02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Nicotinell Fruit 2mg Kauwgom 96 stuks

Kauwgom 96 stuks
18,83
Op voorraad
18,83
Nicotine vervangende kauwgom met fruitsmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met stoppen of verminderen met roken.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Nicotinell behoort tot een groep geneesmiddelen die gebruikt worden om u te helpen stoppen met
roken.
Nicotinell kauwgom bevat nicotine, één van de stoffen die zich in tabaksproducten bevinden.
Wanneer Nicotinell kauwgom gekauwd wordt, wordt er langzaam nicotine vrijgegeven en opgenomen
door het mondslijmvlies.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt om de nicotineontwenningsverschijnselen bij nicotineafhankelijkheid
te verlichten, als hulpmiddel bij het stoppen met roken.

Medische begeleiding en ondersteuning van de patiënten verbeteren doorgaans de slaagkans.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.

Om uw slaagkans om te stoppen met roken te verbeteren, dient u volledig te stoppen met roken
wanneer u de kauwgom begint te gebruiken, evenals tijdens de volledige behandelingsperiode.

Nicotinell kauwgom is verkrijgbaar in twee sterkten: 2 mg en 4 mg. De geschikte sterkte hangt af van
uw vroegere rookgewoonten. U dient de Nicotinell kauwgom van 4 mg te gebruiken als:
- u een roker bent met sterke of zeer sterke nicotineafhankelijkheid;
- u er eerder niet in geslaagd bent te stoppen met roken bij gebruik van de kauwgom van 2 mg;
- uw ontwenningsverschijnselen zo hevig blijven dat de kans bestaat dat u opnieuw gaat roken.
Indien bovenstaande niet van toepassing is, dient de Nicotinell kauwgom van 2 mg te worden
gebruikt.
Selecteer de voor u meest geschikte dosissterkte uit onderstaande tabel:


Indien de hoge sterkte (kauwgom van 4 mg) bijwerkingen veroorzaakt, dient het gebruik van de lage
sterkte (kauwgom van 2 mg) te worden overwogen.

Gebruiksaanwijzing:
1. Kauw langzaam een kauwgom tot de smaak sterk wordt.
2. Laat de kauwgom rusten tussen uw tandvlees en uw wang.
3. Begin opnieuw te kauwen wanneer de smaak verdwijnt.
4. Herhaal dit kauwproces gedurende 30 minuten voor een geleidelijke vrijstelling van nicotine.
Niet inslikken.

Dosis voor volwassenen ouder dan 18 jaar
Kauw één kauwgom wanneer u de drang voelt om te roken. In het algemeen dient er één kauwgom om
het uur of om de twee uur te worden gebruikt. Normaal zijn 8 tot 12 stuks kauwgom per dag
voldoende. Indien u toch nog de drang voelt om te roken, dan mag u bijkomende stuks kauwgom
kauwen. Gebruik niet meer dan 25 stuks per dag van de kauwgom van 2 mg 15 stuks per dag van de
kauwgom van 4 mg.
De duur van de behandeling hangt af van persoon tot persoon. Normaal dient de behandeling minstens
3 maanden lang te worden gevolgd. Na 3 maanden dient u het aantal dagelijkse kauwgommen
geleidelijk te verminderen. De behandeling dient te worden stopgezet wanneer u uw gebruik van de
kauwgom verminderd heeft tot 1 à 2 stuks per dag. In het algemeen is het af te raden Nicotinell
kauwgom langer dan 6 maanden te gebruiken. Sommige ex-rokers kunnen weliswaar een langere
behandeling met de kauwgom nodig hebben om te vermijden dat ze opnieuw gaan roken.
Als u de kauwgom nog steeds gebruikt na 9 maanden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
U verhoogt uw kans om te stoppen met roken wanneer u de raad van professionele hulpverleners
volgt.

Kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar)

Nicotinell mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar, tenzij op aanbeveling van een
arts.

Wat te doen indien te veel gebruikt?

Wanneer u te veel van Nicotinell kauwgom heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Het kauwen van te veel stuks kauwgom kan dezelfde symptomen veroorzaken als te veel roken. De
algemene symptomen van een overdosis nicotine omvatten zwakte, zweten, verhoogde
speekselproductie, duizeligheid, branderig gevoel in de keel, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn,
gehoor- en gezichtsstoornissen, hoofdpijn, snelle of onregelmatige hartslag, kortademigheid,
uitputting, problemen met de bloedsomloop, coma en fatale toevallen (convulsies).
Raadpleeg uw arts of apotheker als u een probleem heeft.
Bij vermoeden van nicotinevergiftiging bij kinderen dient meteen een arts geraadpleegd te worden. Bij
kinderen zijn zelfs kleine hoeveelheden nicotine gevaarlijk en die kunnen aanleiding geven tot ernstige
vergiftigingsverschijnselen, die dodelijk kunnen zijn.


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

/


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

/


Hoe bewaren?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25°C.

Na gebruik dient de Nicotinell kauwgom zorgvuldig te worden verwijderd.
Spoel geneesmiddel niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u moet geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Bijwerkingen die u tijdens de eerste dagen van de behandeling kan hebben, omvatten duizeligheid,
hoofdpijn en slaapstoornissen. Dit kunnen ontwenningsverschijnselen zijn in verband met het stoppen
met roken en kunnen te wijten zijn aan een onvoldoende toediening van nicotine.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 gebruikers op 100)
- duizeligheid en hoofdpijn.
- hik, spijsverteringsstoornissen zoals misselijkheid, winderigheid, braken, brandend maagzuur,
verhoogde speekselproductie en irritatie van de mond en de keel, evenals kauwspierpijn kunnen
zich eveneens voordoen, vooral als gevolg van intensief kauwen. Deze problemen kunnen
doorgaans worden vermeden door langzamer te kauwen.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 gebruikers op 1.000)
- hartkloppingen.
- rode huiduitslag (erytheem) en jeukende huiduitslag met bultjes (netelroos).

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 gebruikers op 10.000)
- hartritmestoornissen (snellere hartslag) en allergische reacties. Deze allergische reacties kunnen
in uitzonderlijke gevallen ernstig zijn en vertonen volgende symptomen:
      · zwelling van de huid
      · zwelling van het gelaat en de mond
      · licht in het hoofd voelen, duizeligheid en flauwvallen (symptomen van een verlaagde bloeddruk)
      · ademhalingsmoeilijkheden.

Als één van deze symptomen zich voordoen, STOP dan met het gebruik van Nicotinell kauwgom en
zoek onmiddellijk medische hulp.
Zweertjes in de mond kunnen verband houden met het stoppen met roken en niet met uw behandeling.
De kauwgom kan blijven kleven aan kunstgebitten of andere tandprothesen en kan deze in zeer
uitzonderlijke gevallen beschadigen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- Het werkzaam bestanddeel is nicotine.
Elke Nicotinell kauwgom bevat 2 mg nicotine (onder de vorm van 10 mg nicotine-polacriline).
Elke Nicotinell kauwgom bevat 4 mg nicotine (onder de vorm van 20 mg nicotine-polacriline).
- De andere bestanddelen zijn gombasis [bevat butylhydroxytolueen (E321)], calciumcarbonaat,
sorbitol (E420), watervrij natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, polacriline, glycerol (E422),
gezuiverd water, levomenthol, tutti aroma, saccharine, natriumsaccharine, kaliumacesulfaam,
xylitol (E967), mannitol (E421), gelatine (varken), titaandioxide (E171), carnaubawas en talk.

Hoe ziet Nicotinell kauwgom er uit en hoeveel zit er in een verpakking.
Elke omhulde kauwgom is gebroken wit van kleur en rechthoekig van vorm.
Nicotinell kauwgom is verkrijgbaar in twee sterkten (2 mg en 4 mg) en vier smaken [fruit, cool mint,
anijs, classic]. Deze bijsluiter heeft betrekking op Nicotinell Fruit 2 mg 4 mg kauwgom.
De blisters zijn verpakt in dozen met 2, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 of 204 stuks kauwgom. Niet alle
genoemde verpakkingsgrootten/smaken worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- u bent allergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- als u niet-roker bent.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Nicotinell gebruikt als u:
- een hartziekte heeft, bijv. een hartaanval had, hartfalen, angina pectoris, angina van Prinzmetal of hartritmestoornissen;
- een beroerte (cerebrovasculair accident) gehad heeft;
- een verhoogde bloeddruk (ongecontroleerde hypertensie) heeft;
- problemen heeft met uw bloedsomloop;
- suikerziekte heeft (controleer vaker uw bloedsuikerspiegel wanneer u Nicotinell gaat gebruiken, omdat het kan zijn dat uw behoefte aan insuline of medicatie verandert);
- een overactieve schildklier (hyperthyroïdie) heeft;
- overactieve bijnieren (feochromocytoom) heeft;
- een nier- of leverziekte heeft;
- een ontsteking van de slokdarm, de keel, de maag of in de mond heeft of als u een maagzweer heeft;
- fructose-intolerantie heeft.

Bij kinderen is zelfs een kleine hoeveelheid nicotine gevaarlijk en kan dit ernstige symptomen
veroorzaken of zelfs dodelijk zijn. Daarom is het uiterst belangrijk dat u Nicotinell kauwgom altijd
buiten het bereik en zicht van kinderen houdt.
Personen die problemen hebben met het kaakbeengewricht en sommige dragers van een kunstgebit
kunnen moeilijkheden ondervinden bij het kauwen van de kauwgom. Indien dit het geval is bij u, is
het aan te raden dat u een andere farmaceutische vorm van nicotinesubstitutietherapie gebruikt. Vraag
uw arts of apotheker om advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nicotinell nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Indien u stopt met roken en indien u andere geneesmiddelen gebruikt, kan uw arts
het nodig achten om de dosis ervan aan te passen.

Er is geen informatie beschikbaar over wisselwerkingen tussen Nicotinell kauwgom en andere
geneesmiddelen. Behalve nicotine, kunnen de andere stoffen die zich in sigaretten bevinden weliswaar
een invloed hebben op bepaalde geneesmiddelen.

Stoppen met roken kan de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, zoals:
- theofylline (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van bronchiaal astma)
- tacrine (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer)
- olanzapine en clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)
- insuline (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van suikerziekte), waarvan
de dosis mogelijk dient te worden aangepast
Waarop moet u letten met drinken?
Koffie, frisdrank en andere zuurhoudende dranken (o.a. fruitsappen) kunnen de opname van nicotine
verminderen en dienen daarom te worden vermeden in de loop van 15 minuten vóór het kauwen van
een kauwgom.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is zeer belangrijk dat u stopt met roken tijdens de zwangerschap omdat roken de groei van uw
baby kan vertragen. Roken kan ook aanleiding geven tot vroeggeboorte en zelfs tot doodgeboorte. Het
is verkieslijk dat u probeert om te stoppen met roken zonder gebruik van geneesmiddelen. Als u daarin
niet slaagt, kan Nicotinell als hulpmiddel worden gebruikt aangezien het risico voor de zich
ontwikkelende baby minder groot is dan het verwachte risico indien u blijft roken. Nicotine, in welke
vorm dan ook, kan schadelijk zijn voor uw ongeboren baby. Nicotinell mag enkel worden gebruikt na
overleg met de arts die uw zwangerschap volgt of een arts die gespecialiseerd is in het helpen van
mensen om te stoppen met roken.
Net als roken, dient Nicotinell te worden vermeden tijdens de borstvoedingsperiode aangezien nicotine
in de moedermelk terechtkomt. Als uw arts u aanbevolen heeft om dit geneesmiddel te gebruiken,
dient de kauwgom net na de borstvoeding te worden gebruikt en in geen geval in de loop van twee uur
voordat u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen van enige invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines
wanneer de kauwgom in de aanbevolen dosis wordt gebruikt. Niettemin dient rekening gehouden te
worden met het feit dat stoppen met roken gedragswijzigingen kan veroorzaken.

Nicotinell bevat:
Nicotinell Fruit kauwgom bevat sorbitol. Indien uw arts u gemeld heeft dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, contacteer dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
De gombasis bevat butylhydroxytolueen (E321), wat de slijmvliezen kan irriteren.
Elke Nicotinell Fruit 2 mg kauwgom bevat zoetstoffen, waaronder 0,2 g sorbitol (E420) per kauwgom,
een bron van fructose (0,04 g). De calorische waarde bedraagt 1,0 kcal per kauwgom.
Nicotinell Fruit 2 mg kauwgom bevat 11,50 mg natrium per stuk. Hiermee dient rekening te worden
gehouden bij patiënten die een zoutarm dieet volgen.
Elke Nicotinell Fruit 4 mg kauwgom bevat zoetstoffen, waaronder 0,2 g sorbitol (E420), een bron van
fructose (0,04 g). De calorische waarde bedraagt 0,9 kcal per kauwgom.
Nicotinell Fruit 4 mg kauwgom bevat 11,52 mg natrium per stuk. Hiermee dient rekening te worden
gehouden bij patiënten die een zoutarm dieet volgen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nicotinell
Aflevervorm Kauwgom
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Generisch middel? not available

Nicotinell Fruit 2mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nicotinell Fruit 2mg

Mâcher une gomme chaque fois que vous ressentez le besoin de fumer. La dose initiale devrait être de 1 gomme toutes les 1 à 2 heures.<br>La dose habituelle est de 8 à 12 gommes par jour.<br>Si cela ne suffisait pas, mâcher une gomme chaque fois que vous ressentez un besoin urgent de fumer.<br>La dose maximale est de 24 gommes par jour pour les gommes de 2 mg.

Mâchez la gomme jusqu’à ce que le goût devienne suffisamment prononcé. Ne buvez ni ne mangez rien tant vous avez une gomme en bouche.<br>Placez alors la gomme entre la gencive et la joue.<br>Recommencez à mâcher la gomme lorsque le goût s’estompe.<br>Continuez ce processus pendant environ 30 minutes pour obtenir une libération graduelle de la nicotine.

La durée du traitement est propre à chacun, mais normalement, le traitement devrait être poursuivi pendant un minimum de 3 mois avant de réduire progressivement le nombre de gommes à mâcher par jour. Vous devriez pouvoir arrêter le traitement lorsque la dose est réduite à 1 ou 2 gommes par jour.<br>Ce traitement ne devrait pas être suivi plus de 6 mois, toutefois, certains « ex-fumeurs » peuvent avoir besoin d’un traitement plus long afin d’éviter les rechutes. Dans ce cas il sera essentiel de consulter un spécialiste pour vous aider.

Nicotinevervangende geneesmiddelen zoals nicotinepleisters,-zuigtabletten en -kauwgom bevatten zorgvuldig gereguleerde hoeveelheden nicotine die de behoefte aan een sigaret verminderen en de ontwenningsverschijnselen verlichten.

Welke dosering je best neemt van de Nicotinell kauwgom hangt af van het type roker dat je bent. - Lichte roker (minder dan 20 sigaretten per dag: 2 mg - Matige roker (tussen de 20 en 30 sigaretten per dag): 2/4 mg - Zware roker (meer dan 30 sigaretten per dag): 4 mg

Kauw langzaam op 1 kauwgom totdat de smaak van nicotine sterk wordt. Laat de kauwgom tussen je wang en tandvlees rusten. Begin opnieuw te kauwen wanneer de smaak verdwijnt. Herhaal dit kauwproces gedurende 30 minuten voor een geleidelijke afgifte van nicotine.

Als je zwanger bent wordt het afgeraden om Nicotinell kauwgom te gebruiken omdat je dient te proberen om te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Vooraleer je de kauwgom toch wenst te gebruiken, vraag je best advies aan jouw arts.

Het is niet bewezen dat de nicotine zelf kanker veroorzaakt. Sigarettenrook bevat meer dan 5000 andere chemische stoffen en het zijn die stoffen die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke effecten van roken. De voordelen van nicotinevervangende therapie wegen dus ruimschoots op tegen de risico's van roken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek