02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Nurofen Kind 60mg Zetpillen 10 stuks

Zetpillen 10 stuks
5,14
Op voorraad
5,14
Geneesmiddel op basis van ibuprofen, in de vorm van, zetpillen. Voor de symptomatische behandeling van koort en milde tot matige pijn. Voor kinderen vanaf 6kg en niet onder de 3 maanden.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID’s)
worden genoemd. Die geneesmiddelen veranderen de wijze waarop het lichaam reageert op pijn, ontsteking en
een hoge lichaamstemperatuur.
Nurofen voor Kinderen is bestemd voor de symptomatische behandeling van :
· koorts
· milde tot matige pijn
Het gebruik van Nurofen voor Kinderen is aanbevolen wanneer toediening langs de mond niet aangewezen is,
bv. ingeval van braken

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Nurofen voor Kinderen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken..
De volgende frequenties worden gebruikt bij het evalueren van bijwerkingen:
Zeer vaak : treedt op bij meer dan 1 gebruiker op de 10
Vaak: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100
Soms : treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1000
Zelden: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000
Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000
Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald
Bijwerkingen die kunnen optreden:
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: maagklachten, zoals zuurbranden, buikpijn en misselijkheid.
Soms: diarree, winderigheid, verstopping en braken. Maagzweren, perforatie of maagdarmbloedingen, zwarte
stoelgang en braken van bloed, ontsteking van de mondslijmvliezen met zweervorming, verergering van
bestaande darmaandoeningen (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn), irritatie van het rectum.
Bij het optreden van hevige pijn in de bovenbuik, braken van bloed of zwarte verkleuring van de stoelgang, moet
u de behandeling onmiddellijk stopzetten en een arts raadplegen
Zenuwstelselaandoeningen
Soms: hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, oorsuizingen, vermoeidheid.
Hartaandoeningen
Zeer zelden: zwelling, hoge bloeddruk en hartfalen.
Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden: minder plassen dan normaal en zwelling (ook acuut nierfalen of nierontsteking is mogelijk),
beschadiging van de nieren of verhoogde ureumconcentratie in het bloed (eerste tekenen zijn minder plassen dan
normaal en zich algemeen ellendig voelen).
Leveraandoeningen
Zeer zelden: leverbeschadiging vooral bij langdurig gebruik.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden: problemen met de productie van bloedcellen – eerste tekenen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige
mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en huidbloeding. In deze gevallen moet de
behandeling onmiddellijk worden stopgezet en moet een arts worden geraadpleegd. Onthoud u van zelfmedicatie
met pijnstillers of geneesmiddelen om de koorts te verlagen (koortswerende middelen).
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: ernstige vormen van huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming. Stevens-Johnson
syndroom en afsterven van weefsel. Uitzonderlijk, huidinfectie tijdens waterpokken.
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: symptomen van aseptische meningitis in patiënten met een bestaande auto-immuunziekte – eerste
tekenen zijn: nekstijfheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of beneveld bewustzijn.
Algemene aandoeningen en toedoeningsplaatsstoornissen
Soms: overgevoeligheidsreacties met netelroos en jeuk
Zee r zelden : ernstige overgevoeligheidsreacties – tekenen kunnen zijn: zwelling van het gezicht, tong en keel,
kortademigheid, versnelde hartslag, lage bloeddruk, ernstige shock. Verergering van astma.
Geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen
risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Nurofen voor Kinderen?
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. 1 zetpil bevat 60 mg ibuprofen.
De andere stof in dit middel is hard vet.

Hoe ziet Nurofen voor Kinderen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Nurofen voor Kinderen zijn bijna witte tot witte, cilindrische zetpillen
Een verpakking bevat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 zetpillen. Niet alle
genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Nurofen voor Kinderen niet gebruiken?
· wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of andere gelijkaardige pijnstillers (NSAID’s) of voor
een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
· Wanneer u ooit last had van kortademigheid, astma, loopneus of urticaria na inname van acetylsalicylzuur of
andere gelijkaardige pijnstillers (NSAID’s).
· Wanneer u ooit een maagdarmbloeding of -perforatie gehad heeft na inname van NSAID’s.
· Wanneer u een maagzweer of maagbloedingen heeft of gehad heeft.
· Wanner u ernstig leverfalen, nierfalen of hartfalen heeft.
· Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
· bij zuigelingen die minder dan 6 kg wegen (3 maanden oud).

Overleg met uw arts alvorens deze zetpillen te gebruiken:
· als u bepaalde huidziekten heeft (systemische lupus erythematodes (SLE) of gemengde bindweefselziekte),
· als u darmziekten heeft of gehad heeft (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn)
· als u aandoeningen van het rectum of de anus heeft,
· als u ooit hoge bloeddruk heeft gehad en/of hartfalen.
· als u maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie heeft gerelateerd aan het gebruik van dit geneesmiddel.
Deze aandoeningen worden niet noodzakelijk voorafgegaan van waarschuwingstekenen of beperken zich niet
tot patiënten met een voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen en kunnen fataal zijn. Wanneer
maagdarmbloeding of -ulceratie optreedt moet de behandeling onmiddellijk gestopt te worden.
· voorzichtigheid is geboden bij inname van andere geneesmiddelen die het risico op zweervorming of bloeding
kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden (zoals prednisolon), geneesmiddelen om het bloed te
verdunnen (zoals warfarine), selectieve serotonine-heropnameremmers (geneesmiddelen tegen depressie) of
plaatjesaggregatieremmers (zoals acetylsalicylzuur)
· als u een ander NSAID inneemt (met inbegrip van COX-2-remmers zoals celecoxib en etoricoxib)
· als u wenst zwanger te worden. Het product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de
vruchtbaarheid van vrouwen kunnen aantasten. Dit effect is omkeerbaar bij stopzetting van het geneesmiddel.
· als u lijdt aan waterpokken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nurofen voor Kinderen?
· De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste doeltreffende dosis gedurende de kortst
mogelijke tijd te gebruiken.
· Ouderen lopen een hoger risico op bijwerkingen
· In het algemeen kan het normaal gebruik van (meerdere soorten) pijnstillers leiden tot blijvende ernstige
nierproblemen
· Kortademigheid kan optreden indien u astma, chronische loopneus, neuspoliepen of allergische
aandoeningen heeft of gehad heeft
· Ernstige huidreacties (zoals Stevens-Johnson syndroom) werd gerapporteerd in verband met het gebruik van
NSAID’s. Het gebruik van Nurofen voor Kinderen moet onmiddellijk worden gestopt zodra er huiduitslag,
slijmvliesletsels of andere tekenen van allergische reacties optreden.
· Geneesmiddelen zoals Nurofen voor Kinderen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval (“hartinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is
en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het
geneesmiddel niet langer dan 3 dagen.
· Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of
wanneer u rookt) moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nurofen voor Kinderen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en
vooral voor:
· corticosteroïden (zoals prednisolon) omdat dat het risico op maagdarmzweer of -bloeding kan verhogen
· bloedverdunners (zoals warfarine) omdat NSAID’s het effect van deze geneesmiddelen kunnen versterken
· plaatjesaggregatieremmers (zoals acetylsalicylzuur) en selectieve serotonine-heropnameremmers
(geneesmiddelen tegen depressie) omdat dat het risico op bijwerkingen op het maagdarmstelsel kan
verhogen
· geneesmiddelen voor hoge bloeddruk en waterafdrijvende middelen (diuretica) omdat NSAID’s de effecten
van die geneesmiddelen kunnen verminderen en omdat er een hoger risico voor de nieren zou kunnen zijn.
In dat geval moet u ervoor zorgen dat uw kind overdag voldoende water drinkt.
· Lithium (een geneesmiddel tegen depressie) omdat het effect van lithium kan toenemen
· Methotrexaat (een geneesmiddel tegen kanker of reuma) omdat het effect van methotrexaat kan toenemen
· Tacrolimus (een geneesmiddel dat de immunologische reactie onderdrukt) omdat het risico op niertoxiciteit
toeneemt
· Ciclosporine (een geneesmiddel dat de immunologische reactie onderdrukt) omdat er beperkte aanwijzingen
zijn van een hoger risico op toxiciteit voor de nieren.

Wat moet u vermijden wanneer u dit geneesmiddel neemt ?
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine), bepaalde
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptor-blokkerende medicijnen,
angiotensine II-antagonisten), …… en zelfs bepaalde andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met
ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u
ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Vertel uw arts als u zwanger wordt tijdens de inname van Nurofen voor Kinderen. Gebruik dit geneesmiddel niet
tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de eerste 6
maanden van de zwangerschap tenzij uw arts u iets anders aanraadt.
U mag dit geneesmiddel gebruiken tijden borstvoeding wanneer het gebruikt wordt in de aanbevolen dosis en
gedurende de kortst mogelijke tijd.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij een kort gebruik heeft dit geneesmiddel geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid of het vermogen
om machines te gebruiken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nurofen
Aflevervorm Zetpillen
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor kinderen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Pijn
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Rectaal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Nurofen Kind 60mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nurofen Kind 60mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek