sigaret
te pakken te weerstaan.
NiQuitin Mint zuigtabletten hebben niet de gezondheidsnadelen die tabak heeft. Dat komt omdat ze
niet de teer, koolmonoxide en andere giftige stoffen bevatten die tabaksrook bevat. Sommige mensen
zijn bang dat ze, wanneer ze eenmaal gestopt zijn met roken, voortaan van de nicotinezuigtabletten
afhankelijk zijn. Dat komt echter maar zeer zelden voor, en mocht het gebeuren, dan is het voor u
minder schadelijk dan wanneer u zou blijven roken. Bovendien is het makkelijker om van die
afhankelijkheid af te komen.
De kans dat het u lukt te stoppen met roken neemt toe als u deelneemt aan een
begeleidingsprogramma. Dergelijke "stop met roken"-programma's bieden zogeheten
gedragsondersteuning. Voor informatie over dit soort programma's kunt u zich wenden tot een
gezondheidsdeskundige.
Roken levert geen enkel gezondheidsvoordeel op. Het is altijd beter om te stoppen met roken. Een
nicotinevervangende therapie, zoals NiQuitin Mint zuigtabletten, kunnen daarbij helpen. Over het
algemeen wegen de mogelijke bijwerkingen van nicotinevervangers veel minder zwaar dan de
algemeen bekende gevaren waaraan u zich blootstelt wanneer u blijft roken.
Dosering: 
Volwassenen (18 jaar en ouder) 
NiQuitin Mint 2 mg is bestemd voor rokers die meer dan 30 minuten na ontwaken de eerste sigaretroken.Gedragstherapie, advies en ondersteuning zullen normaal het slagingspercentage verbeteren. 

Abrupt stoppen met roken 
Gebruikers dienen al het mogelijke te doen om tijdens het gebruik van NiQuitin Mint zuigtabletvolledig te stoppen met roken.Volgend doseringsschema wordt aanbevolen: 

Stap 1 
Week 1 tot 6 
Startfase van de behandeling 
1 zuigtablet om de 1 à 2 uur

Stap 2 
Week 7 tot 9 
Dosisverlaging 
1 zuigtablet om de 2 à 4 uur 

Stap 3Week 
10 tot 12 
Dosisverlaging 
1 zuigtablet om de 4 à 8 uur 

Tijdens de eerste 6 weken, moet de dagelijkse dosering minstens 9 zuigtabletten bedragen. Het aantalzuigtabletten mag in geen geval meer dan 15 per dag bedragen. 
Om te voorkomen dat na 12 weken behandeling het roken hervat wordt, kunnen gebruikersop momenten waarop de rookbehoefte erg groot is 1-2 zuigtabletten per dag innemen. 
Degene die de zuigtabletten langer dan 9 maanden gebruiken, worden geadviseerd aanvullende hulpbij het stoppen met roken te zoeken en een arts of apotheker te raadplegen. 

Pediatrische patiënten

Adolescenten (12 t/m 17 jaar) moeten het doseringsschema voor abrupt stoppen met roken zoalshierboven volgen, maar omdat gegevens beperkt zijn, is het gebruik van de nicotinevervangendetherapie (NRT) bij deze leeftijdsgroep beperkt tot 12 maanden. Indien een langere behandelingnoodzakelijk is, of wanneer adolescenten niet abrupt willen of kunnen stoppen met roken, wordtgeadviseerd aanvullende hulp te zoeken bij een arts of apotheker. 

NiQuitin Mint zuigtablet is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.Wijze van toedieningBreng de zuigtablet in de mond waar deze oplost. Verplaats de zuigtablet regelmatig van de ene naarde andere kant in de mond, tot het volledig is opgelost (ongeveer 20 tot 30 minuten). Niet op dezuigtablet kauwen of deze geheel inslikken. 

Niet eten of drinken met een zuigtablet in de mond. 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken. Als de aanbevolen doseringen worden aangehouden, veroorzaken NiQuitin Mint
zuigtabletten voor zover bekend geen ernstige bijwerkingen.
Stoppen met roken zelf kan verschijnselen als duizeligheid, hoofdpijn, hoesten en symptomen die
lijken op verkoudheid veroorzaken. Ook symptomen als depressie, prikkelbaarheid, angst, en
slapeloosheid kunnen geassocieerd worden met onthoudingsverschijnselen als gevolg van stoppen met
roken.
Hieronder volgt een overzicht van andere bijwerkingen die kunnen optreden. De bijwerkingen zijn in
dit overzicht ingedeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de vraag hoe waarschijnlijk het is
dat ze zich voordoen.
Zeer vaak: kan optreden bij meer dan 1 op de 10 mensen
· misselijkheid
Vaak: kan optreden bij 1 op de 10 mensen
· keelpijn, lichte pijn of irritatie van mond of tong of verzwering
· slaapstoornissen, hoofdpijn, angst, prikkelbaarheid
· misselijkheid, oprispingen, de hik, winderigheid, diaree, toename van eetlust, indigestie,
maagzuur.
Geen van bovenstaande bijwerkingen zijn ernstig en verdwijnen meestal na een paar dagen van
behandeling.
Soms: kan optreden bij 1 op de 100 mensen
· een verhoging van uw hartslag of bewustzijn van uw hartslag
· abnormale dromen, humeurveranderingen, verergerde angst, woedegevoelens, slapeloosheid,
lichthoofdig voelen, abnormale honger
· verergerde astma of ademhalingsmoeilijkheden, moeite met slikken, luchtweginfecties,
hoesten, irritatie van neus en keel, verstopte neus
· droge lippen, droge keel, kaak- of tandpijn, bloedend tandvlees, smaakveranderingen, lokaal
verdoofd gevoel
· knorrende maag, verergerde indigestie, zure oprispingen, darmirritatie, maagzweer, hiatus
hernia
· jeuk of huiduitslag, roodheid van de huid, locale huidreactie, toename van transpiratie, blozen,
neusbloeding
· pijn, pijn in de benen of zwelling van de benen
· ’s nachts herhaaldelijk urineren
· symptomen van overdosis.
Zeer zelden: kan optreden bij minder dan 1 op de 10,000 mensen
· Hevige symptomen van allergische reacties zoals plotse ademloosheid of borstbeklemming,
huiduitslag en gevoel van flauwte
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw gezondheidsdeskundige.
Welke stoffen zitten er in NiQuitin Mint zuigtabletten?
· De werkzame stof is nicotine 2 mg (in de vorm van nicotineresinaat).
· De andere stoffen zijn mannitol (E421), natriumalginaat (E401), xanthaangum (E415),
kaliumbicarbonaat (E501), calcium polycarbophil, natriumcarbonaat anhydraat (E500i),
aspartaam (E951), magnesiumstearaat (E470b), mintaroma in poedervorm (bevat lactose en soja
eiwit).
Hoe zien NiQuitin Mint zuigtabletten er uit en hoeveel zit er in de verpakking?
Witte, ronde zuigtablet met convexe vlakken en de inscriptie NL2S aan één zijde.
Verpakkingen bevatten 12, 24, 36 of 72 tabletten (blisterverpakking) of 24 of 72 tabletten
(tablettencontainer).
Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel gebracht.
Wanneer mag u NiQuitin Mint zuigtabletten niet gebruiken?
· U bent allergisch voor nicotine of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. .
· U bent allergisch voor pinda of soja
· U bent jonger dan 12 jaar of een niet-roker.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met NiQuitin Mint zuigtabletten?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:
· als u onlangs een hartaanval of beroerte heeft gehad of lijdt aan ernstige hartritmestoornissen,
instabiele of verslechterende angina pectoris (pijn op de borst) of angina pectoris in rust; in dat
geval is het beter dat u probeert te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie, tenzij
uw arts u een dergelijke therapie adviseert.
· als u suikerziekte heeft; gaat u NiQuitin Mint zuigtabletten gebruiken, dan dient u uw
bloedsuikerspiegel vaker te controleren dan u gewend bent; uw insuline of medicatie behoeftes
kunnen veranderen.
· als u ooit allergische reacties hebt gehad waarbij lippen, gezicht en keel opgezet zijn (angioedeem)
of huiduitslag met jeuk (urticaria) is opgetreden; het gebruik van nicotinevervangers kan dit soort
reacties in sommige gevallen teweeg brengen.
· als u kinderen onder de 12 jaar heeft; het nicotinegehalte van NRT is niet geschikt voor kinderen
onder de 12 jaar.
Wissel het gebruik van NiQuitin Mint zuigtabletten niet af met het gebruik van nicotinekauwgum
wanneer u probeert te stoppen met roken.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kunt u beter proberen te stoppen met roken zonder
nicotinevervangende therapie. Maar het is nog altijd beter te stoppen met roken mét
nicotinevervanging dan te blijven roken. (Meer informatie hierover vindt u onder het kopje
"Zwangerschap en borstvoeding" hieronder).
Wend u voor hulp en advies tot een gezondheidsdeskundige als u lijdt aan:
· een ernstige lever- of nieraandoening; in dat geval bestaat er een verhoogd risico dat zich bij u
bijwerkingen voordoen.
· ongecontroleerde verhoogde werking van de schildklier of pheochromocytoom (een tumor in de
bijnier die van invloed is op de bloeddruk); - uw arts zal u dit verteld hebben - omdat door
nicotine uw symptomen kunnen verergeren.
· een zweer van de maag of twaalfvingerige darm of een ontsteking van de slokdarm (de buis die
de keel met de maag verbindt); door het inslikken van nicotine kunnen uw symptomen
verergeren, en verder kan nicotine mondzweren doen ontstaan; als uw symptomen erger
worden, dient u uw arts te raadplegen; misschien wilt u dan overstappen op een niet-orale vorm
van nicotinevervangende therapie (zoals pleisters).
· Wanneer uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie hebt voor bepaalde suikers.

Kinderen (jonger dan 12 jaar)
Geef dit medicijn niet aan kinderen jonger dan 12 jaar omdat dit ernstige vergiftiging bij kinderen kan
veroorzaken en tot de dood kan leiden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast NiQuitin Mint zuigtabletten nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Als u met roken stopt, verandert mogelijk de werking van andere medicijnen die u wellicht neemt. Als
u hier vragen of twijfels over hebt, praat u met een medisch zorgverlener.

Zwangerschap en borstvoeding
Roken tijdens de zwangerschap brengt risico's met zich mee voor de baby, waaronder
groeibeperkingen vóór de geboorte, vroeggeboorte en doodgeboorte. Stoppen met roken is de beste
manier om zowel uw eigen gezondheid als die van uw baby te verbeteren. Hoe eerder u stopt, hoe
beter.
Als u zwanger bent, is de beste optie dat u probeert te stoppen met roken zonder nicotinevervangende
therapie. Hebt u dat geprobeerd en is het niet gelukt, dan kunt u op advies van een arts of apotheker
gebruik maken van een nicotinevervangende therapie om u te helpen te stoppen met roken. Dat is voor
uw ontwikkelende baby beter dan dat u blijft roken. Het besluit om nicotinevervangers te gebruiken
moet u in een zo vroeg mogelijk stadium van uw zwangerschap nemen. U moet het gebruik ervan
proberen te beperken tot maximaal 2 à 3 maanden. Onthoud dat het belangrijkste is dat u stopt met
roken. Nicotinevervangers in de vorm van zuigtabletten hebben het voordeel boven nicotinepleisters
dat u niet voortdurend nicotine binnenkrijgt. Pleisters kunnen echter geschikter zijn als u last heeft van
braken of misselijkheid.
Als u borstvoeding geeft, kan tabaksrook leiden tot ademhalingsproblemen of andere problemen bij
uw baby of kind. Het is het beste als u probeert te stoppen met roken zonder nicotinevervangende
therapie. Hebt u dat geprobeerd en is het niet gelukt, dan kunt u op advies van een arts of apotheker
gebruik maken van een nicotinevervangende therapie. Gebruikt u nicotinevervanging om u te helpen te
stoppen, dan is de hoeveelheid nicotine waaraan uw baby blootgesteld wordt gering, en het schadelijk
effect ervan is aanzienlijk minder groot dan dat van blootstelling aan omgevingsrook. U kunt het best
nicotinevervangers gebruiken die op bepaalde momenten van de dag ingenomen moeten worden (zoals
kauwgum of zuigtabletten; liever dan pleisters). Verder kunt u de borstvoeding het best geven net
voordat u het product inneemt. Zo wordt de hoeveelheid nicotine die uw baby binnenkrijgt zo klein
mogelijk gehouden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er werd geen enkele invloed vastgesteld op de geschiktheid om een voertuig te besturen of machines
te bedienen. Desalniettemin dienen patiënten die een nicotinesubstituut gebruiken te beseffen dat
stoppen met roken gedragsveranderingen kan veroorzaken.

NiQuitin Mint zuigtabletten bevatten:
· Natrium – Elke tablet bevat ongeveer 17 mg natrium. Hier moet rekening mee gehouden worden
als u een zoutarm dieet volgt.
· Aspartaam - een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn wanneer u lijdt aan
fenylketonurie.
Merk Niquitin
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Generisch middel? not available

Niquitin 4mg mint is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.