Voltaren Emulgel 1% Gel 120g

Gel 120g
17,99
17,99
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van natriumdiclofenac, voor uitwendig gebruik als behandeling van reumapijnen en van ontstekingen van spieren en gewrichten na kwetsuren. Voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Voltaren Emulgel is een geneesmiddel voor uitwendig gebruik als behandeling van reuma en
van ontstekingen na kwetsuren.
Voltaren Emulgel wordt gebruikt bij volwassenen en adolescenten van 14 jaar en ouder:
voor de plaatselijke behandeling van: ontstekingen na kwetsuren van pezen,
gewrichtsbanden, spieren en gewrichten.
Voltaren Emulgel wordt gebruikt bij enkel volwassenen (18 jaar en ouder):
voor sommige vormen van reuma (behoort tot de bevoegdheid van de arts).
Een behandeling met Voltaren Emulgel werkt hoofdzakelijk op de symptomen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen omvatten milde en voorbijgaande huidreacties op de plaats van aanbrengen. In
heel zeldzame gevallen kunnen allergische reacties optreden.
De frequenties aan bijwerkingen worden als volgt gerangschikt:
vaak (>1/100, <1/10) (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op 100);
soms (>1/1 000, <1/100) (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op 1.000);
zelden (>1/10 000, <1/1 000) (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op 10.000);
zeer zelden (<1/10 000 met inbegrip van geïsoleerde gevallen) (komt voor bij minder dan 1
patiënt op 10.000);
niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Infecties en parasitaire aandoeningen:
Zeer zelden: huiduitslag met puisten
Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden: lokale (waaronder netelroos) en algemene overgevoeligheidsreacties
(angioneurotisch oedeem, bronchospasmen)
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
Zeer zelden: astma
Huid- en onderhuidaandoeningen:
Vaak: huiduitslag, eczeem, roodheid (erytheem), huidontsteking, jeuk
Zelden: huidontsteking met blaarvorming
Zeer zelden: lichtovergevoeligheid
Na langdurig gebruik op grote huidoppervlakten, kan men het risico van verschijning van
volgende algemene bijwerkingen niet uitsluiten:
Maagdarmstelselaandoeningen:
Maagpijn, misselijkheid en braken, diarree, maag- en darmzweer, zwarte stoelgang
Zenuwstelselaandoeningen:
Hoofdpijn, duizeligheid
Zeer zelden: vermoeidheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid
Lever- en galaandoeningen:
Stijging van bepaalde enzymen (transaminases)
Zeer zelden: geelzucht, leverontsteking
Nier- en urinewegaandoeningen:
Zeer zelden: bepaalde nieraandoeningen (nierinsufficiëntie en nefrotisch syndroom)
Hartaandoeningen:
Waterophoping (perifeer oedeem) en aanvallen van hoge bloeddruk
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
Zeer zeldzame gevallen van ernstige bloedafwijkingen
Algemene aandoeningen:
Gevoel van onwelzijn
Zoals op elke stof die op de huid wordt aangebracht, is op elk bestanddeel van Voltaren
Emulgel een overgevoeligheidsreactie mogelijk.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is: 1 g natriumdiclofenac (in de vorm van
diethylammonium diclofenac) voor 100 g gel.
- De andere stoffen in dit middel zijn: diethylamine, carbomeer 974 P, cetomacrogol
1000, Cetiol LC (cocoyl caprylocapraat), isopropanol, vloeibare paraffine, parfum
crème 45 Givaudan (derog. 42/994, 41/347), propyleenglycol, gezuiverd water.
Drijfgas spuitbus : stikstof.

Hoe ziet Voltaren Emulgel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Gel in aluminium tube van 10, 50 en 100 g, of in tube uit gelamineerde aluminium van 20, 30,
50, 60, 100, 120, 150 en 180 g, of in spuitbus van 50, 75 en 100 ml.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- Als u allergisch bent voor het werkzame bestanddeel of voor andere geneesmiddelen
gebruikt bij behandeling van reuma;
- Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Als de inname van producten tegen reuma bij u aanleiding heeft gegeven tot een
astma-aanval, huiduitslag of ontsteking van de neusholte (rhinitis);
- Als u een maag- of darmzweer heeft, vermijd langdurige behandeling op uitgestrekte
huidzones;
- Niet gebruiken op een beschadigde huid;
- Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap;
- Bij kinderen jonger dan 14 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.
- Enkel aanbrengen op een intacte huid (niet op wonden). Stop de behandeling als er zich
een huiduitslag ontwikkelt na aanbrengen van het geneesmiddel;
- Niet aanbrengen op grote huidoppervlakken of gedurende een langere periode, tenzij
onder medisch advies;
- Niet aanbrengen in de ogen of op slijmvliezen. Was uw handen na gebruik;
- Niet inslikken;
- Niet gebruiken onder een afsluitend verband.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.

Kinderen en adolescenten (jonger dan 14 jaar)
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de werkzaamheid en veiligheid bij kinderen en
adolescenten jonger dan 14 jaar (zie rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).
Bij adolescenten van 14 jaar en ouder:
Het is aangeraden dat de patiënt of de ouders van de adolescent een arts
raadpleegt/raadplegen als dit geneesmiddel langer dan 1 week nodig is om de pijn te
verlichten of als de symptomen verergeren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Voltaren Emulgel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen zijn bij behandeling met Voltaren Emulgel
onwaarschijnlijk. Gebruik Voltaren Emulgel niet in combinatie met andere zalven.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Voltaren Emulgel mag niet gebruikt worden gedurende de laatste 3 maanden van de
zwangerschap, aangezien het uw ongeboren baby kan schaden of problemen kan geven bij
de bevalling. Voltaren Emulgel mag enkel onder medisch toezicht gebruikt worden tijdens de
eerste 6 maanden van de zwangerschap en daarbij moet de dosering zo laag mogelijk en de
behandelingsduur zo kort mogelijk worden gehouden.
Borstvoeding:
Voltaren Emulgel mag enkel onder medisch toezicht gebruikt worden tijdens de
borstvoeding, gezien diclofenac overgaat in de moedermelk in kleine hoeveelheden. Voltaren
Emulgel mag echter niet aangebracht worden op de borsten van moeders die borstvoeding
geven of ergens anders op grote huidoppervlakken of gedurende een langere periode.
Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie als u zwanger bent of borstvoeding
geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen effecten beschreven.

Voltaren Emulgel bevat propyleenglycol, dit kan huidreacties veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Voltaren
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Effect Ontstekingsremmend, Ontzwellend, Pijnstillend
Bevat Natriumdiclofenac
Aangewezen bij Kneuzing, Ontsteking, Verstuiking, Zwelling
Keyword Ontzwellend
Geeft warmte? not available

Voltaren Emulgel 1% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek