9,4 / 10
 • Helena uit Rotterdam schreef:
  Mijn ervaring
  Is uitstekend. Snel en goed advies via chat. Hetzelfde geldt voor levering.
 • Joris uit Donné schreef:
  Snel geleverd
  Snel geleverd
 • Leen uit Testelt schreef:
  Snelle en correcte levering
  Snelle en correcte levering

Zibrine Forte Capsules 60 stuks

Geneesmiddel op basis van hypericum (sint-janskruid) in de vorm van capsules voor de behandeling van neerslachtigheid en lichte depressie.

 • Gratis levering vanaf 39 euro via Pickup afhaalpunten
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Toepassing

Neerslachtige stemming en lusteloosheid, interesseverlies en apathie. Zibrine heeft een gunstige invloed op angstgevoelens, prikkelbaarheid en gevoelens van onrust. Daarnaast heeft Zibrine een positief effect op de nachtrust en op het concentratievermogen.
Dit geneesmiddel op basis van planten is aangewezen bij de behandeling van psychosomatische
klachten, die zich voordoen als milde of matige vormen van neerslachtigheid, nadat elke ernstige
ziekte werd uitgesloten.
Dosering

Zibrine wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. 1 capsule  2 maal per dag met voldoende water. Een positief effect is reeds merkbaar binnen 10 tot 14 dagen. Een kuur van minimaal 4 weken wordt aanbevolen. Zibrine kan gedurende langere tijd gebruikt worden

Voorzorgsmaatregelen

Er zijn geen gegevens over het gebruik van Zibrine bij zwangerschap en borstvoeding, het gebruik in deze omstandigheden dient dan ook vermeden te worden. Indien u een geneesmiddel neemt dat ciclosporine, theofylline of indinavir bevat of een geneesmiddel gebruikt dat de bloedstolling vermindert, is het aan te raden om de arts te raadplegen die u deze geneesmiddelen heeft voorgeschreven alvorens het gebruik van Zibrine te starten of stop te zetten.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw uw arts of apotheker.

Stoornissen van het zenuwstelsel:
Zelden: vermoeidheid of agitatie.

Maagdarmstoornissen:
Zelden: lichte gastro-intestinale problemen.

Stoornissen van de huid en de onderhuidse weefsels:
Bij gebruik van sint-janskruid kunnen, in het bijzonder bij patiënten met een lichte huid of bij intense
blootstelling aan zonnestralen, reacties van de huid van het type fotosensibilisatie optreden (roodheid,
erytheem, jeuk). In voorkomend geval dient blootstelling aan zonlicht te worden vermeden. Raadpleeg
uw huisarts en, naar gelang de omvang van het letsel, de behandeling beperken of stopzetten.
In zeldzame gevallen kunnen ook zuiver allergische huidreacties optreden.

Het optreden van een syndroom van Lyell werd gemeld tijdens het gebruik van Sint Janskruid.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is Hypericum perforatum L., herba (Sint-janskruid), droog ethanolisch
(60% m/m) extract (3,5-6:1); 425 mg,
bevat aan totaal hypericine, uitgedrukt als hypericine: 0,40 - 1,3 mg.
De andere stoffen in dit middel zijn calciumwaterstoffosfaat dihydraat, colloïdaal siliciumdioxide,
lactose monohydraat, cellulosepoeder, talk, magnesiumstearaat, gelatine, gezuiverd water,
natriumdodecylsulfaat, titaandioxide (E171) en ijzeroxide geel (E172), ijzeroxide rood (E172),
chlorophyllin-koper complex E141.

Hoe ziet Zibrine Forte eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zibrine Forte is een harde, rood/groene capsule. Er zijn verpakkingen met 10, 30, 60 en 100 capsules.
De capsules zijn verpakt in een blisterverpakking (PVC/PVDC-folie) met 10 capsules.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- In combinatie met bepaalde immunosuppressiva zoals ciclosporine en tacrolimus (risico van
afstoting bij transplantatie)
- In combinatie met geneesmiddelen gebruikt in geval van AIDS.
- Bij patiënten met ernstige depressieve aandoeningen.
- Met andere antidepressiva: SSRI’s (Selectieve Serotonine Reuptake Inhibitoren), citalopram,
fluoxetine, fluvoxamine, parotexine en sertraline en TCA’s (tricyclische antidepressiva).
- Met antimigrainemiddelen van het type ‘triptanen’ waaronder sumatriptan, naratriptan,
rizatriptan en zolmitriptan.
- Indien u jonger bent dan 18 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Tijdens het gebruik van sint-janskruid wordt blootstelling aan UV-stralen afgeraden (intensief
en/of lang zonnebaden, zonnebank, fototherapie) wegens mogelijke overgevoeligheid van de
huid onder invloed van (zon)licht (fotosensibilisatie).
- Zibrine Forte niet combineren met geneesmiddelen zonder medisch advies.
- Bij vrouwen die orale medicatie gebruiken om zwangerschap te voorkomen (de ‘pil’), kunnen
er ten gevolge van een interactie doorbraakbloedingen optreden; wegens een mogelijke
verminderde bescherming tegen zwangerschap, moeten bijgevolg bijkomende contraceptieve
maatregelen worden genomen.
- Regelmatige controle van de werking of van de bloedwaarden van sommige geneesmiddelen
met nauwe therapeutische marge (orale antistollingsmiddelen, digoxine, theofylline, antiepileptica,
lithium) moet bij de inname, stopzetting of bij wijziging van de dosering van
Zibrine Forte worden geïntensiveerd (zie ook rubriek ‘neemt u nog andere geneesmiddelen
in)..
- Bij plotse onderbreking van de behandeling kunnen de klachten terug optreden.
- Er wordt aanbevolen de behandeling met Zibrine Forte minimum 5 dagen voor een operatieve
ingreep stop te zetten.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit geneesmiddel mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Zibrine Forte nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Indien een interactie met sint-janskruid wordt vermoed, mogen patiënten, uit voorzorg, de behandeling
niet stopzetten zonder medisch advies. Een plotse stopzetting van de inname van sint-janskruid kan
leiden tot een versterkte werking van andere geneesmiddelen en mogelijks meer nevenwerkingen
Een interactie van sint-janskruid werd vastgesteld met:
- orale antistollingsmiddelen, warfarine en fenprocoumon (risico op trombose),
- antikankermiddelen, irinotecan en imatinib mesylate (risico van mislukking van de
therapeutische behandeling),
- de volgende anticonvulsiva (met uitzondering van gabapentine en vigabatrine):
carbamazepine, ethosuximide, felbamate, fosfenytoïne, lamotrigine, fenobarbital, fenytoïne,
primidone, tiagabine, topiramate, valproïnezuur, valpromide (risico op verminderde
therapeutische werking),
- digoxine,
- theofylline,
- medicatie gebruikt om zwangerschap te voorkomen (de ‘pil’) of contraceptiva genoemd (kans
op tussentijdse bloedingen met risico op ongewenste zwangerschap). Vrouwen mogen niet
stoppen met contraceptiva indien onregelmatige bloedingen optreden bij gelijktijdig gebruik
van Zibrine Forte,
- verapamil (een klinische studie heeft een vermindering van de biobeschikbaarheid van dit
bloeddrukverlagend middel aangetoond).
Zibrine Forte moet met voorzichtigheid worden gebruikt (variatie plasmaspiegels) in combinatie met:
- HMG-COA reductaseremmers (cholesterolverlagend middelen) simvastatine en atorvastatine
(maar niet met pravastatine),
- omeprazol (een protonpompinhibitor),
- methadon (risico van ontwenningsverschijnselen),
- benzodiazepines (slaap-en kalmeringsmiddel),
- tolbutamide (hypoglycemiërend middel voor de behandeling van diabetes).

Waarop moet u letten met etenendrinkenenalcohol?
Niet van toepassing

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap:
Gegevens over geboorteafwijkingen zijn ontoereikend.
Tot nu toe werd geen enkele misvorming van de foetus of foetotoxiciteit klinisch aangetoond. Toch is
de opvolging van zwangerschappen bij vrouwen die worden blootgesteld aan sint-janskruidextract
ontoereikend om elk risico uit te sluiten.
Bijgevolg is het verkieslijk om dit geneesmiddel uit voorzorg niet te gebruiken tijdens de
zwangerschap.
Borstvoeding:
Omdat er geen gegevens zijn over de opname van het geneesmiddel in de moedermelk, wordt het
gebruik van dit geneesmiddel of van de moedermelk afgeraden tijdens de borstvoedingsperiode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover bekend heeft Zibrine Forte, harde capsules geen effect op de rijvaardigheid en het
vermogen om machines te bedienen

Zibrine forte bevat Lactose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Zibrine
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Supplementen zenuwstelsel Depressie, Emotioneel evenwicht
Bevat Sint-Janskruid
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Tijdstip inname Meermaals per dag
Generisch middel? not available

Zibrine Forte is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,4 / 10
 • Helena uit Rotterdam schreef:
  Mijn ervaring
  Is uitstekend. Snel en goed advies via chat. Hetzelfde geldt voor levering.
 • Joris uit Donné schreef:
  Snel geleverd
  Snel geleverd
 • Leen uit Testelt schreef:
  Snelle en correcte levering
  Snelle en correcte levering