02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Xylocaine 10% Spray 50ml

Spray 50ml
21,95
Op voorraad
21,95
Geneesmiddel op basis van xylocaïne in de vorm van een spray werkt plaatselijk verdovend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Het is een lokaal anestheticum van de amide-groep.
· XYLOCAINE 10% is aangewezen bij alle gevallen waar een snelle en doeltreffende
anesthesie van de slijmvliezen vereist is, vooral in de anesthesie (b.v. voor een intubatie), in
de otorhinolaryngologie, in de verloskunde, in de mondchirurgie en in de traumatologie

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan XYLOCAINE 10%, spray oplossing bijwerkingen hebben, al krijgt
niet iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen van XYLOCAINE 10% zijn zeldzaam en zijn in de meeste gevallen het gevolg van
een overmatige dosis of een te snelle absorptie waardoor te hoge plasmaconcentraties ontstaan.
Deze effecten zijn van systemische aard en doen zich voor ter hoogte van het centraal
zenuwstelsel (CZS) en/of het cardiovasculair systeem.
In zeldzame gevallen kunnen reacties worden gezien tengevolge van overgevoeligheid,
aangeboren overgevoeligheid of een verminderde tolerantie bij de patiënt.
Ter hoogte van het CZS kunnen reacties van stimulatie en/of depressie worden waargenomen,
gekenmerkt door: nervositeit, duizeligheid, gezichtsstoornissen en beven, gevolgd door
slaperigheid, stuipen, bewustzijnsverlies en in bepaalde gevallen ademhalingsstilstand.
De toxische effecten op het cardiovasculair systeem komen doorgaans tot uiting als lage
bloeddruk, onderdrukking van de hartspier, vertraagde hartslag en in bepaalde gevallen
hartstilstand. De belangrijkste risicogroepen zijn zeer gevoelige individu’s, patiënten met een
verminderde leverfunctie, met acidose en met epilepsie.
In uiterst zeldzame gevallen (< 0,1 %) leidt het gebruik van lokale anesthetica tot allergische
reacties zoals huiduitslag, netelroos en oedeem (in de meest ernstige gevallen gaande tot
anafylactische shock). Geen enkele ernstige allergische reactie werd gemeld bij gebruik van
XYLOCAINE 10%.
Bij intubatie werd melding gemaakt van gevallen van omkeerbare irritatie van de keel, heesheid
en stemverlies.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in XYLOCAINE 10%, spray oplossing?
- De werkzame stof in XYLOCAINE 10%, spray oplossing is lidocaïne. XYLOCAINE 10%
bevat 5 g lidocaïne in 50 ml oplossing.
- De andere stoffen in XYLOCAINE 10%, spray oplossing zijn ethanol 96 %, polyethyleenglycol
400, bananenessence, menthol, saccharine en gezuiverd water.

Hoe ziet XYLOCAINE 10%, spray oplossing eruit en en hoeveel zit er in een verpakking?
XYLOCAINE 10% is een spray oplossing voor uitwendig gebruik.
Verstuiver (met pomp) met 50 ml oplossing.
De verpakking bevat een plastieken korte tuit.
De korte tuiten kunnen gedurende 5 minuten in water gekookt worden of gedurende 20 minuten
in de autoclaaf bij 120°C worden geplaatst.
Lange steriele plastieken tuiten voor éénmalig gebruik zijn apart verkrijgbaar. Deze mogen niet
gekookt of geautoclaveerd worden.
Lange en korte steriele tuiten zijn apart verkrijgbaar in verpakkingen van 50.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u XYLOCAINE 10%, spray oplossing niet gebruiken?
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzaam bestanddeel, voor lokale
anesthetica van de amide-groep of voor één van de andere bestanddelen van XYLOCAINE
10%, spray oplossing;
- bij shock of hartblok;
- in de ogen. Indien dit ongewild toch gebeurt, spoel dan onmiddellijk uw ogen overvloedig
met water of contacteer uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met XYLOCAINE 10%, spray oplossing?
· Zoals voor alle lokale anesthetica verdient het aanbeveling een reanimatieuitrusting bij de
hand te hebben evenals de in geval van een urgentie nodige geneesmiddelen.
· Het verdient aanbeveling de laagste dosis te gebruiken waarmee een voldoende anesthesie
kan worden bereikt teneinde te hoge plasmaconcentraties en het gevaar voor bijwerkingen te
vermijden.
· De dosis moet aangepast worden in functie van het lichaamsgewicht, de leeftijd en de fysieke
toestand van de patiënt. De doses moeten worden verminderd bij bejaarde of ernstig zieke
patiënten, evenals bij kinderen.
· De arts dient bijzonder oplettend te zijn bij patiënten met hart-, nier- of leveraandoeningen,
bij epilepsiepatiënten en bij geparalyseerde patiënten.
· Voorzorgen moeten worden genomen bij gebruik van XYLOCAINE 10% op ernstig
verwonde of geïnfecteerde zones.
· Het gebruik van topische anesthetica in de orofarynx kan interfereren met het slikken en kan
tot aspiratie leiden. De verdoving van de tong of van het mondslijmvlies kan het gevaar voor
verwonding door bijten vergroten.
· Patiënten die behandeld worden met anti-aritmica van klasse III (b.v. amiodarone) moeten
onder toezicht en ECG-monitoring geplaatst worden, aangezien de effecten ter hoogte van het
hart elkaar kunnen versterken.
· Contact met de ogen moet worden vermeden.
· Hoge doseringen of korte intervallen tussen doseringen kunnen leiden tot hoge
plasmaconcentraties en tot ernstige bijwerkingen. Absorptie vanuit de slijmvliezen is variabel
maar vooral hoog vanuit de bronchusboom. Toediening in deze gebieden kan daarom leiden
tot snelstijgende of te hoge plasmaconcentraties, met een verhoogd risico op toxische
effecten, zoals convulsies. Lidocaïne spray oplossing moet daarom met voorzichtigheid
gebruikt worden bij patiënten met wonden of beschadigde slijmvliezen in het gebied waar de
spray wordt toegepast. Toepassing op beschadigde slijmvliezen leidt tot verhoogde
systemische absorptie. Bij de behandeling van ernstige bijwerkingen kunnen reanimatieapparatuur,
toediening van zuurstof en andere levensreddende geneesmiddelen nodig zijn.
· XYLOCAINE 10% spray oplossing dient niet te worden aangebracht op de manchetten van
endotracheale tubes (ETT) die van plastic zijn gemaakt. Als lidocaïnebase in contact komt
met de manchetten van endotracheale tubes, al dan niet in PVC, kan het de manchet
beschadigen. Deze beschadigingen worden omschreven als speldengaatjes die lekkage
kunnen veroorzaken, waardoor de druk in de manchet lager kan worden.
· XYLOCAINE 10% spray oplossing is mogelijk porfyrinogeen, en moet alleen worden
voorgeschreven bij patienten met acute porfyrie bij sterke of dringende indicaties. Voor alle
porfyrie patiënten dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden getroffen.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast XYLOCAINE 10% nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Met hoge doses XYLOCAINE 10% moet het gevaar voor systemische toxiciteit worden
overwogen bij patiënten die behandeld worden met andere lokale anesthetica of met substanties
met een structuur die verwant is aan lokale anesthetica, b.v. mexiletine en tocaïnide.
Specifieke interactie-studies met lidocaïne en anti-aritmica van klasse III (b.v. amiodarone)
werden niet uitgevoerd, maar het wordt aangeraden om voorzichtig te zijn bij deze combinatie
(zie ook “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met XYLOCAINE 10%?”).
Geneesmiddelen die de klaring van lidocaïne verminderen (b.v. cimetidine, propranolol en
nadolol) kunnen onderliggende toxische plasmaconcentraties teweegbrengen bij hoge herhaalde
dosissen lidocaïne gedurende lange periodes. Daarom zijn dusdanige interacties van geen klinisch
belang tijdens een korte behandeling met lidocaïne (b.v. XYLOCAINE 10% spray oplossing) aan
de aanbevolen dosissen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt
Zwangerschap
Geen enkele specifieke verstoring van de voortplantingsfunctie werd gemeld.
Er werd geen toename van de frequentie van misvormingen vastgesteld.
Borstvoeding
Zoals andere lokale anesthetica kan ook lidocaïne in de moedermelk uitgescheiden worden, maar
in zo lage hoeveelheden dat er doorgaans geen gevaar is voor de pasgeborene.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Afhankelijk van de toegediende dosis kunnen lokale anesthetica de mentale functies lichtjes
aantasten en de motoriek en de coördinatie tijdelijk wijzigen.

Stoffen in XYLOCAINE 10%, spray oplossing waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Xylocaine
Aflevervorm Spray
Type product Geneesmiddel
Effect Verdovend
Aangewezen bij Kleine ingrepen, Andere indicaties, Sonde, Stoma
Generisch middel? not available

Xylocaine 10% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Xylocaine 10%

Xylocaïne zalf is een lokale pijnstillende zalf. De efficiëntie van de pijnstilling voor het plaatsen van een tattoo is onder andere afhankelijk van de grootte van de tattoo. Daarnaast is de pijnstilling beperkt in sterkte en tijd waardoor het plaatsen van een tattoo niet volledig pijnloos zal zijn. Daarnaast kan een pijnstillende zalf of crème een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van je tattoo. 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek