Dafalgan Pediatrie 80mg Zetpillen 12 stuks

Zetpillen 12 stuks
2,36
Op voorraad
2,36
Behandeling van pijn en koorts bij zuigelingen met een gewicht tussen 5 en 8 kg.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Pijn, koorts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

1 zetpil per keer tot 4 zetpillen per 24 uur.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan DAFALGAN zetpillen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereendaarmee te maken.Informeer onmiddellijk uw arts als u een teken van een allergische reactie waarneemt.De volgende bijwerkingen zijn gemeld nadat het middel in de handel is gebracht. Defrequentie van deze bijwerkingen is echter onbekend:
* Bloed- en lymfestelselaandoeningen
-> Trombocytopenie (vermindering van het aantal bloedplaatjes in het bloed), Neutropenie (vermindering van het aantal neutrofiele granulocyten), Leukopenie (vermindering van het aantal witte bloedcellen).
* Immuunsysteemaandoeningen
-> Anafylactische shock, Oedeem van Quincke (zwelling van weefsels, vooral in het gezicht en in de luchtwegen), Overgevoeligheidsreactie (allergie)
* Hartaandoeningen
-> Verlaagde bloeddruk (hypotensie)
* Maagdarmstelselaandoeningen
-> Diarree, Buikpijn
* Lever- en galaandoeningen
-> Verhoging van de leverenzymen
* Huid- en onderhuidaandoeningen
-> Urticaria, Erytheem (roodheid), Rash (huiduitslag), Ernstige huidreacties,
* Onderzoeken (biologische tests)
-> Daling van de INR (verband met het naleven van behandelingen met anticoagulantia), Stijging van de INR
Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.Krijgt uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt het een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Paracetamol 80 mg, semi-synthetische glyceriden.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 In geval van overgevoeligheid (allergie) van het kind voor paracetamol, fenacetine of één van de andere stoffen die in DAFALGAN zetpillen zitten.
 Zonder het advies van uw arts, als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van delever of van de nieren hebben gewezen.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden en de behandelingmag niet verlengd worden zonder medisch advies.
 Bij langdurige behandeling of een behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nierenleverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
 Als het kind lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden om dit geneesmiddel herhaaldelijk toe te dienen.
 Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
 Als bepaalde laboratoriumtests aan het kind worden voorgeschreven, kunnen deze wordenverstoord.
 Als het kind al andere geneesmiddelen inneemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nogandere geneesmiddelen?” te lezen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op het kind van toepassing is of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast DAFALGAN zetpillen nog andere geneesmiddelen, of heeft dat kort geledengedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmideelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het is namelijk mogelijk dat DAFALGAN zetpillen of de anderemedicatie minder efficiënt werken dan verwacht, of uw kind kunt gevoeliger zijn voor de bijwerkingen
 DAFALGAN zetpillen mag gedurende een beperkte tijd samen met middelen tegen reuma gebruikt worden, maar kan beter niet samen gebruikt worden met alcohol, anti-epileptica of kalmeringsmiddelen met barbituraten.
 DAFALGAN zetpillen mag gecombineerd worden met bloedverdienners, maar het gebruik van paracetamol gedurende een langere tijd kan het gevaar op bloedingen verhogen en vereist een regelmatige medische controle.
 De absorptie van paracetamol kan toenemen in combinatie met metoclopramide (een geneesmiddel tegen misselijkheid en braken) en kan verminderen in combinatie met colestyramine (een geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed vermindert) of actieve kool.
 Als het kind diflunisal gebruikt (tegen pijn), dient u uw arts te raadplegen alvorens DAFALGAN zetpillen toe te dienen.
 Dit geneesmiddel bevat paracetamol: hiermee moet rekening worden gehouden wanneer andere geneesmiddelen op basis van paracetamol worden gebruikt, om de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Niet van toepassing.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Dafalgan
Aflevervorm Zetpillen
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 3 maanden
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Keyword Baby, Pijn, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Rectaal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Dafalgan Pediatrie 80mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek