02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Aureomycin oogzalf 1% Zalf 5g

Zalf 5g
7,62
Op voorraad
7,62
Geneesmiddel op basis van chlortetracycline in de vorm van een oogzalf om infecties te genezen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Dit is een geneesmiddel tegen ooginfecties. Het bevat een breedspectrumantibioticum
(chloortetracycline) en is bestemd voor uitwendig gebruik.
· Dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van ooginfecties veroorzaakt
door tetracyclinegevoelige kiemen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
De bijwerkingen zijn ingedeeld volgens orgaansysteem met evaluatie van de frequentie:
zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, <
1/1000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald).
Oogaandoeningen:
- verhoogde traansecretie
- tijdelijk gevoel van vreemd lichaam
- irriterend of branderig gevoel in de ogen
- oogzalven kunnen het zicht tijdelijk hinderen.
Huid- en onderhuidaandoeningen:
- een allergische reactie (overgevoeligheid)
- ontsteking (roodheid) van de huid (dermatitis).
Bij ongewenste reacties of idiosyncrasie, dient men de behandeling op te schorten.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Aureomycin?
- De werkzame stof in dit middel is : 10 mg chloortetracyclinehydrochloride per g oogzalf.
- De andere stoffen in dit middel zijn : vloeibare paraffine, lanoline en vaseline.

Hoe ziet Aureomycin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is een oogzalf, beschikbaar in een tube van 5 g.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Aureomycin niet gebruiken?
- U bent allergisch voor chloortetracycline, voor tetracyclinen of voor één van de andere
stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Aureomycin?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Aureomycin gebruikt.
- Het gebruik van antibiotica kan soms aanleiding geven tot een bijkomende infectie door
niet-gevoelige micro-organismen.
- Indien zich tijdens de behandeling nieuwe infecties voordoen, dient u de behandeling te
onderbreken en uw arts te verwittigen.
- Bij ernstige ongewenste reacties of overgevoeligheid dient u de behandeling stop te
zetten.

Kinderen
- Hoewel de schadelijke effecten op de vorming van de tanden (verkleuring, onvoldoende
vorming van tandglazuur) die werden waargenomen na toediening van tetracyclinen via de mond, niet werden gemeld na toediening in het oog, dient men voorzichtig te zijn bij het
gebruik van tetracyclinebevattende zalven bij kinderen jonger dan 8 jaar.
- Raadpleeg altijd eerst uw arts voordat u Aureomycin 1% oogzalf bij uw kind gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Aureomycin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Er is geen gekende wisselwerking met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Elke oogzalf kan het zicht hinderen tijdens de periode onmiddellijk na het aanbrengen ervan.

Aureomycin bevat lanoline.
Dit bestanddeel kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld contactdermatitis).
3. HOE GEBRUIKT U AUREOMYCIN 1% OOGZALF?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan opnieuw uw arts.
Aureomycin is een geneesmiddel voor uitwendig gebruik dat in de ogen moet worden
aangebracht.
Ongeveer 1 cm Aureomycin 1% oogzalf om de twee uur aanbrengen op de omslagplooi van
het onderste ooglid. Ernstige infecties kunnen een langdurige behandeling vereisen, soms in
combinatie met via de mond ingenomen antibiotica.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u Aureomycin 1% oogzalf moet gebruiken. Stop de behandeling
niet voortijdig omdat de symptomen kunnen terugkeren als niet alle bacteriën gedood zijn.
Heeft u te veel van Aureomycin gebruikt?
Er zijn geen gevallen gemeld van gebruik van te hoge dosissen Aureomycin 1% oogzalf.
Wanneer u te veel van Aureomycin heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Aureomycin te gebruiken?
Breng de oogzalf zo snel mogelijk aan en wacht voldoende lang voordat u de oogzalf
opnieuw aanbrengt.
Als u stopt met het gebruik van Aureomycin
U moet de behandelingsduur die door uw arts werd aanbevolen in acht nemen, want de
symptomen kunnen terugkeren als niet alle bacteriën gedood zijn.
Raadpleeg steeds uw arts als u met de behandeling wil stoppen.
3

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Aureomycine
Aflevervorm Zalf
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Anti-infectie
Keyword Bacteriële infectie, Verzorgend
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? available
Zonder EDTA? available

Aureomycin oogzalf 1% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Aureomycin oogzalf 1%

Je ogen vervullen een belangrijke rol in het dagdagelijks functioneren. Ogen zijn daarnaast gevoelig voor infectie.

Als je producten voor de ogen nog gebruikt na vervaldatum, kan noch de werkzaamheid, noch de veiligheid gegarandeerd worden. Zo kunnen druppels tegen oogontsteking bij gebruik na vervaldatum net een oogontsteking veroorzaken. Gebruik producten voor de ogen daarom NOOIT na vervaldatum.

Mogelijke symptomen van droge ogen zijn 

 • het gevoel dat er een zandkorrel in je ogen zit
 • rode ogen
 • tranende ogen
 • vermoeide ogen
 • last bij dragen van lenzen
 • irritatie door wind/rook/...

Droge ogen kunnen veroorzaakt worden door

 • verminderde productie van traanvocht
 • toegenomen verdamping van traanvocht
 • toegenomen leeftijd
 • omgevingsfactoren zoals airco, rook en vervuiling
 • veelvuldig beeldschermgebruik
 • het dragen van contactlenzen
 • te weinig knipperen met de ogen
 • sommige geneesmiddelen
 • oogdruppels (door de aanwezigheid van bepaalde bewaarmiddelen)

Als je last hebt van droge ogen, kunnen de volgende tips je symptomen verlichten:

 • bij een infectie is het belangrijk om de oorzaak (infectie) aan te pakken
 • bevochtig de lucht met bijvoorbeeld een luchtbevochtiger
 • knipper vaker met je ogen om het traanvocht goed te verdelen over je oog
 • vermijd wrijven in de ogen
 • last rustpauzes, weg van je beeldscherm
 • vermijd veelvuldig soepel van je ogen
 • gebruik kunsttranen (bij voorkeur zonder bewaarmiddelen)

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek