02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Brufen 400mg Tabletten 20 stuks

Tabletten 20 stuks
5,99
Op voorraad
5,99
Geneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van omhulde tabletten, aangewezen bij pijn en ontsteking.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Wat doet dit geneesmiddel?


Dit geneesmiddel bevat ibuprofen. Ibuprofen vermindert de pijn (bv. hoofdpijn, tandpijn, menstruatiepijn, pijn bij verkoudheid), remt ontstekingen en verlaagt de koorts.

Hoe mag je ibuprofen 400mg tabletten innemen?
 • Dit geneesmiddel mag ingenomen worden vanaf de leeftijd van 12 jaar en een lichaamsgewicht van meer dan 40kg.
 • Neem maximaal 1 tablet per keer en maximaal 3 tabletten per dag in.
 • Laat 4 tot 6 uren tussen 2 innames.
 • De tablet mag je enkel breken waar een eventuele breukgleuf voorzien is.
 • Slik de tablet in zonder kauwen, met een half glas water.
 • Bij een gevoelige maag, neem je het geneesmiddel best in na het eten om maaglast te beperken.
 • Het geneesmiddel werkt na 30 tot 60 minuten en werking houdt tot 3-8u aan.
Let op!
 • Dit geneesmiddel interageert met andere geneesmiddelen. Contacteer ons om te weten of je dit geneesmiddel veilig kan innemen met je andere geneesmiddelen.
 • Neem geen ander geneesmiddel dat ibuprofen bevat in de periode dat je dit geneesmiddel neemt.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet zonder medisch advies als je:
  • Last hebt of in het verleden last gehad hebt van maagdarmklachten (-zweren of -bloedingen);
  • Hart-, nier- of leverproblemen hebt;
  • Hevige pijn hebt in de borst- of buikstreek;
  • Een aandoening hebt die de neiging tot bloeden verhoogt;
  • Lijdt aan een luchtwegaandoening zoals astma of allergie;
  • Bloedverdunners neemt.
Zwangerschap en borstvoeding
 • Dit geneesmiddel wordt bij voorkeur niet ingenomen tijdens de zwangerschap en mag NIET gebruikt worden tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
 • Dit geneesmiddel mag tijdens de borstvoedingsperiode genomen worden indien het echt nodig is en enkel als kortdurende behandeling (3 dagen).

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Koorts, pijn.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar (die minstens 40 kg wegen):Neem één tablet (400 mg) eenmaal per dag of hoogstens driemaal per dag in, met telkens 4 tot 6 uur tussen de innames.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook BRUFEN bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Stop de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts als de volgende effecten bij u optreden:
 zweren of bloedingen van de maag of de darmen
 letsels van de huid of de slijmvliezen of elk ander teken van een allergische huidreactie. Voorbeelden hiervan zijn bulleuze dermatose die lijkt op een brandwonde (Stevens-Johnson-syndroom en Leyllsyndroom), een huidaandoening met roodheid en vernietiging van oppervlakkige lagen van de huid(exfoliatieve dermatitis) of opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angio-oedeem). Deze reacties zijn zeer zeldzaam, maar ernstig. Het risico om een dergelijke reactie te krijgen, is het hoogst in het begin van de behandeling. De bijwerkingen die het vaakst werden waargenomen, zijn spijsverteringsstoornissen en diarree. Andere mogelijke bijwerkingen zijn:
In het algemeen:
 hoofdpijn
 slaperigheid
 duizeligheid, draaierigheid
 slapeloosheid, angst, depressie, zenuwachtigheid, verwardheid, emotionele labiliteit
 vermoeidheid
 Allergieën
 overgevoeligheid, waaronder anafylaxie (ernstige uiting van directe allergie)
 Spijsvertering
 (bloed) braken, misselijkheid
 verstopping
 buikpijn of pijn in de bovenbuik
 maagzuur
 opgeblazen gevoel, winderigheid
 verminderde eetlust
 droge mond
 zweren in de mond
 bloed in de ontlasting
 ontsteking van de maag, darmen, slokdarm of, in zeer zeldzame gevallen, van de alvleesklier
 doorboring (perforatie) van de maag of de darmen
 verergering van bepaalde ontstekingsziekten van de maag of de darmen (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa)
 Hart en bloedvaten
 te hoge of te lage bloeddruk
 hartfalen
 abnormale samentrekkingen van het hart
 een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte
 Bloed
 verminderd aantal bloedplaatjes, rode bloedcellen of witte bloedcellen
 problemen met de bloedstolling
 Ademhaling
 astma of verergering van astma
 moeite met ademhalen
 samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen)
 Lever en nieren
 geelzucht
 abnormale levertesten
 aantasting van de lever of de nieren in verschillende vormen (falen, celvernietiging, ontsteking, hepatorenaal syndroom)
 toename van de hoeveelheid urine
 aanwezigheid van bloed in de urine
 aanwezigheid van uitscheidingsproducten in het bloed
 ontsteking van de urineblaas
 Huid en haar
 jeuk, netelroos
 rode vlekken, roodheid van de huid
 perceptie van abnormale gewaarwordingen op de huid
 haaruitval
 gevoeligheid voor daglicht
 Oren en ogen
 oorsuizen, gehoorverlies
 gezichtsverlies, droge ogen
 aantasting van de oogzenuw
 Overige effecten
 vasthouden van water of oedeem
 ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis)
 infectie van de oogzenuw
 ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen (meningitis) zonder infectie, met koorts en coma. Dit effect is meer waarschijnlijk bij personen met een bindweefselaandoening(bijvoorbeeld lupus).
 Bij gebruik van Brufen-bruisgranulaat kan een voorbijgaand branderig gevoel in de mond of keeloptreden.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Ibuprofen 400mg - Microkristallijne cellulose – Natriumcroscarmellose – Lactosemonohydraat – Colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) – Natriumlaurylsulfaat – Magnesiumstearaat – Hypromellose 6mPa.s – Hypromellose 5mPa.s – Talk – Titaandioxide (E171)

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge dosissen. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden. Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Brufen inneemt:
 als u hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina pectoris (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypassoperatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'miniberoerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
 als u hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.
 Neem dit geneesmiddel niet langer in dan in deze bijsluiter wordt aangeraden: 3 dagen voor koorts en 5 dagen voor pijn.
 als de werking van uw nieren, lever of hart verminderd is, als u geneesmiddelen inneemt die de hoeveelheid urine vergroten (diuretica) of bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (angiotensine-converterend-enzymremmers). De werking van uw nieren moetgecontroleerd worden. Brufen kan acuut nierfalen veroorzaken. Er is risico op nierfalen bij gebruik bij gedehydrateerde uitgedroogde kinderen en adolescenten.
 als u op leeftijd bent. U bent gevoeliger voor bijwerkingen, vooral ter hoogte van de maag of de darmen. Bovendien moet de werking van uw nieren opgevolgd worden.
 als u problemen aan uw maag of darmen heeft. Meld elk ongewoon symptoom aan uw arts ofapotheker. Uw arts kan u een combinatiebehandeling met een beschermend middel voorschrijven.
 als u problemen met de bloedstolling heeft. Brufen kan de bloedingstijd verlengen.
 omdat Brufen de symptomen van een infectie kan maskeren.
 als u uitgedroogd bent (dit geldt voor volwassenen en kinderen).
 als u last heeft van allergie, hooikoorts, chronische opzwelling van het neusslijmvliezen, sinussen en amandelen, of chronisch obstructief longlijden, omdat het risico op een vernauwing van deluchtwegen gepaard gaande met ademhalingsmoeilijkheden (bronchospasmen) verhoogd kan zijn.
 als u astma, chronische ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis) of allergische aandoeningen heeft of als u samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen) heeft gehad. Brufen kansamentrekkingen van de bronchiën, netelroos of opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angiooedeem) veroorzaken.
 als u een bepaalde bindweefselaandoening heeft (bijvoorbeeld lupus). Er bestaat een verhoogd risico op ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen zonder infectie (aseptische meningitis).
 als u nog andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek "Neemt u nog anderegeneesmiddelen in?". Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest. De laagste effectieve dosis moet steeds worden gebruikt om het risico op bijwerkingen tot een minimum te beperken. Het gebruik van een dosis die hoger is dan de aanbevolen dosis kan ernstige risico's inhouden.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u of het te behandelen kind naast Brufen nog andere geneesmiddelen in, of heeft u/het dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u/het in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Brufen kan invloed hebben op, of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld:
 andere ontstekingsremmers met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine).Zonder medisch advies mag u Brufen niet gebruiken samen met:
 bloedverdunners (dat zijn middelen die het bloed verdunnen/de vorming van bloedklontersvoorkomen, bijv. aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine)
 geneesmiddelen die de hoeveelheid urine vergroten (diuretica)
 bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensineII-receptorantagonisten, zoals losartan)
 geneesmiddelen tegen lage bloeddruk
 bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor hartfalen (hartglycosiden)
 geneesmiddelen tegen ontsteking die op cortisone lijken (corticosteroïden)
 bepaalde geneesmiddelen tegen suikerziekte (bloedsuikerverlagende sulfamiden)
 bepaalde antibiotica (chinolonen, aminoglycosiden)
 bepaalde geneesmiddelen die gebruikt worden voor depressie of om af te vallen (selectieve serotonineheropnameremmers, bijvoorbeeld clopidogrel en ticlopidine)
 lithium (tegen depressie)
 fenytoïne (tegen epilepsie)
 methotrexaat (tegen sommige tumoren)
 colestyramine (geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed verlaagt)
 ciclosporine en tacrolimus (tegen afweerreacties)
 mifepriston (gebruikt voor vrijwillige afbreking van de zwangerschap)
 zidovudine (tegen aids)
 Ginkgo biloba (plantaardig product)
 bepaalde geneesmiddelen die het metaboliserend vermogen van de lever verminderen, zoalsvoriconazol of fluconazol (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van verschillendeschimmelinfecties)
Enkele andere geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op, of beïnvloed worden door debehandeling met Brufen. Raadpleeg daarom altijd uw arts of apotheker voordat u Brufen in combinatie met andere medicijnen gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Neem dit geneesmiddel in met een beetje vloeistof ofwel op een lege maag bij het ontwaken, ofwel 1 uur voor de maaltijd.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Neem dit geneesmiddel niet in tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. Probeer het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap te vermijden.
Het gebruik van Brufen wordt ook niet aanbevolen tijdens de arbeid en de bevalling.
Ibuprofen gaat over in de moedermelk.
Tot nu toe is geen enkel schadelijk effect bij zuigelingen bekend. Bijgevolg mag ibuprofen tijdens de borstvoeding worden gebruikt als het gaat om een kortdurende behandeling met de aanbevolen dosis. De onschadelijkheid na langdurig gebruik is niet vastgesteld. Raadpleeg een arts als u Brufen tijdens de borstvoeding vaker gebruikt dan af en toe.
Ibuprofen behoort tot een klasse van geneesmiddelen (niet-steroïdale ontstekingsremmers of NSAID's) die de vruchtbaarheid van de vrouw kunnen verminderen. Dit effect is omkeerbaar bij stopzetting van de behandeling. Het is weinig waarschijnlijk dat het af en toe gebruiken van ibuprofen uw kans om zwanger te worden verkleint, maar vraag best advies aan uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt als u moeilijk zwanger wordt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen voertuigen en bedien geen machines als u last heeft van duizeligheid, slaperigheid of gezichtstoornissen. Brufen kan uw reactietijd beïnvloeden. Wees voorzichtig als u voertuigen bestuurt of machines bedient.
Brufen 400 mg bevat lactose
Brufen 400 mg bevat lactose (een suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mylan
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Ontsteking, Pijn, Koorts
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? not available

Brufen 400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Brufen 400mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
 • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
 • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
 • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
 • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
 • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek