02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Nosca Mereprine Siroop 150ml

Siroop 150ml
7,65
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel in de vorm van een hoestsiroop op basis van noscapine. Aanbevolen voor de symptomatische behandeling van droge hoest. Geschikt vanaf de leeftijd van 6 jaar.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Noscapine vermindert de hoestreflex en wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van een droge hoest. Aanbevolen voor volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 6 jaar.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Droge hoest.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 15 ml, 2 tot 4 keer per dag.
Kinderen van 12 jaar: 15 ml, 4 tot 5 keer per dag.
Volwassenen: 15 tot 30 ml, 3 tot 4 keer per dag.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
- Lichte sufheid, duizeligheid.
- Misselijkheid.
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
- Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog (conjunctivitis) of neusslijmvlies (rhinitis); en abrupt optredende zwelling van huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), met als gevolg ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).
- Acute pijn in buik en borst

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is noscapine hydrochloride, 1 mg per ml siroop. De hulpstoffen in dit middel zijn citroenzuur (E330), methylparahydroxybenzoaat (E218), natriumsacharinaat, sacharose, frambozenessence en gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Ademhalingsinsufficiëntie.
- Astmatisch hoesten.
- Bij zwangerschap.
- Kinderen onder de 6 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Indien er tevens sprake is van een productieve hoest dient men, alvorens dit geneesmiddel te gebruiken, er zich van te vergewissen wat de oorzaken zijn en met de arts of apotheker te overleggen of een aangepaste behandeling nodig is.
- Bejaarde personen kunnen gevoeliger zijn. Dosisreductie kan noodzakelijk zijn.
- Indien u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
Kinderen
Dit middel mag niet worden gebruikt bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar omdat de mogelijke voordelen ervan niet groter zijn dan de risico’s. De aangegeven dosering niet overschrijden. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nosca-Méréprine siroop nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Waarschuwing:
Gebruikt u tegelijkertijd met Nosca-Méréprine siroop het geneesmiddel warfarine of andere geneesmiddelen die de bloedstolling kunnen remmen (bijvoorbeeld acenocoumarol, fenprocoumon of clopidogrel)? Dan kan dit een zeer grote invloed hebben op de werking van het geneesmiddel dat de bloedstolling remt. Bij gelijktijdig gebruik met deze middelen is het daarom noodzakelijk dat uw arts de INR waarde regelmatig controleert en de dosering van warfarine (of andere gelijksoortige geneesmiddelen) aanpast, indien nodig.
Nosca-Méréprine siroop niet samen gebruiken met:
- Alcohol of sedativa (kalmerende middelen), hypnotica (slaapmiddelen), morfineafgeleiden, neuroleptica (middelen tegen psychose) of anxiolytica (middelen die worden toegepast bij angststoornissen), wegens het gevaar op versterking.
Het is mogelijk dat Nosca-Méréprine siroop een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen, zoals:
- Geneesmiddelen tegen epilepsie, zoals fenytoïne en fenobarbital.
- Geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken, zoals tacrolimus en ciclosporine.
- Geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes, zoals tolbutamide, nateglinide, glibenclamide, glyburide, gliclazide, glimepiride en glipizide.
- Geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van kanker, zoals cyclophosphamide, isfosfamide en teniposide.
- Geneesmiddelen die helpen bij het verlagen van de bloeddruk, zoals losartan.
Het is niet bekend in welke mate de werkzaamheid van deze geneesmiddelen wordt beïnvloed bij gelijktijdig gebruik van Nosca-Méréprine siroop. Het gelijktijdig gebruik van Nosca-Méréprine siroop met deze geneesmiddelen wordtafgeraden.
Waarop moet u letten met alcohol?
Nosca-Méréprine siroop kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Nosca-Méréprine siroop niet samen gebruiken met alcohol wegens het gevaar op versterking van dit effect.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Neem geen Nosca-Méréprine siroop als u zwanger bent, borstvoeding geeft, als u zwanger kunt worden en geen anticonceptie gebruikt. Het gebruik van Nosca-Méréprine siroop wordt afgeraden wanneer u borstvoeding geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Nosca-Méréprine siroop kan in theorie sufheid en lichte duizeligheid veroorzaken, al gebeurt dit zelden bij de dosering zoals gebruikt bij het onderdrukken van de hoestprikkel. Samen met sedativa (kalmerende middelen) en alcohol kan dit product soms slaperigheid veroorzaken. Voelt u zich slaperig na het gebruik van Nosca-Méréprine siroop, dan is het is niet aangewezen voertuigen te besturen of machines te bedienen waarbij hoge waakzaamheid vereist is.
Nosca-Méréprine siroop bevat sacharose en methylparahydroxybenzoaat
Nosca-Méréprine siroop bevat sacharose. Eén ml siroop bevat 0,745 g sacharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) levert elke dosis 22,35 g sacharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan sacharose maagdarmklachten en diarree veroorzaken. Nosca-Méréprine siroop bevat methylparahydroxybenzoaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nosca
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Hoeststillend, Hoofdverkoudheid, Prikkelhoest, Siroop
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Nosca Mereprine is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek