02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Nurofen Kind 125mg Zetpillen 10 stuks

Zetpillen 10 stuks
6,75
Op voorraad
6,75
Geneesmiddel op basis van ibuprofen, in de vorm van zetpillen. Voor de symptomatische behandeling van koorts en milde tot matige pijn. Voor kinderen vanaf 12,5 kg.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die Niet-steroïdale Anti-Inflammatoire Geneesmiddelen
(NSAIDs) wordt genoemd. Deze geneesmiddelen werken door te veranderen hoe het lichaam reageert op pijn,
zwelling en koorts.
Nurofen voor kinderen wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van:
· koorts
· milde tot matige pijn
Nurofen voor Kinderen suppo is aanbevolen wanneer toediening langs de mond niet aangewezen is zoals
bijvoorbeeld bij braken

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Nurofen voor Kinderen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Voor de frequentie van optreden van bijwerkingen worden volgende uitdrukkingen gebruikt:
zeer vaak: treft meer dan 1 gebruiker op 10
vaak: treft 1 tot 10 gebruikers op 100
soms: treft 1 tot 10 gebruikers op 1,000
zelden: treft 1 tot 10 gebruikers op 10,000
zeer zelden: treft minder dan 1 gebruiker op 10,000
niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald.
Bijwerkingen die kunnen optreden:
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: maagklachten zoals maagbrand, maagpijn en misselijkheid
Soms: diarree, winderigheid, verstopping en braken. Maagzweren, perforatie of maagdarmbloedingen, bloed in
de stoelgang en braken van bloed, ontsteking van het slijmvliesmembraan van de mond met zweertjes,
verergering van bestaande darmziekte (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn), rectale irritatie.
Indien erge pijn in de bovenbuik, bloedbraken of zwarte stoelgang zich voordoen de behandeling stoppen en een
arts raadplegen.
Zenuwstelselaandoeningen
Soms: hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, oorsuizing, vermoeidheid.
Hartaandoeningen
Zeer zelden: zwelling, hoge bloeddruk en hartfalen.
Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden: minder urineuitscheiding dan normaal en zwelling (ook acuut nierfalen of nierontsteking is mogelijk),
nierbeschadiging of verhoogde ureumconcentraties in het bloed (eerste tekenen zijn: minder urineuitscheiding
dan normaal, een algemeen beroerd gevoel)
Leveraandoeningen
Zeer zelden: leverbeschadiging (voornamelijk bij langdurige behandeling),
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden: problemen in de bloedcelaanmaak – eerste tekenen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in
de mond, griepachtige klachten, ernstige uitputtingsverschijnselen, neus- en huidbloedingen
Indien deze gevallen zich voordoen, de behandeling onmiddellijk stoppen en een arts raadplegen. Elke
zelfmedicatie met pijnstillers of koortswerende geneesmiddelen (antipyretische geneesmiddelen) mag niet
gebeuren.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: ernstige vormen van huidreacties met inbegrip van huiduitslag met rode verkleuring en
blaasvorming, Stevens-Johnson syndroom en weefselnecrose. Uitzonderlijk, huidinfectie tijdens waterpokken.
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: symptomen van aseptische meningitis bij patiënten met bestaande auto-immuunziekten – eerste
tekenen zijn: stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen.
Soms: overgevoeligheidsreacties met netelroos en jeuk.
Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties – tekenen kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en
strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, lage bloeddruk, ernstige shocktoestand. Verergering van
astma.
Geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen
risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Het werkzame bestanddeel is ibuprofen. 1 zetpil bevat 125 mg ibuprofen.
Het andere bestanddeel is hard vet.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Nurofen voor Kinderen niet:
· als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of voor vergelijkbare pijnstillers (NSAIDs) of voor één van de
andere bestanddelen van Nurofen voor Kinderen.
· als u ooit kortademigheid astma-aanval, lopende neus of netelroos vertoonde na inname van acetylsalicylzuur
of vergelijkbare pijnstillers (NSAIDs).
· als u ooit maagdarmbloeding of perforatie vertoonde die samengingen met eerder gebruik van NSAIDs.
· als u momenteel een maagzweer of –bloeding heeft of gehad heeft.
· als u leidt aan ernstig leverfalen, nierfalen of hartfalen.
· tijdens de 3 laatste manden van de zwangerschap.
· bij kinderen die minder dan 12.5 kg wegen (ongeveer 2 jaar).

Wees extra voorzichtig met Nurofen voor Kinderen:
· als u bepaalde huidaandoeningen heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) of andere
collageenaandoeningen).
· als u darmproblemen heeft of gehad heeft (colitis ulcerosa of Crohn’s disease).
· als u aandoeningen heeft van het rectum of de anus.
· als u ooit hoge bloeddruk en/of hartfalen heeft gehad.
· als u maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie gehad heeft die samengingen met het gebruik van dit
geneesmiddel. Deze aandoeningen worden niet noodzakelijk voorafgegaan door waarschuwingstekenen of
beperken zich niet enkel tot patiënten met een voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen, ze kunnen
fataal zijn. Wanneer maagdarmbloeding of maagzweer voorkomen, moet de behandeling onmiddellijk gestopt
worden.
· Voorzichtigheid is geboden als u andere geneesmiddelen inneemt die het risico voor zweren of bloedingen
kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden (zoals prednisolone), bloedverdunners (zoals warfarine),
selectieve serotonineheropname inhibitoren (geneesmiddelen tegen depressie) of antibloedplaatjesaggregatiemiddelen
(zoals acetylsalicylzuur).
· als u andere NSAID geneesmiddelen inneemt (inclusief COX-2 inhibitoren zoals celecoxib of etoricoxib).
· als u zwanger wenst te worden.
· als u waterpokken heeft.
· bijwerkingen kunnen tot een minimum worden herleid door de laagste dosering te gebruiken
tijdens een zo kort mogelijke periode.
· bij oudere personen kunnen bijwerkingen vaker optreden.
· over het algemeen kan het dagelijks gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers leiden tot
blijvende ernstige nierproblemen.
· kortademigheid kan voorkomen indien u astma, een chronisch lopende neus, neuspoliepen of
allergische aandoeningen heeft of gehad heeft.
· ernstige huidreacties (zoals Stevens-Johnson syndroom) werden uiterst zelden gerapporteerd
in combinatie met het gebruik van NSAIDs. Het gebruik van Nurofen voor kinderen moet onmiddellijk gestopt
worden bij de eerste tekenen van huiduitslag, letsels van de slijmvliezen, of andere tekenen van allergische
reacties.
· geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is
en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en
niet langer dan de aanbevolen duur van behandeling (maximum 3 dagen).
· Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of
als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenste waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden
is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook
voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. In het bijzonder, licht hen in als je de volgende
geneesmiddelen neemt:
· corticosteroiden (zoals prednisolone) aangezien dit het risco voor maagdarmzweer en bloeding kan verhogen.
· bloedverdunners (zoals warfarine) aangezien NSAIDs het effect van deze geneesmiddelen kunnen versterken.
· anti-bloedplaatjesaggregatiemiddelen (zoals acetylsalicylzuur) en selectieve serotonineheropname inhibitoren
(geneesmiddel tegen depressie) aangezien dit het risico voor bijwerkingen van het maagdarmstelsel kan
verhogen.
· Bloeddrukverlagende geneesmiddelen en urinedrijvende middelen aangezien NSAIDs het effect van deze
geneesmiddelen zou kunnen verlagen en er zou een mogelijk verhoogd risico voor de nieren zijn. Zorg er in dit
geval voor dat u voldoende drinkt tijdens de dag.
· lithium (een geneesmiddel tegen depressie) aangezien het effect van lithium versterkt kan worden.
· methotrexaat (een geneesmiddel tegen kanker of reuma) aangezien het effect van methotrexaat versterkt kan
worden.
· tacrolimus (een geneesmiddel dat de immuunreactie onderdrukt) aangezien het risico voor niertoxiciteit
toegenomen is.
· cyclosporine (een geneesmiddel dat de immuunreactie onderdrukt) aangezien er beperkt bewijs is voor een
toegenomen risico voor niertoxiciteit.

Wat moet vermeden worden wanneer je dit geneesmiddel inneemt?
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine), bepaalde
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-blokkerende medicijnen,
angiotensine II-antagonisten), …… en zelfs bepaalde andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met
ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u
ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik van dit
geneesmiddel in de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij de arts anders adviseert.
Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens borstvoeding indien het gebruikt wordt volgens de aanbevolen
dosis en tijdens de kortst mogelijke periode.
Vraag raad aan uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij kortstondige inname heeft dit geneesmiddel geen of verwaarloosbare invloed op de bekwaamheid om te rijden
en machines te gebruiken

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nurofen
Aflevervorm Zetpillen
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12,5 kg, Voor kinderen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Kind, Pijn, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Rectaal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Nurofen Kind 125mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nurofen Kind 125mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek