02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Xylocaine 2% + spuit Gel 10x10g

Gel 10x10g
21,45
Op voorraad
21,45
Lokaal verdovend geneesmiddel op basis van lidocaïne in de vorm van een gel, voorgevuld in een spuit. Wordt gebruikt bij een diepe en langdurige anesthesie van de urethra.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) is aangewezen in gevallen waar een doeltreffende, diepe en
langdurige anesthesie van de urethra gewenst is: catheterisatie, exploratie door sondering,
cystoscopie.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Xylocaine 2% Gel (in spuit) biedt een snelle en diepe anesthesie van de slijmvliezen, met een effectieve en langdurige (ongeveer 20 tot 30 minuten) verdoving. Verdoving treedt meestal binnen 5 minuten in, afhankelijk van het toepassingsgebied. Zoals voor elk lokaal verdovingsmiddel, hangen de veiligheid en werkzaamheid van de werkzame stof, lidocaïne, af van een juiste dosering, een correcte toedieningstechniek, adequate voorzorgen en voorzieningen voor noodgevallen.
De hierna volgende doseringsaanbevelingen dienen als handleiding. De ervaring van de arts en kennis van de fysieke toestand van de patiënt zijn belangrijk bij het berekenen van de vereiste dosering.

Gebruik bij kinderen
Bij kinderen jonger dan 12 jaar is de maximale dosis 6 mg per kilogram lichaamsgewicht.Kinderen ouder dan 12 jaar dienen doseringen te krijgen die zijn aangepast aan hun leeftijd en gewicht. Er mogen aan kinderen maximaal 4 doses worden gegeven over een periode van 24 uur.

Volwassenen
De absorptie van Xylocaine 2% Gel doorheen de slijmvliezen is wisselend. Ze is vooral hoog in delen van de longen (bronchiaalboom) en lager in de neus-keelholte (nasofarynx). Xylocaine 2% gel (in spuit) kan in de intacte urinebuis (urethra) en blaas tot een dosis van 800 mg gebruikt worden zonder dat de bloedwaarden giftige waarden aannemen. Als u uitgeput of acuut ziek bent of bloedvergiftiging hebt, moeten de doses aangepast worden aan uwleeftijd, gewicht en lichamelijke toestand.

Bij de man:
Doorgaans wordt binnen enkele minuten een voldoende verdoving verkregen. Voor het inbrengen van een sonde (sondages) of het uitvoeren van een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas (cystoscopie) wordt de gel ingedruppeld tot u een zekere spanning voelt of tot ongeveer 10-15 gram werd ingebracht. Vervolgens wordt gedurende enkele minuten een penisklem achter de glans aangebracht, waarna zo nodig nog 5-10 gram wordt ingedruppeld.

Bij de vrouw:
Doorgaans volstaat 5-10 gram. Na enkele minuten wordt een voldoende verdoving (anesthesie)verkregen.
Opmerkingen: De hierboven aangegeven doseringen voor anesthesie van de urinebuis (5-10-20 g, dit is 100-200-400 mg lidocaïnehydrochloride) komen overeen met ongeveer 3-6 mg per kilogram lichaamsgewicht en gelden voor volwassenen. Bij bejaarde of ernstig zieke personen, evenals bij kinderen, moet de dosis verminderd worden naargelang van de omstandigheden. Na gebruik dient de rest van de gel te worden weggeworpen.

Gebruiksaanwijzing:

1) Open de papieren beschermlaag.
2) Schroef de stamper in wijzerzin in de grijze rubberen schroefdraad tot de zuiger draait.
3) Draai en trek lichtjes om de verzegeling te verbreken. 
4) Inspecteer de spuit om na te gaan of er geen plastic fragment in de gel aanwezig is.
5) Inspecteer de verzegeling en controleer of ze volledig werd verwijderd.
6) De spuit is nu klaar voor gebruik.

Heeft u te veel van Xylocaine 2% Gel (in spuit) gebruikt?
Wanneer u te veel van Xylocaine 2% Gel (in spuit) heeft gebruikt of ingenomen, neem danonmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Als u teveel Xylocaine 2% Gel hebt gekregen kunt u last krijgen van:
- Gevoelloosheid van de lippen en gevoelloosheid rondom de mond
- Een licht gevoel in het hoofd en duizeligheid
- Soms een vertroebeld zicht.
Als men met de behandeling stopt zodra deze verschijnselen zich voordoen zullen de kansen op bijwerkingen erg verkleinen.

Bent u vergeten Xylocaine 2% Gel (in spuit) te gebruiken?
Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Xylocaine 2% Gel (in spuit)
Niet van toepassing. 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan XYLOCAINE 2% GEL (in spuit) bijwerkingen hebben, al krijgt
niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen van XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) zijn zeldzaam en zijn in de meeste
gevallen het gevolg van een overmatige dosis of een te snelle absorptie waardoor te hoge
plasmaconcentraties ontstaan. Deze effecten zijn van systemische aard en doen zich voor ter
hoogte van het centraal zenuwstelsel (CZS) en/of het cardiovasculair systeem.
In zeldzame gevallen kunnen reacties worden gezien tengevolge van overgevoeligheid,
aangeboren overgevoeligheid of een verminderde tolerantie bij de patiënt.

Ter hoogte van het CZS kunnen reacties van stimulatie en/of depressie worden waargenomen,
gekenmerkt door: nervositeit, duizeligheid, gezichtsstoornissen en beven, gevolgd door
slaperigheid, stuipen, bewustzijnsverlies en in bepaalde gevallen ademhalingsstilstand.
De toxische effecten op het cardiovasculair systeem komen doorgaans tot uiting als lage
bloeddruk, onderdrukking van de hartspier, vertraagde hartslag en in bepaalde gevallen
hartstilstand. De belangrijkste risicogroepen zijn zeer gevoelige individu’s, patiënten met een
verminderde leverfunctie, met acidose en met epilepsie.
In uiterst zeldzame gevallen (< 0,1%) leidt het gebruik van lokale anesthetica tot allergische
reacties zoals huiduitslag, netelroos en oedeem (in de meest ernstige gevallen gaande tot
anafylactische shock). Geen enkele ernstige allergische reactie werd gemeld bij gebruik van
XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit)?
- De werkzame stof in XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) is lidocaïnehydrochloride. 1 g gel bevat 20 mg anhydrisch lidocaïne hydrochloride.
- De andere stoffen in XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) zijn hypromellose 2916, natriumhydroxide 2M (voor injectie) / zoutzuur 2M (voor injectie) q.s. ad pH 6,2-6,8, gezuiverd water.

Hoe ziet XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) is een gel voor urethraal gebruik.
Eén spuit bevat 10 g gel (formule zonder parabenen) en is verpakt in dozen van 1 en 10
spuiten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) niet gebruiken?
- U bent allergisch voor lokale anesthetica van de amide-groep of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit)?
· Zoals voor alle lokale anesthetica verdient het aanbeveling een reanimatieuitrusting bij
de hand te hebben evenals de in geval van een urgentie nodige geneesmiddelen.
· Het verdient de aanbeveling de laagste dosis te gebruiken waarmee een voldoende
anesthesie kan worden bereikt, teneinde te hoge plasmaconcentraties en het risico op
bijwerkingen te vermijden.
· De dosis moet aangepast worden in functie van het lichaamsgewicht, de leeftijd en de
fysieke toestand van de patiënt. De doses moeten worden verminderd bij bejaarde of
ernstig zieke patiënten, evenals bij kinderen.
· Voorzorgen moeten worden genomen bij gebruik van XYLOCAINE 2 % GEL op
ernstig verwonde of geïnfecteerde zones.
· Uiterste voorzichtigheid is geboden bij toediening van XYLOCAINE 2 % GEL aan
patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, epilepsie en leverstoornissen.
· Patiënten die behandeld worden met anti-aritmica van klasse III (b.v. amiodarone)
moeten onder toezicht en ECG-monitoring geplaatst worden, aangezien de effecten ter
hoogte van het hart elkaar kunnen versterken.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van
XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast XYLOCAINE 2% GEL (in spuit) nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat
kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen
waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Met hoge doses XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) moet het gevaar voor systemische
toxiciteit worden overwogen bij patiënten die behandeld worden met andere lokale
anesthetica of met substanties met een structuur die verwant is aan lokale anesthetica, b.v.
mexiletine en tocaïnide.
Specifieke interactie-studies met lidocaïne en anti-aritmica van klasse III (b.v. amiodarone)
werden niet uitgevoerd, maar het wordt aangeraden om voorzichtig te zijn bij deze combinatie
(zie ook “Pas goed op met XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) in volgende omstandigheden”).

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Geen enkele specifieke verstoring van de voortplantingsfunctie werd gemeld.
Er werd geen toename van de frequentie van misvormingen vastgesteld.
Borstvoeding
Zoals andere lokale anesthetica kan ook lidocaïne in de moedermelk uitgescheiden worden,
maar in zo lage hoeveelheden dat er doorgaans geen gevaar is voor de pasgeborene.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Afhankelijk van de toegediende dosis kunnen lokale anesthetica de mentale functies lichtjes
aantasten en de motoriek en de coördinatie tijdelijk wijzigen.

Stoffen in XYLOCAINE 2 % GEL (in spuit) waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Xylocaine
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Effect Verdovend
Aangewezen bij Kleine ingrepen, Andere indicaties, Sonde, Stoma
Keyword Katheter, Lokaal verdovend, Stoma
Generisch middel? not available

Xylocaine 2% + spuit is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Xylocaine 2% + spuit

Het gebruik van steriele spuiten vermindert aanzienlijk het risico op infecties en verzekert een hygiënische verzorging.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek