Transityl instant 2mg Smelttabletten 30 stuks

Smelttabletten 30 stuks
8,91
8,91
Op voorraad
Geneesmiddel tegen diarree op basis van loperamide 2mg.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

TRANSITYL INSTANT 2 mg orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op
de tong te leggen en met het speeksel door te slikken.
TRANSITYL INSTANT 2 mg is een snel werkend middel tegen diarree.
TRANSITYL INSTANT 2 mg is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling
optredende of langdurige diarree. TRANSITYL INSTANT 2mg kan aanbevolen worden bij
reizigersdiarree.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Stop de behandeling met TRANSITYL INSTANT 2 mg en raadpleeg uw arts indien de volgende
verschijnselen zich voordoen:

Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en anafylactoïde
reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam)

Zenuwstelselaandoeningen

Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning, coördinatieafwijkingen

Maagdarmstelselaandoeningen

Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik

Huid- en onderhuidaandoeningen

Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid, vorming
van blaren en loskomen van de opperhuid (Bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-syndroom, Lyellsyndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk

De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische
ziektetekens van diarree:

Zenuwstelselaandoeningen
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid

Oogaandoeningen
Vernauwing van de pupil

Maagdarmstelselaandoeningen
Constipatie, misselijkheid, winderigheid, buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in de
bovenbuik, braken, dyspepsie

Huid- en onderhuidaandoeningen

Huiduitslag

Nier- en urinewegaandoeningen

Urineretentie

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vermoeidheid

Bij het gebruik van TRANSITYL INSTANT 2 mg orodispergeerbare tabletten kan onmiddellijk na
inname een brandend of prikkelend gevoel op de tong optreden dat snel weer verdwijnt.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts,ofapotheker of verpleegkundige.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stoff in dit middel is loperamidehydrochloride
- De andere stoffen in dit middel zijn lactose monohydraat, mannitol, sucralose, aroma “citroen”,
aroma “kers”, levomenthol, crospovidone, magnesiumstearaat.

Hoe ziet TRANSITYL INSTANT 2 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte en ronde orodispergeerbare tabletten in PVC/Al blisterverpakkingen, in kartonnen dozen met
10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 orodispergeerbare tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride of voor één van de andere
bestanddelen van TRANSITYL INSTANT 2 mg;
- bij kinderen onder de 6 jaar;
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De
toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling;
- bij verschillende vormen van dikke-darmontsteking (b.v. ulceratieve colitis of pseudomembraneuze
colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica);
- bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door invasieve
organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter;
- als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts,ofapothekerof verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.
- In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen en bejaarden) er eerst voor zorgen
dat voldoende vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel moeten
drinken. Vraag uw arts of apotheker welke dranken (b.v. orale rehydratiezouten) u daarvoor het
best gebruikt;
- Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de toediening van
TRANSITYL INSTANT 2 mg stopzetten en uw arts raadplegen;
- Als u AIDS heeft en voor diarree behandeld wordt met TRANSITYL INSTANT 2 mg. Bij de
eerste tekenen van buikzwelling moet u stoppen met de inname van TRANSITYL INSTANT 2
mg en uw arts raadplegen.
- Indien u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker; in dat geval kan medisch
toezicht nodig zijn;
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nogandere
geneesmiddelen” te lezen.
Bewaar TRANSITYL INSTANT 2 mg steeds buiten het bereik van kinderen.
Hoewel TRANSITYL INSTANT 2 mg de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar
mogelijk, moet ook de oorzaak zelf worden behandeld.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u een van de onderstaande geneesmiddelen inneemt:

geneesmiddelen die de activiteit van maag en darmen vertragen (bv. anticholinergica), omdat ze
het effect van TRANSITYL INSTANT 2 mg kunnen versterken.
- ritonavir (behandelen van aids)
- kinidine (behandelen van hartritmestoornissen)
- oraal desmopressine (behandelen van urine incontinentie)
- itraconazole of ketoconazole (behandelen van schimmelinfecties)
- gemfibrozil (om cholesterol te verlagen)

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van TRANSITYL INSTANT 2 mg gedurende de
zwangerschap, vooral tijdens de eerste drie maanden.
U kunt beter geen TRANSITYL INSTANT 2 mg gebruiken in de periode waarin u borstvoeding
geeft, omdat kleine hoeveelheden TRANSITYL INSTANT 2 mg in de moedermelk kunnen
terechtkomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het raadzaam
voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.

TRANSITYL INSTANT 2 mg bevat lactose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Transityl
Aflevervorm Smelttabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree
Effect Diarree behandelen
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Loperamide
Keyword Diarree
Generisch middel? not available

Transityl instant 2mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek