Hac antiseptische oplossing 15% Oplossing 5l

Geneesmiddel op basis van chlorhexidine om wonden en materiaal te ontsmetten.

H.A.C. is een geconcentreerde ontsmettende en reinigende oplossing op basis van chloorhexidine en
cetrimide. H.A.C. is enkel voor uitwendig gebruik.

H.A.C. dient steeds te worden VERDUND voor gebruik.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

De volgende ongewenste effecten komen slechts zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten en in
geïsoleerde gevallen) voor :
- prikkeling van de huid en de slijmvliezen ;
- zelden werden hevige allergische reactie (anafylactische reactie) met netelroos (urticaria), ademnood
en shock gemeld ; 
- overgevoeligheid (vooral bij herhaald gebruik) ;
- allergische reactie met verschijnselen zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en sterke
bloeddrukdaling ;
- schade aan het oor bij direct contact met het middenoor ;
- er zijn gevallen gemeld van onomkeerbare en ernstige schade aan het oog, meer bepaald na lang
contact met het oog van chloorhexidine oplossingen die veel meer geconcentreerd waren dan de
concentratie aanbevolen voor gebruik in het oog of na gebruik van chloorhexidine formules die niet
in aanmerking komen voor gebruik in het oog;
- afsterven van de huid (huidnecrose) is gemeld na gebruik van cetrimide ;
- chloorhexidine kan overgevoeligheid voor (zon)licht (fotosensibilisatie) veroorzaken.

Stop in deze gevallen met het gebruik van H.A.C.

Deze ongewenste effecten dienen u niet te verontrusten : de kans is klein dat deze bij u voorkomen.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige.
Welke stoffen zitten er in H.A.C.?
- De werkzame stoffen in H.A.C. zijn : cetrimoniumbromide 150 mg/ml – chloorhexidinedigluconaat 15 mg/ml.
- De andere stoffen in H.A.C. zijn : ethanol, methanol, isopropanol (0,04 ml/ml), terpineol, Liquid
Deodoriser 05372, benzylbenzoaat, kleurstof: Sunset Yellow FC (E110), d-gluconolacton,
natriumhydroxide, gezuiverd water.
Hoe ziet H.A.C. eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
H.A.C. is een heldere vloeistof met een diep oranje kleur en een sterke dennengeur.
H.A.C. is verpakt in een fles van 250 ml (publiek) + maatbekertje en in een vat van 5 liter.
Wanneer mag u H.A.C. niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Zoals met de meeste ontsmettingsmiddelen mag H.A.C.-oplossing niet in aanraking komen met de
hersenen, het hersenvlies, het ruggenmergkanaal of het middenoor.
- Als zeepclysma (clysma=lavement) aangezien dit tot ernstige verwikkelingen kan leiden.
- Elk contact met de ogen, oren of mond moet worden vermeden. Bij eventueel contact dient
onmiddellijk en grondig te worden gespoeld met water.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met H.A.C.?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u H.A.C. gebruikt.
- H.A.C. is enkel voor uitwendig gebruik.
- Als u een voorgeschiedenis van eczeem heeft, is voorzichtigheid geboden.
- Indien de huid in contact komt met de geconcentreerde oplossing dient deze onmiddellijk grondig
gespoeld te worden met water.
- Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel inlichten dat u H.A.C.
gebruikt.
- In geval van herhaalde aanwending op gevoelige weefsels is het gebruik van een steriele, waterige
0,05 % g/v chloorhexidinedigluconaatoplossing te verkiezen.
- Indien de extra reinigende werking van H.A.C. noodzakelijk is, wordt een verdunning van 1 op 100
aangeraden.
Nadien is het aanbevolen na te spoelen met stadswater van betrouwbare bacteriologische kwaliteit of
vers gekookt water.
- Voor de dringende ontsmetting van instrumenten, moeten deze, na het onderdompelen, vóór gebruik
gespoeld worden met gesteriliseerd water of fysiologische zoutoplossing.
- H.A.C. is niet geschikt voor de ontsmetting van endoscopen omdat het de kitmaterialen aantast. Een
1/40-verdunning van chloorhexidine 20 % in alcohol 70 % kan eventueel voor de dringende
ontsmetting gebruikt worden (2 min. indompeling).
- Bij verlengde onderdompeling van instrumenten in een waterige oplossing wordt aanbevolen 4 g
natriumnitriet per liter verdunde oplossing toe te voegen om oxidatie (aantasting van de materialen)
te voorkomen. Dergelijke oplossingen moeten om de 7 dagen ververst worden. Langdurige
onderdompeling van rubber is ongewenst.
- Als bescherming tegen bacteriële besmetting, moeten waterige oplossingen die in stock worden
gehouden tenminste 4 % v/v isopropanol of 7 % v/v ethanol bevatten, die gedenatureerd (voor
inwendig gebruik onbruikbaar gemaakt) mag zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast H.A.C. nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing, H.A.C. is enkel voor uitwendig gebruik.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
H.A.C. mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
De opname doorheen de huid is immers zeer beperkt of zelfs afwezig.
H.A.C. mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat H.A.C. het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken zou
beïnvloeden.

H.A.C. bevat cetrimide en chloorhexidine
Cetrimide : zoals alle quaternaire ammoniumderivaten (kationactief) verliest cetrimide zijn activiteit door
contact met anionactieve bestanddelen (vb. zepen) en met bloed en etter.
Chloorhexidine : chloorhexidine is onverenigbaar met anionactieve bestanddelen (vb. zepen).
Linnen dat in contact is geweest met H.A.C. moet eerst grondig gespoeld worden, zodat alle sporen
verwijderd zijn. Pas daarna mag het linnen gebleekt worden met chloorhoudende middelen.
Indien het linnen niet grondig gespoeld is, kunnen bruine vlekken ontstaan. Daarom is bleken met
perboraat (bleekmiddel) te verkiezen.
Merk Hac
Aflevervorm Oplossing
Type product Geneesmiddel
Effect Ontsmettend
Werkzaam bestanddeel Chloorhexidine
Kleurloos available
Prikt niet available

Hac antiseptische oplossing 15% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.