Niquitin Mini Lozenge 4mg Zuigtabletten 20 stuks

Nicotine vervangende zuigtabletten met muntsmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met stoppen of verminderen met roken.

NiQuitin Mini Lozenges worden gebruikt om mensen te helpen te stoppen met roken. Een dergelijke
behandeling wordt nicotinevervangende therapie genoemd.
Het is de nicotine in sigaretten die u lichamelijk verslaafd kan maken aan sigaretten.
· NiQuitin Mini Lozenges helpen u bij het stoppen met roken doordat ze u een deel van de nicotine geven
die u anders via sigaretten binnenkrijgt.
· Deze nicotine verlicht een aantal van de onplezierige verschijnselen die kunnen optreden bij
mensen die proberen te stoppen met roken, zoals een ziek gevoel of prikkelbaarheid.
· De nicotine kan ook het verlangen naar een sigaret verlichten en u helpen de drang om een sigaret
te pakken te weerstaan.

NiQuitin Mini Lozenges hebben niet de gezondheidsnadelen die tabak heeft. Dat komt omdat ze niet de teer,
koolmonoxide en andere giftige stoffen bevatten die in tabaksrook zitten. Sommige mensen zijn bang dat ze, wanneer ze eenmaal gestopt zijn met roken, voortaan van de nicotinezuigtabletten afhankelijk zijn. Dat komt echter maar zeer zelden voor, en mocht het gebeuren, dan is het voor u minder schadelijk dan wanneer u zou blijven roken. Bovendien is het makkelijker om van die afhankelijkheid af te komen.

De kans dat het u lukt te stoppen met roken neemt toe als u deelneemt aan een begeleidingsprogramma. Dergelijke "stop met roken"-programma's bieden zogeheten gedragsondersteuning. Voor informatie over dit soort programma's kunt u zich wenden tot een medische zorgverlener.

Roken levert geen enkel gezondheidsvoordeel op. Het is altijd beter om te stoppen met roken. Een
nicotinevervangende therapie, zoals NiQuitin Lozenge, kan daarbij helpen. Over het algemeen wegen de mogelijke bijwerkingen van nicotinevervangers veel minder zwaar dan de algemeen bekende gevaren waaraan u zich blootstelt wanneer u blijft roken.
De te gebruiken tabletsterkte is afhankelijk van de rookgewoontes van debetrokken persoon. 
NiQuitin Minilozenge 4 mg is geschikt voor rokers die meer dan 20 sigarettenper dag roken. 

Een zuigtablet dient in de mond genomen te worden met de bedoeling het telaten oplossen. Af en toe moet de zuigtablet van de ene kant van de mond naarde andere verplaatst worden, net zolang totdat de zuigtablet volledig isopgelost (ongeveer 10 minuten). Kauwen op of inslikken van de zuigtablettenmoet worden vermeden.Gebruikers mogen niet eten of drinken wanneer zij een zuigtablet in de mondhebben.Doorgaans neemt de kans op succes toe als tevens wordt deelgenomen aan eengedragsgericht advies- en begeleidingsprogramma. 

Volwassenen 
Gebruikers dienen al het mogelijke te doen om tijdens het gebruik vanNiQuitin Minilozenge volledig te stoppen met roken.Gebruik de zuigtabletten telkens wanneer de behoefte aan een sigaret ontstaat.Iedere dag moet een afdoend aantal zuigtabletten ingenomen worden; degebruikelijke dosering is 8 tot 12 tabletten, met een maximum van 15.De zuigtabletten moeten 6 weken lang gebruikt worden om te breken met degewoonte van roken; daarna moet het gebruik van de tabletten geleidelijkverminderd worden. Wanneer nog slechts 1 of 2 tabletten per dag ingenomenworden, moet met het gebruik gestopt worden.Om te voorkomen dat na de behandeling het roken hervat wordt, kunnengebruikers op momenten waarop de rookbehoefte erg groot is een zuigtabletinnemen.Degene die de zuigtabletten langer dan 9 maanden gebruiken, wordengeadviseerd aanvullende hulp bij het stoppen met roken te zoeken en een artsof apotheker te raadplegen.

Kinderen en jongeren
NiQuitin Minilozenge mag door jongeren (12 t/m 17 jaar) alleen worden gebruikt opadvies van een arts of apotheker.NiQuitin Minilozenge wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jongerdan 12 jaar vanwege een gebrek aan gegevens over veiligheid enwerkzaamheid. 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken. Als de aanbevolen doseringen worden aangehouden, veroorzaakt NiQuitin MiniLozenge voor
zover bekend geen ernstige bijwerkingen.

Stoppen met roken zelf kan symptomen als duizeligheid, hoofdpijn, meer hoesten en verkoudheid
veroorzaken. Ook symptomen als een depressie, prikkelbaarheid, angst en slapeloosheid kunnen
geassocieerd worden met onthoudingsverschijnselen als gevolg van stoppen met roken.

Hieronder volgt een overzicht van andere bijwerkingen die kunnen optreden. De bijwerkingen zijn in
dit overzicht ingedeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de vraag hoe waarschijnlijk het is
dat ze zich voordoen.

Zeer vaak: kan optreden bij meer dan 1 op de 10 mensen
· zich misselijk voelen
· de hik
· winderigheid

Vaak: kan optreden bij 1 op de 10 mensen
· keelpijn, mond-/tongirritatie of zweertjesvorming
· droge mond, moeite met slikken
· misselijk zijn, opgeblazen gevoel, constipatie
· diaree, indigestie, brandend maagzuur.

Geen van bovenstaande bijwerkingen zijn ernstig en verdwijnen meestal na een paar dagen
behandeling.

Soms: kan optreden bij 1 op de 100 mensen
· zintuiglijke stoornissen, ademhalingsproblemen, slijmvliesontsteking, kortademigheid
· maagkrampen, zuuroprisping,
· nachtmerries, migraine, rusteloosheid, verandering van eetlust
· lethargie, onwel voelen, pijn of drukkend gevoel op de borst
· smaakstoornis, verdoofd gevoel in de mond, bloedend tandvlees, slechte adem, verhoogde
speekselproductie
· uitslag, jeuk, opvliegers

Zeer zelden: kan optredenbij minder dan 1 op de 10,000 mensen
· Hevige symptomen van allergische reacties zoals plotse kortademigheid of een benauwd
gevoel op de borst, huiduitslag en gevoel van flauwte

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw medische zorgverlener


Welke stoffen zitten er in NiQuitin Mini Lozenge?
· De werkzame stof in is nicotine 4 mg (in de vorm van nicotineresinaat).
· De andere stoffen zijn mannitol (E421), natriumalginaat(E401), xanthaangum(E415),
kaliumbicarbonaat (E501), calcium polycarbophil, natriumcarbonaat anhydraat (E500i),
aspartaam (E951), magnesiumstearaat (E470b), menthol mint smaakstof (menthol,
pepermuntolie, maltodextrine, colloidaal siliciumhydroxide).

Hoe ziet NiQuitin Mini Lozenge er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, ronde zuigtabletten met convexe vlakken en de inscriptie NL4 aan één zijde.
Blisterverpakkingen bevatten 12, 36 of 72 tabletten.
Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel gebracht
Wanneer mag u NiQuitin Lozenge niet gebruiken?
· U bent allergisch voor nicotine of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· U bent jonger dan 12 jaar of een niet-roker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met NiQuitin Lozenge?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:
· als u onlangs een hartaanval of beroerte heeft gehad of lijdt aan ernstige hartritmestoornissen,
instabiele of verslechterende angina pectoris (pijn op de borst) of angina pectoris in rust; in dat
geval is het beter dat u probeert te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie, tenzij
uw arts u een dergelijke therapie adviseert.
· als u suikerziekte heeft; gaat u NiQuitin Lozenge gebruiken, dan dient u uw bloedsuikerspiegel
vaker te controleren dan u gewend bent; uw insuline of medicatie behoeftes kunnen veranderen.
· als u ooit allergische reacties hebt gehad waarbij lippen, gezicht en keel opgezet waren
(angioedeem) of huiduitslag met jeuk (urticaria) is opgetreden; het gebruik van nicotinevervangers
kan dit soort reacties in sommige gevallen teweeg brengen.
· als u kinderen onder de 12 jaar heeft; het nicotinegehalte van nicotinevervangers is niet geschikt
voor kinderen onder de 12 jaar.
Wissel het gebruik van NiQuitin Lozenge niet af met het gebruik van nicotinekauwgum wanneer u
probeert te stoppen met roken.
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kunt u beter proberen te stoppen met roken zonder
nicotinevervangende therapie. Maar het is nog altijd beter te stoppen met roken mét
nicotinevervanging dan te blijven roken. (Meer informatie hierover vindt u onder de rubriek
"Zwangerschap en borstvoeding" hieronder).

Wend u voor hulp en advies tot een arts of apotheker als u lijdt aan:
· een ernstige lever- of nieraandoening; in dat geval bestaat er een verhoogd risico dat zich bij u
bijwerkingen voordoen.
· ongecontroleerde verhoogde werking van de schildklier of pheochromocytoom (een tumor in de
bijnier die van invloed is op de bloeddruk); - uw arts zal u dit verteld hebben - omdat door
nicotine uw symptomen kunnen verergeren.
· een zweer van de maag of twaalfvingerige darm of een ontsteking van de slokdarm (de buis die
de keel met de maag verbindt); door het inslikken van nicotine kunnen uw symptomen
verergeren, en verder kan nicotine mondzweren doen ontstaan; als uw symptomen erger
worden, dient u uw arts te raadplegen; misschien wilt u dan overstappen op een niet-orale vorm
van nicotinevervangende therapie (zoals nicotine pleisters).

Kinderen (jonger dan 12 jaar)
Geef dit medicijn niet aan kinderen jonger dan 12 jaar omdat dit ernstige vergiftiging bij kinderen kan
veroorzaken en tot de dood kan leiden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast NiQuitin Lozenge nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Als u met roken stopt, verandert mogelijk de werking van andere medicijnen die u wellicht neemt. Als
u hier vragen of twijfels over hebt, praat dan met een medische zorgverlener.

Zwangerschap en borstvoeding
Roken tijdens de zwangerschap brengt risico's met zich mee voor de baby, waaronder
groeibeperkingen vóór de geboorte, vroeggeboorte en doodgeboorte. Stoppen met roken is de beste
manier om zowel uw eigen gezondheid als die van uw baby te verbeteren. Hoe eerder u stopt, hoe
beter.
Als u zwanger bent, is de beste optie dat u probeert te stoppen met roken zonder nicotinevervangende
therapie. Hebt u dat geprobeerd en is het niet gelukt, dan kunt u op advies van een arts of apotheker
gebruik maken van een nicotinevervangende therapie om u te helpen stoppen met roken. Dat is voor
uw ontwikkelende baby beter dan dat u blijft roken. De beslissing om nicotinevervangers te gebruiken
moet u in een zo vroeg mogelijk stadium van uw zwangerschap nemen. U moet het gebruik ervan
proberen te beperken tot maximaal 2 tot 3 maanden. Onthoud dat het belangrijkste is dat u stopt met
roken. Nicotinevervangers in de vorm van zuigtabletten hebben de voorkeur boven nicotinepleisters
omdat u niet voortdurend nicotine binnenkrijgt. Pleisters kunnen echter geschikter zijn als u last heeft
van misselijkheid.
Als u borstvoeding geeft, kan tabaksrook leiden tot ademhalingsproblemen of andere problemen bij
baby’s of kinderen. Het is het beste als u probeert te stoppen met roken zonder nicotinevervangende
therapie. Hebt u dat geprobeerd en is het niet gelukt, dan kunt u op advies van een arts of apotheker
gebruik maken van een nicotinevervangende therapie. Gebruikt u nicotinevervanging om u te helpen te
stoppen, dan is de hoeveelheid nicotine waaraan uw baby blootgesteld wordt gering, en het schadelijke
effect ervan is aanzienlijk minder groot dan dat van blootstelling aan omgevingsrook. U kunt het best
nicotinevervangers gebruiken die op bepaalde momenten van de dag ingenomen moeten worden (zoals
kauwgom of zuigtabletten; liever dan pleisters). Verder kunt u de borstvoeding het best geven net
voordat u het product inneemt. Zo wordt de hoeveelheid nicotine die uw baby binnenkrijgt zo klein
mogelijk gehouden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er werd geen enkele invloed vastgesteld op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te
bedienen. Desalniettemin dienen patiënten die een nicotinesubstituut gebruiken te beseffen dat stoppen
met roken gedragsveranderingen kan veroorzaken die een invloed kunnen hebben op uw rijvaardigheid
en het vermogen om machines te bedienen.

NiQuitin Lozenges bevatten:

· Natrium – Elke tablet bevat ongeveer 17 mg natrium. Hier moet rekening mee gehouden worden
als u een gecontroleerd natriumarm dieet volgt.
· Aspartaam - een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn wanneer u lijdt aan fenylketonurie.
· Mannitol –NiQuitin Lozenges kunnen een licht laxerende werking hebben.

Merk Niquitin
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Generisch middel? not available

Niquitin Mini Lozenge 4mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.