9,4 / 10
 • jacqueline bissc uit dilsen rotem schreef:
  goede en snelle service
  heel tevreden goede prijzen snelle en stipte levering
 • Monda uit Genk schreef:
  Snel en efficiënt.
  Jammer dat niet altijd alles voorradig is, ik probeer toch steeds aan de 39 euro te geraken om geen verzending te betalen. Wat heb je anders aan de korting? Dus dan kan ik soms niet bestellen en haal ik mijn product elders!
 • Tom Verbruggen uit Mol Rauw schreef:
  Correcte snelle service
  Aanrader!

Cetirizine EG 10mg Tabletten 50 stuks

Geneesmiddel op basis van cetirizine in de vorm van tabletten voor de behandeling van allergie.

10,56
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 19:00, morgen geleverd

Cetirizinedihydrochloride is het werkzame bestanddeel van Cetirizine EG. Cetirizine EG is een
antiallergisch geneesmiddel.
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Cetirizine EG bestemd voor de verlichting van:
- neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden
allergische rhinitis.
- chronische netelroos (chronische idiopathische urticaria)
Zoals elk geneesmiddel kan Cetirizine EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Van de volgende bijwerkingen is melding gemaakt in post-marketing onderzoek. De frequenties zijn
als volgt gedefinieerd: (vaak: 1 op 100 tot 1 op 10 patiënten, soms: 1 op 1.000 tot 1 op 100, zelden: 1
op 10.000 tot 1 op 1.000, zeer zelden: minder dan 1 op 10.000, niet bekend: frequentie kan met de
beschikbare gegevens niet worden bepaald).

- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
zeer zelden: verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
- Lichaam als geheel:
vaak: vermoeidheid
- Hartstoornissen:
zelden: versnelde hartslag (tachycardie)
- Oogaandoeningen:
zeer zelden: gezichtsstoornissen, wazig zien, krampachtige oogbewegingen
(oculogyretisch effect)
- Maagdarmstelselaandoeningen:
vaak: droge mond, misselijkheid, diarree
soms: buikpijn
- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
soms: extreme vermoeidheid (asthenie), onwel zijn
zelden: opeenhoping van vocht (oedeem)
- Immuunsysteemaandoeningen:
zelden: overgevoeligheidsreacties, waarvan sommige ernstig (zeer zelden)
- Lever- en galaandoeningen:
zelden: verminderde leverfunctie
- Onderzoeken:
zelden: gewichtstoename
- Zenuwstelselaandoeningen:
vaak: duizeligheid, hoofdpijn
soms: tintelingen (paresthesie)
zelden: stuipen, bewegingsstoornis
zeer zelden: bewusteloosheid (syncope), bevingen (tremor), stoornis smaakgewaarwording 
(dysgeusie)
niet bekend: geheugenstoornis of –verlies
- Psychiatrische stoornissen:
vaak: slaperigheid
soms: agitatie
zelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, slapeloosheid
zeer zelden: tic
- Nier- en urinewegaandoeningen:
zeer zelden: afwijkende urinelozing (dysurie)
- Ademhalingsstelselaandoeningen:
vaak: keelontsteking (faryngitis), neusontsteking (rhinitis)
- Huid- en onderhuidaandoeningen:
soms: jeuk, huiduitslag
zelden: netelroos
zeer zelden: vochtophoping (oedeem), huidontsteking (dermatitis medicamentosa)

Raadpleeg uw arts wanneer u last krijgt van één van de hierboven vermelde bijwerkingen. Stop met
het gebruik van Cetirizine EG bij de eerste tekenen van een overgevoeligheidsreactie. Uw arts zal de
ernst vaststellen en besluiten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Cetirizine EG?
- De werkzame stof in Cetirizine EG is cetirizinedihydrochloride. Eén filmomhulde tablet bevat 10
mg cetirizinedihydrochloride.
- De andere stoffen in Cetirizine EG zijn: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, macrogol
(400), magnesiumstearaat, hypromellose (464), watervrij colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide
(E171).

Hoe ziet Cetirizine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, ronde, filmomhulde tablet waarvan de ene zijde een breukstreep heeft en de andere zijde vlak is.
7, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50 of 100 filmomhulde tabletten
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Wanneer mag u Cetirizine EG niet gebruiken?
- wanneer bij u sprake is van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met
een creatinineklaring onder 10 ml/min)
- wanneer bekend is dat u overgevoelig bent voor cetirizine of voor één van de andere bestanddelen
(hulpstoffen) van Cetirizine EG, voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten (nauw verwante
werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen)
Gebruik geen Cetirizine EG:
- wanneer bij u sprake is van erfelijke problemen van galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie
of glucose-galactose malabsorptie

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cetirizine EG?
Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien
noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis vaststellen.
Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor het
optreden van stuipen.
Tussen alcohol (bloedspiegel van 5 pro mille, overeenkomend met 1 glas wijn) en het gebruik van
cetirizine in de normale dosis zijn geen wisselwerkingen, die een duidelijke invloed zouden kunnen
hebben, waargenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica wordt aangeraden het gelijktijdige
gebruik van alcohol te vermijden.
Als u binnenkort een huidallergietest ondergaat, stop dan 3 dagen voor de test met de inname van dit
geneesmiddel.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Cetirizine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Vanwege het profiel van cetirizine worden geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedsel heeft geen merkbare invloed op de absorptie van cetirizine.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zoals geldt voor andere geneesmiddelen dient het gebruik van Cetirizine EG door zwangere vrouwen
te worden vermeden. Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen had geen
schadelijke effecten op het ongeboren kind. Toch dient het gebruik van het geneesmiddel te worden
gestaakt.
U dient Cetirizine EG niet te gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, omdat cetirizine wordt
uitgescheiden in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van Cetirizine EG in de aanbevolen dosis de
aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid verstoort.
Wanneer u van plan bent te gaan rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te gaan ondernemen of
machines te gaan bedienen, dient u de aanbevolen dosis niet te overschrijden. U wordt geadviseerd af
te wachten en te zien hoe u op het geneesmiddel reageert.
Bij daarvoor gevoelige patiënten kan het gelijktijdige gebruik van alcohol of andere stoffen die het
centrale zenuwstelsel onderdrukken een effect hebben op de aandacht en het vermogen om te reageren.

Stoffen in Cetirizine EG waarmee u rekening moet houden
Cetirizine EG filmomhulde tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk EG
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Huid, Luchtwegen, Neus, Ogen
Werkzaam bestanddeel Cetirizine
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal

Cetirizine EG 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.