02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Xylocaine 2% gel Gel 10x30g

Gel 10x30g
37,21
Op voorraad
37,21
Lokaal verdovend geneesmiddel op basis van lidocaïne in de vorm van een gel. Wordt gebruikt bij een diepe en langdurige anesthesie van de urethra.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Xylocaine 2% Gel (in tube) is bij volwassenen en kinderen van alle leeftijden aangewezen in gevallen waar een doeltreffende, diepe en langdurige verdoving (anesthesie) van de urinebuis (urethra) gewenst is: 
- inbrengen van een slangetje (catheterisatie), 
- onderzoek door middel van een sonde (exploratie door sondering), 
- inwendig onderzoek van de urinebuis en de blaas (cystoscopie). 

Xylocaine 2% Gel (in tube) is bij volwassenen en kinderen van alle leeftijden eveneens aangewezen als plaatselijk verdovingsmiddel (oppervlakte-anestheticum) en glijmiddel (lubricant) voor: 
- neus- en keelholtes (nasale en faryngeale holtes) tijdens kijkonderzoeken van de maag (gastroscopie) of de luchtwegen (bronchoscopie), 
- inwendig onderzoek van de anus (proctoscopie) en/of van de binnenkant van het uiteinde van de darmen (rectoscopie), 
- bij het aanbrengen van een beademingsbuis (tracheale intubatie). 

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts ofapotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts ofapotheker.


Xylocaine 2% Gel (in tube) biedt een snelle en diepe verdoving (anesthesie) van de slijmvliezen, meteen effectieve en langdurige verdoving van ongeveer 20 tot 30 minuten. De verdoving treedt meestalbinnen 5 minuten in, afhankelijk van het toepassingsgebied. 

Zoals voor elk lokaal verdovingsmiddel, hangen de veiligheid en werkzaamheid van de werkzamestof, lidocaïne, af van een juiste dosering, een correcte toedieningstechniek, adequate voorzorgen envoorzieningen voor noodgevallen. 

De hiernavolgende doseringsaanbevelingen dienen als handleiding. De ervaring van de arts en kennisvan de fysieke toestand van de patiënt zijn belangrijk bij het berekenen van de vereiste dosering. 

Gebruik bij kinderen 

Bij kinderen jonger dan 12 jaar is de maximale dosis 6 mg per kilogram lichaamsgewicht.Kinderen ouder dan 12 jaar dienen doseringen te krijgen die zijn aangepast aan hun leeftijd engewicht. 
Er mogen aan kinderen maximaal 4 doses worden gegeven over een periode van 24 uur.

Volwassenen 

De absorptie van Xylocaine doorheen de slijmvliezen is wisselend. Ze is vooral hoog in delen van delongen (bronchiaalboom) en lager in de neus-keelholte (nasofarynx). Xylocaine 2% Gel (in tube) kanin de intacte urinebuis (urethra) en blaas tot een dosis van 800 mg gebruikt worden zonder dat debloedwaarden giftige waarden aannemen. 
Als u uitgeput of acuut ziek bent of een bloedvergiftiging hebt, moeten de doses aangepast worden aanuw leeftijd, gewicht en lichamelijke toestand. 

Verdoving van de urinebuis (urethrale anesthesie)
 
Bij de man: 
Het plastieken buisje (canule) op de tube schroeven. De canule in de urinebuis (urethra) brengen. Metde ene hand de tube vasthouden en het uiteinde in de urinebuis fixeren terwijl de penis achter de glanstussen de wijsvinger en de middelvinger wordt vastgehouden. De gel indruppelen (instilleren) doormet de andere hand op de tube te drukken. 
- Voor het inbrengen van een slangetje (catheterisatie) dient 10 tot 20 gram gel te wordeningedruppeld. Doorgaans wordt binnen enkele minuten een voldoende verdoving verkregen. 
- Voor het inbrengen van een sonde (sondages) of het uitvoeren van een inwendig onderzoek vande plasbuis en de blaas (cystoscopie) wordt de gel ingedruppeld tot u een zekere spanning voeltof tot ongeveer 10-15 gram werd ingebracht. Vervolgens wordt gedurende enkele minuten eenpenisklem achter de glans aangebracht, waarna, zo nodig, nog 5-10 gram wordt ingedruppeld. 

Bij de vrouw: 
Doorgaans volstaat 5-10 gram. Het is eveneens mogelijk de gel met een tampon in te brengen. Naenkele minuten wordt een voldoende verdoving (anesthesie) verkregen. 
Opmerking:De hierboven aangegeven doseringen voor anesthesie van de urinebuis (5-10-20 g, dit is 100-200-400mg lidocaïnehydrochloride) komen overeen met ongeveer 3-6 mg per kilogram lichaamsgewicht engelden voor volwassenen. Bij bejaarde of ernstig zieke personen, evenals bij kinderen, moet de dosisverminderd worden naargelang van de omstandigheden. Na gebruik dienen de canule en de rest vande gel te worden weggeworpen. 

Inwendig onderzoek (endoscopie)
De indruppeling van 10 tot 20 gram is aangeraden voor een adequate pijnstilling (analgesie) en eenkleine hoeveelheid mag aangebracht worden op het instrument. Wanneer het gebruikt wordt metandere producten op basis van lidocaïne (bijvoorbeeld bij bronchoscopie) mag de totale dosis 400 mgniet overschrijden.

Inwendig onderzoek van de anus (proctoscopie) en van de binnenkant van het uiteinde van de darmen(rectoscopie) 
Tot 20 gram mag gebruikt worden bij anale en rectale procedures. De totale dosis mag 400 mglidocaïne niet overschrijden. 

Glijmiddel voor het inbrengen van een beademingsbuis (lubricatie voor endotracheale intubatie) 
Breng, vóór de plaatsing, 2 gram Xylocaine 2% Gel (in tube) aan op het oppervlak van debeademingsbuis (endotracheale tube). Pas hierbij op dat de Xylocaine niet aan de binnenkant van debeademingsbuis komt.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmeete maken. 
Bijwerkingen van Xylocaine 2% Gel (in tube) zijn zeldzaam en zijn in de meeste gevallen het gevolgvan een overmatige dosis of een te snelle absorptie: 
- Centraal zenuwstelsel: stimulatie en/of depressie, gekenmerkt door: nervositeit, duizeligheid,gezichtsstoornissen en beven, gevolgd door slaperigheid, stuipen, bewustzijnsverlies en inbepaalde gevallen ademhalingsstilstand. 
- Cardiovasculair systeem: lage bloeddruk, onderdrukking van de hartspier, vertraagde hartslag enin bepaalde gevallen hartstilstand. De belangrijkste risicogroepen zijn zeer gevoeligeindividuen, patiënten met een verminderde leverfunctie, met een verzuring van het bloed(acidose) en met epilepsie. 
- In zeldzame gevallen kunnen reacties worden gezien tengevolge van overgevoeligheid,aangeboren overgevoeligheid of een verminderde tolerantie bij de patiënt. 
- In zeldzame gevallen (< 0,1%) leidt het gebruik van lokale verdovingsmiddelen tot allergischereacties zoals huiduitslag, netelroos en vochtophoping (oedeem) (in de meest ernstige gevallengaande tot een ernstige allergische reactie (anafylactische shock)). 
- Na het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in tube) als glijmiddel voor een beademingsbuis(endotracheale tube) kan keelpijn optreden. 

Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Ditgeldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ookrechtstreeks melden via het nationale meldsysteem (zie onderstaande details). Door bijwerkingen temelden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Xylocaine 2% Gel (in tube) is een lokaal verdovingsmiddel (anestheticum van de amide-groep). 

- De werkzame stof in Xylocaine 2% Gel (in tube) is lidocaïnehydrochloride. 1 gram gel bevat 20mg anhydrisch lidocaïne hydrochloride. 
- De andere stoffen in Xylocaine 2% Gel (in tube) zijn hypromellose 2910,methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, natriumhydroxide/zoutzuur,gezuiverd water. 

Hoe ziet Xylocaine 2% Gel (in tube) eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Xylocaine 2% Gel (in tube) is een gel voor urethraal gebruik.Eén tube bevat 30 g Xylocaine 2% Gel en is verpakt in dozen van 1 en 10 tubes.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Xylocaine 2% Gel (in tube) niet gebruiken? 
- U bent allergisch voor lokale verdovingsmiddelen van dezelfde groep (anesthetica van deamide-groep) of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- U bent overgevoelig voor de stoffen methyl- en/of propylparahydroxybenzoaat(methyl-/propylparabeen), of voor hun metaboliet para-aminobenzoëzuur (PABA). 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Xylocaine 2% gel (in tube)? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
- De dosis moet worden aangepast bij kinderen die ouder dan 12 jaar zijn en minder dan 25 kgwegen. De doses worden aangepast aan hun gewicht en toestand. 
- Als de keel verdoofd werd met Xylocaine 2% Gel kunt u beter niet eten of drinken voordat deverdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op uw tong of wang bijten zolang demondholte nog verdoofd is. 
- Als u Xylocaine 2% Gel op zwaar beschadigde of geïnfecteerde zones wilt gebruiken. 
- Uiterste voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hart- en vaatziektes (cardiovasculaireaandoeningen), epilepsie en leverstoornissen. 

Bepaalde patiënten dienen van dichtbij gevolgd te worden: 
- Patiënten die een bepaalde vorm van een hartritmestoornis hebben(volledig of partieel cardiaal blok).
- Patiënten die bejaard of in een slechte algemene toestand zijn. 
- Patiënten die een ernstige nieraandoening (nierinsufficiëntie) hebben. 
- Patiënten die een gevorderd leverlijden hebben. 
- Patiënten die behandeld worden met medicijnen tegen eenonregelmatig hartritme (anti-aritmica van klasse III (bv. amiodarone)). 
- Patiënten die een ziekte hebben die berust op een stoornis in deaanmaak van de rode bloedkleurstof (acute porfyrie). 
- Wees voorzichtig als u dit middel op beschadigde slijmvliezen aanbrengt of een bloedvergiftiginghebt. 
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek “Gebruikt u nog anderegeneesmiddelen?” te lezen. 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat inhet verleden is geweest.

 Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Xylocaine 2% Gel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan ofbestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel datdan uw arts of apotheker. 
Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodigheeft.
 - Voorzichtigheid is geboden als u dit middel met andere lokale verdovingsmiddelen of metsubstanties met een aan lokale anesthetica verwante structuur gebruikt, er bestaat gevaar opvergiftiging bij gebruik van hoge doses Xylocaine 2% Gel (in tube). 
- Wees voorzichtig als u bepaalde lokale verdovingsmiddelen (lidocaïne) en/of middelen tegenhartritmestoornissen (anti-aritmica van klasse III (bijvoorbeeld amiodarone)) gebruikt. 
- Bepaalde geneesmiddelen tegen maagzuur of hoge bloeddruk (bijvoorbeeld cimetidine,propranolol en nadolol) mogen gebruikt worden mits de behandeling met lidocaïne van korteduur is en u zich aan de aanbevolen dosissen houdt. 

Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Als de keel verdoofd werd met Xylocaine 2% Gel (in tube) kunt u beter niet eten of drinken voordat deverdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op uw tong of wang bijten zolang demondholte nog verdoofd is. 

Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dancontact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Zwangerschap 
Indien u zwanger bent, moet u altijd heel voorzichtig zijn met het gebruik van medicijnen. Er zijn geenaanwijzingen dat het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in tube) schadelijk zou kunnen zijn tijdens dezwangerschap. 

Borstvoeding 
Een van de werkzame stoffen in dit middel, lidocaïne, wordt via de moedermelk doorgegeven. Het isweinig waarschijnlijk dat dit de zuigeling kan beïnvloeden. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Lokale verdovingsmiddelen kunnen de mentale functies licht beïnvloeden en de beweging encoördinatie tijdelijk wijzigen. Dit effect hangt af van de dosis. Houd daar rekening mee als u eenvoertuig wilt besturen of machines wilt bedienen. 

Xylocaine 2% Gel (in tube) bevat methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaatXylocaine 2% Gel (in tube) bevat methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat(parabenen) als bewaarmiddel. Deze kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Xylocaine
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Effect Verdovend
Aangewezen bij Kleine ingrepen, Andere indicaties, Sonde, Stoma
Keyword Katheter, Lokaal verdovend
Generisch middel? not available

Xylocaine 2% gel is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek