02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Aspirine Cafeine Tabletten 30 stuks

Tabletten 30 stuks
7,65
Op voorraad
7,65
Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur, in combinatie met cafeïne, ter bestrijding van pijn, koorts en ontsteking. In de vorm van tabletten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

ASPIRINE CAFEINE is een pijnstiller en een ontstekingwerend medicijn. De behandeling stilt de
pijn en doet de koorts dalen, maar heeft geen effect op de oorzaak ervan.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. De volgende ongewenste effecten werden gemeld na behandeling met ASPIRINE
CAFEINE:
Bijwerkingen te wijten aan acetylsalicylzuur:
Vaak (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)
· maagklachten
Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)
· allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) zoals huidreacties
· maagzweer
Zeer zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen)
· overgevoeligheidsreacties zoals aanvallen van ademnood en anafylactische shock (een
wijdverspreide en zeer ernstige allergische reactie die een onmiddelijke spoedbehandeling
vereist).
· spasmen van de luchtpijptakken (bronchospasmen)
· maag-darmbloedverlies, zwarte stoelgang en niet direct waarneembaar bloedverlies dat kan
leiden tot bloedarmoede door ijzergebrek
· acuut nierfalen, vooral bij patiënten met bestaande ontoereikende nierwerking (nierinsufficiëntie),
of met hartzwakte, levercirrhose, aantasting van de nierbloedvaatjes of bij gelijktijdige behandeling
met diuretica (waterafdrijvende middelen).
Andere bijwerkingen
· Salicylisme (een vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten, als u al lang te grote doses aan
het nemen bent).
Bij langdurig toedienen van hoge dosissen acetylsalicylzuur, kan salicylisme optreden. Oorsuizen is
veelal het eerste teken. Verder hardhorigheid, vermoeidheid, dorst, hyperventilatie, braken. De
gevoeligheid voor salicylisme verschilt sterk van persoon tot persoon. Oudere personen zijn méér
gevoelig dan jonge volwassenen. Bij oorsuizen is het aangeraden de behandeling te stoppen
en de arts te raadplegen.
Bijwerkingen te wijten aan cafeïne:
Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op 10,000 patiënten)
· slapeloosheid
· zenuwachtigheid
· innerlijke rusteloosheid.
· versnelde hartslag (tachycardie).
Frequenties onbekend
· huidreacties
· maagklachten.
Jicht
De uitscheiding van urinezuur wordt beïnvloed door salicylaten. Dit is o.a. van belang voor
jichtpatiënten.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in ASPIRINE CAFEINE?
· De werkzame stoffen in dit middel zijn: acetylsalicylzuur 650 mg en cafeïne 65 mg.
Acetylsalicylzuur behoort tot de familie van de salicylaten
* De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel en cellulosepoeder.

Hoe ziet ASPIRINE CAFEINE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
ASPIRINE CAFEINE is verkrijgbaar in de vorm van tabletten.
Volgende verpakkingen zijn beschikbaar: dozen met 10, 20 en 30 tabletten verpakt in Al/PVC
blisterverpakkingen.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Geef ASPIRINE CAFEINE niet aan baby's en kleine kinderen (want bij hen wordt cafeïne zeer traag
uitgescheiden).

Wanneer mag u ASPIRINE CAFEINE niet gebruiken?
* als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
* bij maagzweren en zweren op de twaalfvingerige darm (duodenumzweren).
* in toestanden met risico op bloedingen
* als u tegelijkertijd ook stollingsremmende geneesmiddelen inneemt (bv. cumarinederivaten,
heparine)
* bij een tekort aan glucose-6-fosfaatdehydrogenase (een stofwisselingsenzym).
* als u aan astma lijdt
* bij bekende overgevoeligheid (allergie) voor salicylaten (geneesmiddelen van dezelfde familie
als ASPIRINE CAFEINE), voor niet-steroïdale ontstekingswerende geneesmiddelen en voor
tartrazine (een kleurstof)
* bij een ernstig verminderde werking van de nieren
* tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de laatste 3 maanden
* bij een ernstig verminderde werking van de lever, voornamelijk in geval van langdurig gebruik
van grote hoeveelheden
* als u tegelijkertijd ook methotrexaat gebruikt (vaak gebruikt om kanker te behandelen) (bij
dosissen van 15 mg of meer per week).
Als u er niet zeker van bent of één van deze punten op u van toepassing is, neem dan contact op met
uw arts of apotheker, voordat u dit middel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ASPIRINE CAFEINE?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:
* dit geneesmiddel is niet bestemd voor kinderen / jongeren onder de 12 jaar
* als u allergische reacties vertoont (bv.: hooikoorts, veelvuldige neuspoliepen, netelroos) of
chronische infecties van de luchtwegen, of als u allergisch bent voor niet-steroïdale
ontstekingwerende geneesmiddelen. U heeft dan kans op astma-aanvallen. Wanneer u een astmaaanval
heeft, moet u de behandeling onderbreken en uw arts raadplegen. Indien u weet dat u
overgevoelig bent voor niet-steroïdale ontstekingwerende geneesmiddelen, mag u absoluut geen
ASPIRINE CAFEINE gebruiken
* als u vroeger reeds maag- of darmzweren of maag- of darmbloedingen had, of indien u op dit
ogenblik aan spijsverteringsstoornissen lijdt. Ook als u in het verleden reeds problemen had met
bloedingen moet u voorzichtig zijn. In deze gevallen raadpleegt u best uw arts
* bij leverproblemen. Dat is omdat ASPIRINE CAFEINE voornamelijk afgebroken wordt door de
lever en dit proces vertraagd kan worden in geval van een verminderde leverfunctie
* als u een verminderde nierwerking heeft. Praat eerst met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt
* bij salicylisme (zie beschrijving in de rubriek “Mogelijke bijwerkingen”). Bij oorsuizen is het
aangeraden de behandeling te stoppen en onmiddellijk uw arts te raadplegen
* als u zwanger wordt tijdens de behandeling. Dan stopt u best met de inname van het product
· als u dit geneesmiddel aan een kind met koorts wilt geven. Dit geneesmiddel bevat
acetylsalicylzuur en kan schadelijk zijn voor het kind. U dient uw arts of apotheker te raadplegen
(zie rubriek: ‘Gebruik bij kinderen’)
* kort voor of kort na het trekken van tanden of kiezen. Indien u ASPIRINE CAFEINE gebruikt en
u een heelkundige of tandheelkundige ingreep moet ondergaan, raadpleegt u best uw arts
* als u lijdt aan hartritmestoornissen (gevaar voor verergeren), aan levercirrose (gevaar voor
cafeïneopstapeling), indien u een verhoogde schildklierwerking vertoont (gevaar voor verergeren
van cafeïne-nevenwerkingen) of angstsyndromen heeft (gevaar voor verergeren). In de
voorgaande gevallen mag u wegens de dosis cafeïne slechts maximaal 2 tabletten ASPIRINE
CAFEINE in één keer innemen
* als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen
* alleen te gebruiken bij klachten.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Langdurig gebruik
Langdurig gebruik van hoge dagdosissen wordt afgeraden. Dit is zo omdat u mogelijk nierproblemen
zou kunnen ontwikkelen.

Gebruik bij kinderen
· Geef ASPIRINE CAFEINE niet aan kinderen met koorts die jonger zijn dan 12 jaar.
· Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur. Niet gebruiken bij kinderen met koorts zonder medisch
advies.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar met koorts die vermoedelijk door een virus veroorzaakt is, zal de arts
geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur alleen voorschrijven als andere geneesmiddelen
onvoldoende resultaat opleverden. Indien een kind met koorts aan bewustzijnsstoornissen lijdt of
hevig moet braken na inname van het geneesmiddel, dient het gebruik van dit geneesmiddel
onmiddellijk te worden stopgezet. Er moet dan onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Het zou
dan namelijk kunnen gaan om het syndroom van Reye, een zeer zeldzame maar soms fatale
aandoening, die onmiddellijk behandeld moet worden. Het is echter nog niet met zekerheid
aangetoond dat geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur deze ziekte kunnen veroorzaken

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast ASPIRINE CAFEINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
De aanwezigheid van acetylsalicylzuur (een actief ingrediënt) in ASPIRINE CAFEINE kan de
werking van de volgende geneesmiddelen beïnvloeden:
* bloedstollingsremmende middelen (bv. cumarinederivaten, heparine)
* geneesmiddelen die het suikergehalte in het bloed verlagen
* geneesmiddelen die digoxine (gebruikt bij bepaalde hartaandoeningen) of barbituraten (een
bepaalde klasse van kalmeringsmiddelen) bevatten (voornamelijk bij hoge doses
acetylsalicylzuur)
* corticoïden (ontstekingsremmende geneesmiddelen). Het risico van maag-darmbloeding kan
dan toenemen
* methotrexaat (een antikanker-geneesmiddel). De nevenwerkingen van methotrexaat kunnen dan
versterkt zijn
* spironolacton (een kaliumsparend waterafdrijvend middel)
* furosemide (alsook alle andere lisdiuretica, dit is een bepaalde klasse waterafdrijvende
middelen)
* geneesmiddelen die de uitscheiding van urinezuur bevorderen (ter behandeling van jicht).
* bloeddrukverlagende geneesmiddelen
* niet-steroïdale ontstekingwerende geneesmiddelen met inbegrip van pyrazolonen.
De aanwezigheid van cafeïne in ASPIRINE CAFEINE kan de werking van volgende
geneesmiddelen beïnvloeden:
* barbituraten (een bepaalde klasse van kalmeringsmiddelen) en antihistaminica (stoffen die
allergische reacties onderdrukken). Cafeïne werkt de kalmerende werking van deze
geneesmiddelen tegen. De afbraak van cafeïne in het lichaam wordt versneld door barbituraten
* sympathomimetica (vaak gebruikt om de neus te ontstoppen) en thyroxine
(schildklierhormoon). Cafeïne doet de hartslagversnellende werking van deze geneesmiddelen
toenemen
* diazepines (een bepaalde klasse van kalmeringsmiddelen). De wisselwerking van deze
geneesmiddelen met cafeïne kan verschillen van persoon tot persoon
* orale voorbehoedsmiddelen, cimetidine (gebruikt bij de behandeling van zweren van maag of
twaalfvingerige darm) en disulfiram (gebruikt bij alcoholverslaving). De afbraak van cafeïne in
het lichaam wordt vertraagd door deze geneesmiddelen
* theofylline (gebruikt bij de behandeling van astma): cafeïne vermindert de uitscheiding van
theofylline
* geneesmiddelen van het efedrinetype (gebruikt bij neusverstopping): cafeïne verhoogt de
afhankelijkheid van deze geneesmiddelen.
Roken versnelt de afbraak van cafeïne in het lichaam.
Het zou verondersteld kunnen worden dat de aanwezigheid van cafeïne in dit combinatiepreparaat
langdurig gebruik in de hand zou kunnen werken.

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
Kort voor of kort na alcoholgebruik neemt u best geen ASPIRINE CAFEINE. Alcohol doet het
effect van acetylsalicylzuur op de maag toenemen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gebruik dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts.
Vrouwelijke patiënten die zwanger worden tijdens een behandeling, stoppen best met de inname van
ASPIRINE CAFEINE.
Gebruik dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode uitsluitend op advies van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gevallen bekend waarin het gebruik van dit geneesmiddel uw rijvaardigheid of uw
vermogen om machines te besturen zou beïnvloeden.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Aspirine
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur, Coffeïne
Keyword Aspirine, Ontsteking, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Aspirine Cafeine is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Aspirine Cafeine

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek