02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

CetiSandoz 10mg Tabletten 7 stuks

Tabletten 7 stuks
4,14
Op voorraad
4,14
Geneesmiddel op basis van cetirizine in de vorm van tabletten voor de behandeling van allergie.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Welke producten bevatten cetirizine?


Cetirizine is de werkzame stof in Cetirizine EG, CetiSandoz, Cetirizine Teva, Cetirizine UCB en Zyrtec. 

Wat doet dit geneesmiddel?

Cetirizine is een geneesmiddel tegen allergie (bv voor pollen, stof of huisdieren). Cetirizine kan gebruikt worden bij hooikoorts, door allergie ontstoken ogen of neus, jeuk en netelroos

Hoe kan je een allergie herkennen?
 • Niezen, jeuk aan de neus, loopneus/verstopte neus (hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergie)
 • Jeukende en tranende rode ogen (hooikoorts, minder bij niet-seizoensgebonden allergie)
 • Jeuk aan gehemelte en kriebelhoest (hooikoorts, minder bij niet-seizoensgebonden allergie)
 • Kindjes kunnen bijkomend moe en hangerig zijn (hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergie).
 • Hooikoorts: De klachten zijn het hevigste in het voorjaar en de zomer, tijdens de middag bij droog, warm en winderig weer. De klachten zijn minder uitgesproken aanwezig tijdens regenbuien.
 • Niet-seizoensgebonden: De klachten treden op bij blootstelling aan het allergeen.
 • De klachten verdwijnen spontaan wanneer er geen contact meer is met het allergeen.
Welke hygiënische maatregelen kan je treffen?
 • Vermijd zoveel mogelijk contact met het allergeen.
 • Bij hooikoorts
  • Droog schone was binnenshuis en maai het gras niet zelf.
  • Stofzuig je huis regelmatig.
  • Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, verlucht indien nodig enkel in de vroege ochtend.
  • Raadpleeg het pollennieuws.
 • Bij last aan de ogen
  • Draag GEEN contactlenzen tot alle symptomen verdwenen zijn.
  • Koude kompressen (bv koud washandje) verminderen de zwelling, roodheid en irritatie en geven verlichting.
  • Vermijd wrijven in je ogen.
  • Bevochtigende kunsttranen of oogdruppels tegen allergie kunnen bijkomende verlichting van de symptomen geven.
 • Bij jeuk 
  • Koud kompres kan de jeuk verzachten.
  • Wordt de jeuk veroorzaakt door een droge huid, hydrateer je huid dan met een vocht inbrengende crème.
Hoe en wanneer mag je dit geneesmiddel innemen?
 • Cetirizine mag vanaf de leeftijd van 6 jaar gebruikt worden
  • Kinderen van 6-12 jaar2x per dag een halve tablet (5mg) inslikken met een half glas water
  • Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: 1x per dag 1 tablet (10mg) inslikken met een half glas water
 • Een tablet cetirizine werkt vanaf een uur na inname. De werking houdt tot 24 uren aan.
Let op!
 • Dit geneesmiddel bevat lactose.
 • Voel je je suf of slaperig, neem dit geneesmiddel dan ’s avonds in. Na een paar dagen wordt de slaperigheid minder erg.
 • Andere belangrijke maar weinig voorkomende bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, diarree en misselijkheid.
 • Heb je een nieraandoening, problemen met urineren, epilepsie of risico op stuipen? Contacteer je dokter.
Zwangerschap en borstvoeding
 • De voorkeur gaat uit naar lokale oogdruppels of neusdruppels indien mogelijk.
 • Indien lokale behandeling en hygiënische maatregelen onvoldoende effect hebben, contacteer ons voor persoonlijk advies.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Cetirizinedihydrochloride is het werkzame bestanddeel van CetiSandoz.
CetiSandoz is een anti-allergisch geneesmiddel.
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is CetiSandoz bestemd voor de verlichting van:
• neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden
allergische rhinitis.
• chronische netelroos (chronische idiopatische urticaria).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan CetiSandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.

Van de volgende bijwerkingen is melding gemaakt in post-marketing onderzoek. De frequenties
worden als volgt gedefinieerd: vaak: >1/100, <1/10, soms: >1/1.000, <1/100, zelden: >1/10.000,
<1/1.000, zeer zelden: <1/10.000.

- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
zeer zelden: verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)

- Lichaam als geheel:
vaak: vermoeidheid

- Hartstoornissen:
zelden: versnelde hartwerking (tachycardie)
Oogaandoeningen:
zeer zelden: gezichtsstoornissen, wazig zien, krampachtige oogbewegingen (oculogyretisch
effect)

- Maagdarmstelselaandoeningen:
vaak: droge mond, misselijkheid, diarree
soms: buikpijn

- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
soms: extreme vermoeidheid (asthenie), malaise
zelden: opeenhoping van vocht (oedeem)

- Immuunsysteemaandoeningen:
zelden: overgevoeligheidsreacties, waarvan sommige ernstig

- Lever- en galaandoeningen:
zelden: verminderde leverfunctie
Onderzoeken:
zelden: gewichtstoename

- Zenuwstelselaandoeningen:
vaak: duizeligheid, hoofdpijn
soms: tintelingen (paresthesie)
zelden: stuipen
zeer zelden: bewusteloosheid (syncope), bevingen (tremor), stoornis smaakgewaarwording
(dysgeusie)
Niet bekend: geheugenstoornissen of -verlies

- Psychiatrische stoornissen:
vaak: slaperigheid
soms: agitatie
zelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, slapeloosheid
zeer zelden: tics
Nier- en urinewegaandoeningen:
zeer zelden: afwijkende urinelozing (dysurie)

- Ademhalingsstelselaandoeningen:
vaak: keelontsteking (faryngitis), neusontsteking (rhinitis)

- Huid- en onderhuidaandoeningen:
soms: jeuk, huiduitslag
zelden: galbulten
zeer zelden: vochtophoping (oedeem), huidontsteking (dermatitis medicamentosa)

Raadpleeg uw arts wanneer u last krijgt van één van de hierboven vermelde bijwerkingen.
Stop met het gebruik van CetiSandoz bij de eerste tekenen van een
overgevoeligheidsreactie. Uw arts zal de ernst vaststellen en besluiten of aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn.
Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan
uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat CetiSandoz
- Cetirizine is het werkzame bestanddeel van CetiSandoz. Een filmomhulde tablet bevat 10 mg
cetirizinedihydrochloride.
- De andere hulpstoffen zijn :
Tabletkern : microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (Ph.Eur.),
watervrij colloïdaal siliciumdioxide
Filmomhulling : hypromellose, lactosemonohydraat, macrogol 4000, titaandioxide (E171).

Hoe ziet CetiSandoz er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Witte, langwerpige, filmomhulde tablet met breukgleuf
Verpakkingen met 3, 7, 10, 20, 30, 50, 50x1 of 100 filmomhulde tabletten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik CetiSandoz niet
• wanneer bij u sprake is van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig
nierfalen met een creatinineklaring onder 10 ml/min)
• wanneer bekend is dat u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de
andere bestanddelen (hulpstoffen) van CetiSandoz, voor hydroxyzine of voor piperazine
derivaten
(nauw verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen
• wanneer bij u sprake is van erfelijke problemen van galactose intolerantie, Lapp lactase
deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie

Wees extra voorzichtig met CetiSandoz
Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren.
Indien noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis vaststellen.
Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor het
optreden van stuipen.
Zoals andere middelen tegen allergie verandert cetirizine de resultaten van huidallergietests. Als
u een dergelijke test moet ondergaan, moet u dit geneesmiddel 3 dagen op voorhand stopzetten.
Tussen alcohol (bloedspiegel van 5 pro mille, overeenkomend met 1 glas wijn) en het gebruik
van cetirizine in de normale dosis zijn geen wisselwerkingen, die een duidelijke invloed zouden
kunnen hebben, waargenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica wordt aangeraden het
gelijktijdige gebruik van alcohol te vermijden.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Vanwege het profiel van cetirizine worden geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.

Inname van CetiSandoz met voedsel en drank
Voedsel heeft geen merkbare invloed op de absorptie van cetirizine.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zoals geldt voor andere geneesmiddelen dient het gebruik van CetiSandoz door zwangere
vrouwen te
worden vermeden. Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen had geen
schadelijke effecten op het ongeboren kind. Desalniettemin dient het gebruik van het
geneesmiddel te worden gestaakt.
Cetirizine gaat over in moedermelk. Daarom mag u CetiSandoz tijdens de periode van
borstvoeding alleen innemen als uw arts vindt dat het noodzakelijk is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van CetiSandoz in de aanbevolen dosis de
aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid verstoort.
Wanneer u van plan bent te gaan rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te gaan ondernemen of
machines te gaan bedienen, dient u de aanbevolen dosis niet te overschrijden. U wordt
geadviseerd af te wachten en te zien hoe u op het geneesmiddel reageert.
Bij daarvoor gevoelige patiënten kan het gelijktijdige gebruik van alcohol of andere stoffen die
het centrale zenuwstelsel onderdrukken een effect hebben op de aandacht en het vermogen om te
reageren.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van CetiSandoz
CetiSandoz filmomhulde tabletten bevatten lactose. Wanneer uw arts heeft meegedeeld dat u
bepaalde
suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel
gebruikt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sandoz
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Huid, Luchtwegen, Neus, Ogen
Werkzaam bestanddeel Cetirizine
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal

CetiSandoz 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over CetiSandoz 10mg

Je immuunsysteem herkent lichaamsvreemde stoffen en reageert daarop. Bij herhaald contact met zo'n lichaamsvreemde stof, kan je immuunsysteem abnormaal en overdreven reageren. Een allergie is zo'n overdreven reactie van het immuunsysteem.

Allergiesymptomen (bv hooikoorts) zoals niezen, hoesten en loopneus kunnen verward worden met symptomen van een virale infectie zoals een verkoudheid, griep of coronabesmetting. Typische allergiesymptomen zijn tranende/jeukende ogen en een jeukende (loop-)neus met helder slijm. Een virale infectie zal eerder gepaard gaan met een verstopte neus met gekleurd (groen-geel) slijm. Een allergie veroorzaakt zelden koorts en nooit spierpijn in tegenstelling tot virale infecties. Allergiesymptomen duren meestal langer (tot 4 maanden in geval van bv. een graspollenallergie) dan symptomen van een virale infectie (zoals griep of coronabesmetting). Allergiesymptomen treden enkel op gedurende blootstelling aan allergenen en verdwijnen spontaan indien je niet meer blootgesteld wordt aan het allergeen.

Cetirizine (10mg) is een mengsel van gelijke hoeveelheden van levocetirizine (5mg) en dextrocetirizine (5mg). Het is levocetirizine dat het werkzame bestanddeel is. Dat wilt zeggen dat je dubbel zoveel cetirizine nodig hebt om dezelfde werkzaamheid te bekomen als bij levocetirizine.

Hier zijn enkele tips om jouw klachten bij hooikoorts te verminderen:


* Houd rekening met de pollenkalender of de hooikoortsberichten op radio, televisie, etc.
* Vermijd buitenactiviteiten zoveel mogelijk in het pollenseizoen.
* Sluit bij droog weer zoveel mogelijk ramen en deuren.
* Draag een zonnebril buiten.
* Hang het wasgoed niet buiten te drogen want dit vangt boom- of graspollen op.
* Kies voor een vakantie aan zee in plaats van in de bergen want daar is de pollenconcentratie lager.
* Ga wandelen of sporten na een regenbui of 's ochtends vroeg want dan is de concentratie aan boom- of graspollen in de lucht lager.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek