02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Spidifen 400mg Tabletten 30 stuks

Tabletten 30 stuks
6,57
Op voorraad
6,57
Een geneesmiddel op basis van ibuprofen, in de vorm van deelbare tabletten. Geschikt voor koorts, kiespijn, menstruatiepijn, hoofdpijn en andere matige pijn.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Wat doet dit geneesmiddel?


Dit geneesmiddel bevat ibuprofen. Ibuprofen vermindert de pijn (bv. hoofdpijn, tandpijn, menstruatiepijn, pijn bij verkoudheid), remt ontstekingen en verlaagt de koorts.

Hoe mag je ibuprofen 400mg tabletten innemen?
 • Dit geneesmiddel mag ingenomen worden vanaf de leeftijd van 12 jaar en een lichaamsgewicht van meer dan 40kg.
 • Neem maximaal 1 tablet per keer en maximaal 3 tabletten per dag in.
 • Laat 4 tot 6 uren tussen 2 innames.
 • De tablet mag je enkel breken waar een eventuele breukgleuf voorzien is.
 • Slik de tablet in zonder kauwen, met een half glas water.
 • Bij een gevoelige maag, neem je het geneesmiddel best in na het eten om maaglast te beperken.
 • Het geneesmiddel werkt na 30 tot 60 minuten en werking houdt tot 3-8u aan.
Let op!
 • Dit geneesmiddel interageert met andere geneesmiddelen. Contacteer ons om te weten of je dit geneesmiddel veilig kan innemen met je andere geneesmiddelen.
 • Neem geen ander geneesmiddel dat ibuprofen bevat in de periode dat je dit geneesmiddel neemt.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet zonder medisch advies als je:
  • Last hebt of in het verleden last gehad hebt van maagdarmklachten (-zweren of -bloedingen);
  • Hart-, nier- of leverproblemen hebt;
  • Hevige pijn hebt in de borst- of buikstreek;
  • Een aandoening hebt die de neiging tot bloeden verhoogt;
  • Lijdt aan een luchtwegaandoening zoals astma of allergie;
  • Bloedverdunners neemt.
Zwangerschap en borstvoeding
 • Dit geneesmiddel wordt bij voorkeur niet ingenomen tijdens de zwangerschap en mag NIET gebruikt worden tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
 • Dit geneesmiddel mag tijdens de borstvoedingsperiode genomen worden indien het echt nodig is en enkel als kortdurende behandeling (3 dagen).

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Tandpijn, hoofdpijn, koorts, menstruatiepijn zonder aantoonbare oorzaak (primaire dysmenorroe).

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De gebruikelijke dosis voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is: 1 tablet, eventueel gevolgd door een tablet om de 4 tot 6 uur met een maximum van 3 tabletten per 24 uur.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle drugs kan dit middel bijwerkingen veroorzaken, maar ze komen niet altijd bij iedereen voor. Frequentie van bijwerkingen:Zeer frequent (meer dan 1 op de 10 mensen),Frequent (meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 mensen),Infrequent (meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100),Zeldzaam (meer dan 1 op de 10000 en minder dan 1 op de 1000),Zeer zeldzaam (minder dan 1 op de 10000),Onbepaalde frequentie (kan niet worden geschat op basis van beschikbare gegevens)De meest voorkomende bijwerkingen zijn spijsverteringsstoornissen en diarree.
Geneesmiddelen zoals deze, die tot een specifieke groep van ontstekingsremmende en koortsverlagende geneesmiddelen (NSAID's) behoren, kunnen in verband worden gebracht met een licht verhoogd risico op een hartaanval ("myocardinfarct") of
beroerte. Oedeem, hypertensie en hartfalen zijn ook gemeld bij NSAID-therapie. Mogelijke schadelijke effecten worden hieronder opgesomd, gebaseerd op het klasse-orgaan en het frequentiesysteem. Informeer uw arts indien zich één van de volgende bijwerkingen voordoet: - Spijsverteringsstoornissen, diarree (zeer vaak),- Buikpijn, misselijkheid (vaak) - maagzweren, maag- en darmbloedingen (onregelmatig) - Constipatie (zelden) - Anorexia (onbepaald) Algemene aandoeningen en anomalieën op de plaats van gebruik:- Oedeem (Onbepaald)Hartaandoeningen: - Hartfalen (Onbepaald)Vasculaire aandoeningen: - Bloeddruk te hoog (Onbepaald)Zenuwstelselaandoeningen :- Hoofdpijn, duizeligheid (Frequent)- Gehooraandoeningen (Zeldzame) Huid- en onderhuidaandoeningen :- Huidproblemen, huiduitslag (Frequent
) - Jeuk, netelroos, petechiën, zwelling van
het gezicht en ledematen (Infrequent

) - Bubbelhuidaandoeningen zoals erytheem multiforme, exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnson syndroom,

toxische

epidermale necrolyse

, allergische vasculitis (Zeer zeldzaam

) - Een ernstige huidreactie genaamd overgevoeligheidssyndroom (in het Engels: DRESS syndroom) kan optreden. Symptomen van overgevoeligheid zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeklieren en toename van eosinofielen

(een type witte bloedcel) Bloed- en

lymfesysteemaandoeningen

:

- Te weinig bloedplaatjes, te weinig witte bloedcellen, bloedarmoede door

beenmergbetrokkenheid (Rare

)

Kidney en

urinewegaandoeningen

:- Bloedige urine (zeldzaam
) - Nierinsufficiëntie, nierinsufficiëntie, nierinsufficiëntie
(zeer zeldzaam

)

Hepatobiliaire aandoeningen:

- Leveraandoeningen

(zeldzaam

)

Immuunsysteemaandoeningen:

- Allergische reactie (

ongewoon)

- Anafylaxie

(zeldzaam

) Respiratoire, thorax- en mediastinale aandoeningen

:

- Astma, ernstig astma, bronchospasme, kortademigheid (ongewoon)

.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

400 mg ibuprofen, L-arginine, natriumbicarbonaat, crospovidon en magnesiumstearaat. De filmcoating bestaat uit hypromellose, sucrose, titaandioxide (E171) en macrogol 4000.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem nooit Spidifen 400 mg tabletten - Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of een van de andere componenten in Spidifen 400 mg tabletten.
Als u overgevoeligheidsreacties heeft gehad (bijv. astma-aanvallen, vernauwing van de luchtwegen door
krampen (bronchospasme), ontsteking van het neusslijmvlies (rinitis), uitslag na gebruik van ibuprofen of andere pijnstillers (NSAID's) zoals acetylsalicylzuur. Als u een voorgeschiedenis heeft van bloedingen of gastro-intestinale perforatie in verband met NSAID-therapie. Als u zweren of terugkerende bloedingen in de maag heeft of heeft gehad (twee of meer bekende ulceratieve of bloedende episodes). Als u andere bloedingen heeft gehad, zoals hersenbloeding of ulceratieve colitis (zweer in de dikke darm). Als u de neiging heeft om te bloeden. Als u lijdt aan een ernstige aandoening van uw nier- en/of leverfunctie. Als u meer dan 6 maanden zwanger bent (zie ook "Zwangerschap"). Als u ernstig hartfalen heeft (als uw hart niet genoeg pompt). Wees voorzichtig met Spidifen 400 mg tabletten:
Geneesmiddelen zoals Spidifen 400 mg tabletten kunnen geassocieerd worden met een licht verhoogd risico op een hartaanval ("hartaanval") of beroerte. Het
risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis en de duur van het gebruik van het geneesmiddel toeneemt. De aanbevolen dosis en duur van de behandeling niet overschrijden.

Als u hartproblemen heeft, een beroerte hebt gehad of denkt tot een risicogroep te behoren (bijvoorbeeld als uw bloeddruk hoog is, u

diabetes heeft, uw cholesterolgehalte hoog is of u rookt), praat dan met uw arts of apotheker voordat u medicijnen gebruikt. Het gebruik van Spidifen 400 mg tabletten gelijktijdig met andere NSAID's moet worden vermeden.
Bijwerkingen kunnen worden geminimaliseerd door het nemen van de laagste actieve dosis voor de kortst mogelijke tijd
om de symptomen onder controle te houden. Het gebruikelijke langdurige gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn en nierproblemen veroorzaken. Als u bejaard bent, omdat u een verhoogd risico op ongewenste effecten kunt lopen.
- Ernstige gastro-intestinale bijwerkingen (bloedingen, ulceratie en perforatie) zijn gemeld bij het gebruik van NSAID's op elk moment tijdens de behandeling. Als dergelijke ernstige gastro-intestinale aandoeningen optreden, raadpleeg dan onmiddellijk
uw arts. Als u een voorgeschiedenis van peptische zweren hebt, vooral als deze zijn gecompliceerd door bloedingen of perforatie, raadpleeg dan uw arts voordat u deze medicatie inneemt. -
Als u een voorgeschiedenis heeft van gastro-intestinale ziekten (ulceratieve colitis
, de ziekte van Crohn), kunnen deze verergeren. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als er buikklachten optreden. Als u stollingsproblemen of lever-, hart- of nierproblemen heeft. - Als
uw
bloeddruk hoog is of als u hartaandoeningen heeft, omdat vochtretentie en oedeem mogelijk zijn. Als

je astma hebt of

als

je

overgevoelig (allergisch) bent voor bepaalde stoffen, omdat Spidifen 400 mg tabletten spasmen in de bronchiën kunnen veroorzaken.

Als u een infectie heeft.

De

typische kenmerken van een infectie zoals pijn, zwelling en roodheid worden afgezwakt door de ontstekingsremmende eigenschappen van Spidifen 400

mg tabletten, zodat u een infectie minder snel opmerkt. Wees voorzichtig met dit effect.

Als u een ziekte heeft die gekenmerkt wordt door de vernietiging van

de vezels die de huid, organen en botten ondersteunen (collageenziekte zoals systemische lupus erythematosus). Als

u

lange tijd pijnstillers gebruikt, kunt u hoofdpijn en nierfalen ontwikkelen.

Als u zwanger wilt zijn, omdat er bewijs is dat NSAID's een afname van de vrouwelijke vruchtbaarheid kunnen veroorzaken door de ovulatie te beïnvloeden. Dit fenomeen is omkeerbaar wanneer de behandeling wordt stopgezet. Spidifen 400 mg tabletten

kunnen ontwerpproblemen veroorzaken. Als u overweegt zwanger te worden of moeite heeft om zwanger te worden, vertel het uw arts.

Als u

visieproblemen

ontwikkelt

tijdens het gebruik van dit product. Stop de behandeling en raadpleeg uw oogarts. Als een test van uw leverfunctie is gepland omdat NSAID's het resultaat kunnen beïnvloeden.
Als u een huidreactie ontwikkelt tijdens het gebruik. Stop de behandeling en raadpleeg uw arts
zodra er zich een uitslag, beschadiging van het slijmvlies of andere tekenen van overgevoeligheid voordoen.

Raadpleeg uw arts als een

van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of als ze in het verleden zijn geweest. Het nemen van andere medicijnen: Wat moet u vermijden bij het innemen van deze medicijnen?
Sommige antistollingsmiddelen (bijv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine), bepaalde antihypertensiva (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers, angiotensine II antagonisten) en zelfs sommige andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of beïnvloed worden.
Vraag
daarom altijd
medische hulp voordat u ibuprofen in combinatie met andere geneesmiddelen inneemt. De

hypotensieve effecten van ACE-bètablokkers en -remmers en sommige diuretica zoals furosemide en thiazide diuretica kunnen worden verminderd, zodat

extra

medicatie

of verhoogde doses van deze geneesmiddelen nodig kunnen zijn. De

vorming van maag-darmzweren kan worden bevorderd door het gelijktijdige gebruik van

corticosteroïdhormonen (corticosteroïden) (stoffen met een ontstekingsremmend effect).

Spidifen 400 mg tabletten kunnen het bloedniveau van digoxine (hartglycoside gebruikt

bij hartfalen of ritmestoornissen), fenytoïne (gebruikt bij

epilepsie) of lithium (stof gebruikt bij diverse

psychische

aandoeningen

) verhogen. Spidifen 400 mg tabletten kunnen daardoor hun bijwerkingen versterken. Het

risico op maagzweren of bloedingen kan toenemen wanneer Spidifen 400 mg tabletten en

andere NSAID's zoals acetylsalicylzuur en adrenale corticosteroïden

gelijktijdig worden gebruikt

.

Spidifen 400 mg tabletten kunnen het bloedniveau van

methotrexaat (gebruikt voor bepaalde reumatische aandoeningen en tumoren)

verhogen

.

Gelijktijdig gebruik met stollingsremmende stoffen (aspirine, ticlopidine, clopidogrel

, dipyridamol) kan het risico van gastro-intestinale bloedingen verhogen.

Gelijktijdig gebruik met selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's zoals fluoxetine, paroxetine en sertraline

) kan ook het risico op gastro-intestinale bloedingen verhogen. Het

gelijktijdige gebruik van zidovudine (antivirale drug) kan het risico van bloedingen in weefsels (hematoom)

of gewrichten (hemarthrose) bij sommige HIV-positieve patiënten

verhogen

. Het

gelijktijdige gebruik van Spidifen 400 mg tabletten en tacrolimus (een stof die

in transplantaties wordt gebruikt) kan de niertoxiciteit verhogen.

Spidifen 400 mg tabletten kunnen het effect van orale hypoglycemische middelen en insuline (gebruikt

bij diabetes) versterken. Het kan nodig zijn de dosis aan te passen.

Spidifen 400 mg

tabletten kunnen de laboratoriumresultaten beïnvloeden.

Gelijktijdig gebruik met lage doses acetylsalicylzuur (om de vorming van bloedstolsels in de vaten

te voorkomen) kan de effecten van acetylsalicylzuur verminderen. Als

u andere medicijnen gebruikt of recentelijk heeft gebruikt, inclusief receptvrije medicijnen

, praat dan met uw arts of apotheker. Levensmiddelen en dranken:
De
tablet moet worden ingenomen met een glas water (200 ml).

Als u een gevoelige maag heeft, is het aan

te raden om Spidifen 400 mg tabletten met voedsel in te nemen. Zwangerschap en borstvoeding:
Als u zwanger bent, zwanger wilt zijn of borstvoeding wilt geven, vraag uw arts of
apotheker om advies voordat u medicijnen inneemt. Zwangerschap: Als
u zwanger bent, informeer dan uw arts of apotheker, omdat Spidifen 400 mg tabletten mogelijk niet geschikt zijn voor u. U kunt Spidifen 400 mg tabletten alleen gebruiken tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap na overleg met uw arts en alleen wanneer het
echt nodig is.

Spidifen 400 mg tabletten mogen in geen geval worden ingenomen gedurende

de laatste

3

maanden van de zwangerschap.

Als u zwanger wordt tijdens de behandeling met Spidifen 400 mg tabletten

, raadpleeg dan uw arts. Borstvoeding:
Kleine hoeveelheden ibuprofen kunnen worden gevonden in moedermelk, het is onwaarschijnlijk dat deze hoeveelheid enig
effect zal hebben op het kind. Het is

niet nodig om de borstvoeding te staken tijdens de korte termijn behandeling met Spidifen 400 mg tablet in de

aanbevolen dosis.

Rijden en

machines

bedienen

:

Als u zich duizelig voelt of hoofdpijn heeft na het innemen van Sipidifen 400 mg tabletten, rijd of gebruik geen machines totdat u

zich weer beter voelt.

Belangrijke informatie over sommige bestanddelen van Spidifen 400 mg tabletten

:

Spidifen 400 mg tabletten bevatten sucrose. Elke filmomhulde tablet bevat 16,7 mg sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan contact met hem of haar op voordat u dit

geneesmiddel inneemt.

Spidifen 400 mg tabletten bevatten 82,7 mg natrium per dosis. Hiermee moet rekening worden gehouden bij patiënten met een natriumarm dieet.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Spidifen
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Menstruatiepijn, Ontsteking, Pijn, Koorts, Tandpijn
Cat Keyword Vakantie, Wintervakantie
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? not available
Zonder suiker? not available

Spidifen 400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Spidifen 400mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
 • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
 • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
 • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
 • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
 • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek