9,4 / 10
 • Therese Schouwen uit Tilburg schreef:
  Geweldig!
  Wij hebben voor de 2e keer besteld bij Viata, uitstekende afhandeling en snel geleverd, dankjewel !
 • Marie uit Brugge schreef:
  goed
  goed
 • Sonja uit 2830 Tisselt schreef:
  Goedkoper en correct geleverd
  Prima voor de vlugge levering.producten zijn goed

Excedryn Tabletten 32 stuks

Geneesmiddel op basis van paracetamol en acetylsalicylzuur, in combinatie met cafeïne,in de vorm van tabletten. Ter bestrijding van pijn en koorts maar wordt ook gebruikt voor de acute behandeling van hoofdpijn en migraineaanvallen.

9,17
Tijdelijk geen voorraad
product.view.content.addfavourite
 • Gratis levering vanaf 39 euro
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Elke tablet Excedryn bevat drie werkzame bestanddelen: acetylsalicylzuur, paracetamol en cafeïne.· Acetylsalicylzuur en paracetamol verminderen pijn en koorts en acetylsalicylzuur vermindert ook ontsteking.· Cafeïne is een mild stimulerend middel en verhoogt het effect van acetylsalicylzuur en paracetamol.Excedryn wordt gebruikt voor de acute behandeling van hoofdpijn en migraineaanvallen (symptomen zoalshoofdpijn, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid) met of zonder aura.
Zoals alle geneesmiddelen kan Excedryn bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.Zet de inname van Excedryn stop en vertel uw arts onmiddellijk als u een van deze ernstigebijwerkingen vertoont:· allergische reactie met zwelling van het gelaat, de lippen, de mond, de tong of de keel.Dit kan slikmoeilijkheden, piepende ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden en een bekneld gevoel in deborstkas (tekenen van astma) veroorzaken. U zou ook een uitslag of jeuk kunnen krijgen of flauwvallen.· rood worden van de huid, blaarvorming op de lippen, de ogen of de mond, afschilfering van de huid.· bloeding in de maag of de darmen, maag- of darmzweer, die gepaard kan gaan met ernstige maagpijn,bloederige of zwarte stoelgang of bloedbraken. Zoals met alle pijnstillers en koortswerende middelenkan dit om het even wanneer tijdens de behandeling optreden, zonder voorgeschiedenis, en kan dit fataalzijn. Deze bijwerking is bijzonder ernstig bij oudere mensen.· geel worden van de huid of de ogen (tekenen van leverfalen).· ijlhoofdigheid of duizeligheid (tekenen van lage bloeddruk).· onregelmatige hartslag.De onderstaande bijwerkingen werden gerapporteerd in de 16 klinische studies die werden uitgevoerd metExcedryn bij 4.800 behandelde patiënten. Vertel uw arts als u een van die andere bijwerkingen opmerkt:Vaak (treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100):· zenuwachtigheid, duizeligheid· misselijkheid, ongemak in de buikSoms (treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1.000):· slapeloosheid, bevingen, verdoofd gevoel, hoofdpijn· oorsuizen· droge mond, diarree, braken· vermoeidheid, zich zenuwachtig voelen· snellere hartslagZelden (treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000):· keelpijn, slikmoeilijkheden, verdoofd gevoel of tintelingen rond de mond, te veel speeksel· verminderde eetlust, smaakstoornissen· angst, euforische stemming, spanning· aandachtsstoornissen, geheugenverlies, coördinatiestoornissen· gevoel van pijn in de wangen en het voorhoofd· oogpijn, gezichtsstoornis· warmteopwellingen, problemen met de perifere bloedvaten (bv. van de armen of de benen)· neusbloeding, trage en oppervlakkige ademhaling, lopende neus· oprispingen, winderigheid· veel zweten, jeuk, jeukende uitslag, verhoogde gevoeligheid van de huid· stijfheid in de spieren, de beenderen of de gewrichten; nekpijn, rugpijn, spierspasmen· zwakte, ongemak in de borstkasDe onderstaande bijwerkingen werden ook gerapporteerd sinds Excedryn in de handel werd gebracht. Overhet algemeen kan de frequentie bij postmarketingbewaking niet precies worden bepaald en daarom wordt dieaangeduid als “onbekend”:· rusteloosheid, zich onwel of niet normaal voelen· slaperigheid, migraine· rood worden van de huid, uitslag· hartkloppingen, kortademigheid, plotselinge ademhalingsmoeilijkheden en gevoel van beklemming in deborstkas met piepende ademhaling of hoesten (astma)· buikpijn, ongemak in de maag na de maaltijdenWanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in dezebijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat bevat Excedryn· De werkzame bestanddelen zijn: acetylsalicylzuur, paracetamol, cafeïne.Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg acetylsalicylzuur, 250 mg paracetamol en 65 mg cafeïne.· De andere bestanddelen zijn:Kern van de tablet: laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose (E460), stearinezuur.Filmomhulling: hypromellose (E464), titaandioxide (E171), propyleenglycol, benzoëzuur (E210), carnaubawas(E903).Hoe ziet Excedryn er uit en wat is de inhoud van de verpakkingExcedryn is een witte, langwerpige filmomhulde tablet met de letter “E” gegrift aan één kant.De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen, die verpakt zijn in dozen met 10, 16, 20 of 32filmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Neem Excedryn niet in als u:• allergisch (overgevoelig) bent voor acetylsalicylzuur, paracetamol, cafeïne of voor één van de andere bestanddelen van Excedryn. Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: astma, piepende ademhaling of kortademigheid, huiduitslag of netelroos, zwelling van het gelaat of de tong, lopende neus. Als u niet zeker bent, vraag dan uw arts of apotheker.• ooit een allergische reactie hebt vertoond op andere geneesmiddelen die worden gebruikt om pijn, ontsteking of koorts te behandelen, zoals diclofenac en ibuprofen.• een maag- of darmzweer hebt of als u een voorgeschiedenis van peptische zweer hebt.• bloed in uw stoelgang of zwarte stoelgang hebt opgemerkt (symptomen van maag-darmbloeding of -perforatie).• hemofilie of andere bloedstoornissen vertoont.• ernstige hart-, lever- of nierproblemen hebt.• meer dan 15 mg methotrexaat per week inneemt (zie Inname met andere geneesmiddelen).• in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent.Wees extra voorzichtig met Excedryn:De volgende punten zijn redenen waarom Excedryn misschien niet geschikt is voor u. Spreek met uw artsvoordat u dit geneesmiddel inneemt als u:• een migraine hebt die zo ernstig is dat u het bed moet houden, of een hoofdpijn hebt die verschilt van uw gewone migraine of als u moet braken tijdens uw migrainehoofdpijn.• hoofdpijn begint te krijgen na of veroorzaakt door een hoofdletsel, inspanning, hoesten ofvooroverbuigen.• dagelijks hoofdpijn hebt of als u voor het eerst hoofdpijn krijgt na de leeftijd van 50 jaar.• lijdt aan een erfelijke aandoening, glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie genaamd, een aandoening die invloed heeft op de rode bloedcellen en bloedarmoede, geelzucht of een vergroting van de milt veroorzaakt bij blootstelling aan bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen zoals ontstekingsremmers (bv. acetylsalicylzuur) of andere ziekten.• ooit maag-darmproblemen hebt gehad zoals een maagzweer, -bloeding of zwarte stoelgang. Als u ooit maaglast of zuurbranden hebt vertoond na inname van pijnstillers of ontstekingsremmers. • lijdt aan bloedingsstoornissen of abnormaal vaginaal bloedverlies buiten uw maandstonden (bv. ongewoon zware of lange maandstonden).• recentelijk een heelkundige ingreep hebt ondergaan (met inbegrip van een lichte ingreep zoals tandheelkunde) of zult ondergaan binnen 7 dagen.• bronchiaal astma, hooikoorts, neuspoliepen, een chronische ademhalingsziekte hebt of allergische symptomen ontwikkelt (bv. huidreactie, jeuk, netelroos).• jicht, diabetes, hyperthyroïdie, ritmestoornissen, ongecontroleerde hypertensie, verminderde nier of leverfunctie vertoont.• alcoholproblemen hebt (zie Inname van Excedryn met voedsel en drank).• al andere geneesmiddelen inneemt die acetylsalicylzuur of paracetamol bevatten, of anderegeneesmiddelen, aangezien ze kunnen interfereren met Excedryn en bijwerkingen kunnen veroorzaken (zie Inname met andere geneesmiddelen).• een risico loopt op uitdroging (bv. door braken, diarree of voor of na een zware operatie).• jonger dan 18 jaar bent. Er is een mogelijk verband tussen acetylsalicylzuur en het Reyesyndroom bij toediening aan kinderen en adolescenten. Het Reyesyndroom is een zeldzame ziekte die de hersenen en de lever aantast en fataal kan zijn. Daarom mag Excedryn niet worden gegeven aan kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar, tenzij specifiek opgedragen door uw arts.Andere voorzorgenFrequent gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn veroorzaken. Die mag niet worden behandeld met hogere doseringen van dezelfde pijnstiller. Als u denkt dat dat het geval zou kunnen zijn, moet u contact opnemen met uw arts voor advies. Excedryn kan de symptomen van een infectie verminderen (bv. hoofdpijn, hoge temperatuur) zodat het moeilijker wordt om de infectie te detecteren. Als u zich niet goed voelt en naar een arts moet gaan, moet uhem of haar zeggen dat u Excedryn inneemt. Excedryn kan invloed hebben op de resultaten van laboratoriumproeven. Als u bloed-, urine- of andere laboratoriumonderzoeken moet ondergaan, moet u zeggen dat u Excedryn inneemt.Inname met andere geneesmiddelenVertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.Vertel uw arts vooral als u een van de volgende inneemt:• om het even welk ander product dat paracetamol, acetylsalicylzuur of een andere pijnstiller of een ander koortswerend middel bevat.• geneesmiddelen die worden gebruikt om bloedstolling te voorkomen (“bloedverdunners”), zoals orale anticoagulantia (bv. warfarine), heparine, trombolytica (bv. streptokinase) of andere plaatjesaggregatieremmers (ticlopidine, clopidogrel, cilostazol).• corticosteroïden (gebruikt om ontsteking te verminderen).• barbituraten en benzodiazepines (om angst en slapeloosheid te behandelen).• lithium, selectieve serotonineheropnameremmers of fluvoxamine (om depressie te behandelen).• sulfonylureumderivaten en insuline (om diabetes te behandelen).• methotrexaat (om bepaalde vormen van kanker, artritis of psoriasis te behandelen).• sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om een infectie te behandelen (bv. rifampicine, isoniazide, chlooramfenicol, ciprofloxacine of pipemidinezuur).• levothyroxine (om hypothyroïdie te behandelen).• metoclopramide (om misselijkheid en braken te behandelen).• geneesmiddelen tegen epilepsie.• geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk en hartfalen.• diuretica (om de urineproductie te verhogen en een teveel aan vocht te verminderen).• geneesmiddelen om jicht te behandelen.• orale anticonceptiva.• zidovudine (om HIV te behandelen).• geneesmiddelen om een trage maaglediging te behandelen, zoals propantheline.• clozapine (om schizofrenie te behandelen).• sympathicomimetica (om een lage bloeddruk te verhogen of neusverstopping te behandelen).• geneesmiddelen tegen allergie (om allergie te voorkomen of te verlichten).• theofylline (om astma te behandelen).• terbinafine (om schimmelinfecties te behandelen).• cimetidine (om zuurbranden en peptische zweren te behandelen).• disulfiram (om alcoholafhankelijkheid te behandelen).• nicotine (gebruikt om te stoppen met roken).• cholestyramine (om hoge cholesterolspiegels te behandelen).Inname van Excedryn met voedsel en drank• Alcohol:Als u 3 of meer alcoholische dranken per dag gebruikt, moet u uw arts vragen of u dit geneesmiddel of andere pijnstillers/koortswerende middelen mag innemen. Paracetamol en acetylsalicylzuur kunnen leverbeschadiging en maagbloeding veroorzaken.• Cafeïne:De aanbevolen dosering van dit product bevat evenveel cafeïne als een kop koffie. Beperk uw inname van cafeïnehoudende geneesmiddelen, voedingsmiddelen of dranken tijdens de inname van dit product, omdat te veel cafeïne zenuwachtigheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en af en toe een snelle hartslag kan veroorzaken.Zwangerschap en borstvoedingAls u zwanger bent of denkt dat u zwanger kunt zijn, moet u dat aan uw arts melden en mag u Excedryn niet innemen. Het is vooral belangrijk Excedryn niet in te nemen tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat dat schade kan berokkenen aan uw ongeboren kind of problemen kan veroorzaken bij de bevalling. Neem Excedryn niet in als u borstvoeding geeft, omdat dat schadelijk zou kunnen zijn voor uw baby. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Excedryn behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid van vrouwen kunnen verstoren. Dat effect is omkeerbaar bij stopzetting van het geneesmiddel.Rijvaardigheid en het gebruik van machinesVoor zover bekend heeft de inname van Excedryn geen invloed op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te gebruiken. Als u bijwerkingen opmerkt zoals duizeligheid of sufheid, mag u niet rijden of machines gebruiken. Licht uw arts zo snel mogelijk in.
Merk Excedryn
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur, Coffeïne, Paracetamol
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Excedryn is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,4 / 10
 • Therese Schouwen uit Tilburg schreef:
  Geweldig!
  Wij hebben voor de 2e keer besteld bij Viata, uitstekende afhandeling en snel geleverd, dankjewel !
 • Marie uit Brugge schreef:
  goed
  goed
 • Sonja uit 2830 Tisselt schreef:
  Goedkoper en correct geleverd
  Prima voor de vlugge levering.producten zijn goed