02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Nurofen 200mg Tabletten 30 stuks

Tabletten 30 stuks
5,98
Op voorraad
5,98
Geneesmiddel op basis van Ibuprofen, in de vorm van tabletten. Pijnstillend,koortswerend en ontstekingsremmend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Nurofen 200 omhulde tabletten bevat 200 mg ibuprofen. Ibuprofen behoort tot een groep
van geneesmiddelen die Niet-steroïdale Anti-Inflammatoire Geneesmiddelen (NSAIDs)
wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn pijnstillende, koortswerende en
ontstekingsremmende middelen.
· Nurofen is ook verkrijgbaar in volgende sterkte en vormen: Nurofen 400 omhulde
tabletten, Nurofen 400 Fastcaps, zachte capsules en Nurofen Lysine 400 mg filmomhulde
tabletten.
· Gebruik Nurofen tegen milde tot matige pijn en tegen koorts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Nurofen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Tijdens een korte behandeling van pijn of koorts kunnen de hieronder vermelde ongewenste
effecten optreden. Bij behandeling van andere indicaties of bij een langere behandeling
kunnen nog andere bijwerkingen optreden.
Spijsverteringsstelsel
Soms:
- maag- en darmklachten zoals maagbrand, buikpijn, misselijkheid
Zelden:
- diarree, braken, winderigheid en verstopping.
Zeer zelden:
- maag- of darmzweer, onder bepaalde omstandigheden met bloeding en perforatie. Bij het
optreden van sterke pijn in de bovenbuik, braken van bloed, bloed in de stoelgang, of
zwarte verkleuring van de stoelgang, neemt u het geneesmiddel niet verder en raadpleeg
onmiddellijk uw arts.
Zenuwstelsel.
Soms:
- hoofdpijn
Nieren
Zeer zelden:
- vermindering van de urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam. Deze symptomen
kunnen wijzen op zowel een nieraandoening, als op het uitvallen van de nierfunctie.
Wanneer deze symptomen optreden, neem dan Nurofen niet verder in en raadpleeg
onmiddellijk uw arts.
- beschadiging van het nierweefsel (papilnecrose), vooral bij langdurige behandeling.
Lever
Zeer zelden:
- leverbeschadiging, vooral bij langdurige behandeling.
Bloed
Zeer zelden
- stoornissen bij de bloedvorming. De eerste tekenen hiervan kunnen zijn: koorts, keelpijn,
oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige klachten, oververmoeidheid, neus- en
huidbloedingen. Bij het optreden van deze verschijnselen, het geneesmiddel niet verder
innemen en een arts raadplegen.
- Verhoogde concentratie ureum in het bloed.
Huid
Zeer zelden:
- ernstige huidreacties, zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (b.v.
erythema exsudativum multiforme). Uitzonderlijk ontstaan ernstige huidinfecties en
complicaties van de zachte weefsels tijdens varicella (waterpokken).
Blaasvormige huidreactie, ook Stevens Johnson syndroom en toxische epidermale
necrolyse.
Immuunsysteem
Zeer zelden:
- bij personen met bestaande ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus
erythematosus en andere collageenaandoeningen) kunnen in uitzonderlijke gevallen,
gedurende de behandeling met ibuprofen, symptomen optreden van hersenvliesontsteking
(aseptische meningitis) zoals zware hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve nek,
bewustzijnsverlies.
Overgevoeligheidsreacties
Zoals voor alle geneesmiddelen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
Soms:
- gepaard met huiduitslag en jeuk.
Zeer zelden:
- sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong
en strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige
shocktoestand. Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen
voorkomen, is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.
- verergering van astma.
Hart
Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen in verband worden gebracht met een klein
toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Nurofen 200 omhulde tabletten
· De werkzame stof in dit middel is 200 mg ibuprofen per omhulde tablet.
· De andere stoffen in dit middel zijn: natriumcroscarmellose, natriumlaurylsulfaat,
natriumcitraat, stearinezuur, colloïdaal silicium (anhydrisch), natriumcarmellose, talk,
acaciagom, saccharose, titaandioxide (E171), Macrogol 6000,
Drukinkt: en Opacode S-1-8152 HV zwart met zwart ijzeroxide of zwarte drukinkt met
ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Nurofen 200 omhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
· Nurofen 200 omhulde tabletten zijn witte tot gebroken witte, met suiker omhulde ronde
tabletten, langs één zijde bedrukt met "Nurofen" verpakt per 12, 24, 30 en 48.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Nurofen niet gebruiken:
· Bij overgevoeligheid (allergie) voor ibuprofen, andere niet steroïdale anti-inflammatoire
producten, of één van de overige bestanddelen van Nurofen 
· Wanneer u, in het verleden, reacties vertoonde na inname van acetylsalicylzuur (aspirine)
of andere, niet-steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de
luchtwegen, astma-aanval, zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties.
· Wanneer u een maag- of darmbloeding of perforatie heeft of gehad heeft na inname van
anti-inflammatoire producten.
· Wanneer u een actieve of een zich herhalende maagzweer of maagbloedingen heeft of
gehad heeft.
· Als u ernstige aandoeningen van de lever, de nieren of het hart vertoont.
· Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes
en andere collageenaandoeningen).
· Als u jonger bent dan 12 jaar.
· Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap (zie verder).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nurofen
· Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes
en andere collageenaandoeningen),
· Als u maag- en darmproblemen of chronische ontstekingen van de darm (colitis ulcerosa,
ziekte van Crohn) heeft,
· Als u een hoge bloeddruk heeft of een verzwakte hartfunctie en ook bij een verminderde
functie van de nieren en de lever.
· Als u al allergische reacties heeft gehad (vb. huidreacties) op andere geneesmiddelen,
indien u lijdt aan astma, hooikoorts of atopie (eczeem) of nog, in geval van langdurige
slijmvliesontstekingen of ziekten die leiden tot vernauwing van de luchtwegen. In al deze
gevallen is de kans op een overgevoeligheidsreactie groter.
· Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer Nurofen gebruikt wordt onmiddellijk na een
belangrijke heelkundige ingreep.
· De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste doeltreffende dosis
gedurende de kortst mogelijke tijd te gebruiken.
· Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad of wanneer u denkt dat u tot een
risicogroep behoort (hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegels, diabetes) moet u de dit
bespreken met een arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
· Geneesmiddelen zoals Nurofen kunnen in verband worden gebracht met een licht
verhoogd risico voor hartaanvallen ("myocardinfarct") of beroerte. Het risico is groter bij
hoge dosis en langdurige behandeling. De aanbevolen dosis en duur van de behandeling
mogen niet overschreden worden (7 dagen).
· Bij langdurig gebruik van hoge doses voor aandoeningen die niet in deze bijsluiter
vermeld staan, kan hoofdpijn ontstaan. Deze hoofdpijn dient niet behandeld te worden
met nog hogere doses.
· Bij langdurig gebruik is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over het
algemeen kan dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van
verschillende pijnstillers, leiden tot blijvende schade met risico op nierfalen (analgetische
nefropathie).
· Het gebruik van Nurofen kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij
vrouwen die trachten zwanger te worden.
· Bij oudere mensen kunnen bijwerkingen met ontstekingsremmende geneesmiddelen
vaker optreden, voornamelijk maagdarmbloedingen en perforatie.
· Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen, is het
aangewezen bij het optreden van alle ongewone buikpijn (vooral maagdarmbloeding) een
arts te consulteren vooral bij het begin van de behandeling.
· Maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie kunnen voorkomen en worden niet
noodzakelijk voorafgegaan van waarschuwingstekenen of beperken zich niet tot patiënten
met een voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen. De behandeling dient
onmiddellijk gestopt te worden.
· Bij darmzweer en de ziekte van Crohn aangezien deze ziekten kunnen verergeren.
· Bij het ontstaan van huiduitslag, slijmvliesletsels of enig ander teken van
overgevoeligheid moet de behandeling gestopt worden.
· Het gebruik van Nurofen bij varicella (waterpokken) dient vermeden te worden.
· Gelieve ook de rubriek “Stoffen in Nurofen waarmee u rekening moet houden” te lezen.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen” te lezen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nurofen nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Gebruik van Nurofen in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere
ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige
stoffen bevatten) en bloedverdunnende middelen is niet aangewezen.
Als u reeds een behandeling volgt met bloeddrukverlagende (antihypertensiva) of
urinedrijvende middelen (diuretica), lithium, methotrexaat, tacrolimus of met ciclosporine,
corticosteroïden, serotonine-heropname inhibitoren (SSRIs), hartglycosiden, zidovudine,
chinolonen raadpleeg dan uw arts alvorens Nurofen in te nemen.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine,
ticlopidine), bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals
captopril, bèta-receptor-blokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), …… en zelfs
bepaalde andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of
kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen
samen met andere medicijnen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voor patiënten met een gevoelige maag wordt aanbevolen om Nurofen samen met voedsel in
te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Raadpleeg tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap een arts alvorens Nurofen in te
nemen.
Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Nurofen niet meer gebruikt worden
wegens een verhoogd risico op verwikkelingen voor moeder en kind tijdens de geboorte.
Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het werkzaam bestanddeel ibuprofen wordt in zeer geringe concentraties opgenomen in de
moedermelk. Aangezien tot nu toe geen nadelige gevolgen voor de zuigeling bekend zijn, kan
het kortstondig gebruikt worden, in de aanbevolen dosis voor de behandeling van pijn en
koorts. Neem in dit geval Nurofen best in juist na de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij kortstondige inname van Nurofen in de aanbevolen dosis is beïnvloeding van de
rijvaardigheid niet te verwachten.

Stoffen in Nurofen waarmee u rekening moet houden.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nurofen
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Ontsteking, Pijn, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Nurofen 200mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nurofen 200mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek